X. mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010

10th international conference on occupational safety and health at work 2010

Jakub Trpiš1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., trpis@vubp-praha.cz

Abstrakt

Ve dnech 11. – 12. května 2010 se v Ostravě na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické univerzity konal jubilejní 10. ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Letošní ročník byl zaměřen na aktuální vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Článek seznamuje s průběhem konference, kterého se zúčastnili i pracovníci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.

Klíčová slova: BOZP, vývoj, bezpečnostní management, konference, Česká republika

Abstract

International conference on occupational safety and health took place from May 11-12 in Ostrava at Faculty of Safety Engineering of VŠB-Technical University in 2010. This year was focused on occupational safety and health development. The article describes course of conference where workers of Occupational Safety Research Institute took part in.

Keywords: occupational safety and health, OSH, development, safety management, conference, Czech Republic

Průběh konference

Ve dnech 11. 5. – 12. 5. 2010 se konal desátý jubilejní ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. O zahájení tohoto ročníku se postaral sám ministr práce a sociálních věcí JUDr. Petr Šimerka. Hlavním tématem konference byl aktuální vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V úvodu vystoupili před plénem zástupci pořádajících organizací (VŠB – TU Ostrava, VÚBP, v.v.i., MPSV ČR a TU Košice) a významní hosté.

Úvodním proslov měl ministr práce a sociálních věci JUDr. Šimerka, kde posluchače konference seznámil s nejnovějšími změnami, které se za poslední rok v oblasti BOZP odehrály. Dále pak hovořil o změnách, které se připravují a budou v této souvislosti projednávány. Konkrétně se JUDr. Šimerka věnoval nařízení vlády, které brzy nahradí stávající nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. V tomto nařízení dojde k zásadním změnám v evidenci a způsobu hlášení pracovního úrazu.

Dále JUDr. Šimerka hovořil o nahrazení sady vyhlášek Ministerstva práce a sociálních věcí k vyhrazeným technickým zařízením (VTZ; plynová, tlaková, zdvihací a elektrická), z nichž byla jedna vyhláška k vyhrazeným elektrickým zařízením schválena a účinnosti nabude od 1. 6. 2010. Jedná se o vyhlášku č. 73/2010 Sb., vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), která nahrazuje vyhlášku Českého báňského úřadu č. 20/1979. V dalších měsících či letech budou postupně nahrazeny zbývající tři vyhlášky, které jsou nyní zastaralé.

Dále se pan ministr věnoval problematice zákona 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, jehož účinnost se neustále odkládá a již teď je jasné, že je třeba jej přepracovat a v současné době na několika jeho verzích pracuje Ministerstvo financí.

Po panu ministrovi hovořil Ing. Jiří Macíček, který je náměstkem generálního inspektora Státníhzo úřadu inspekce práce. V podstatě zhodnotil vývoj v oblasti BOZP z pohledu inspekce práce za posledních 5 let. Pozitivním faktem je, že v posledních dvou letech došlo k výraznému snížení počtu pracovních úrazů.

V následujících dvou dnech konference bylo pro návštěvníky předneseno několik desítek příspěvků. Přednášející byli jak ze soukromé sféry (ČEZ distribuce, Arcelor Mittal atd.), tak ze státní (krajská hygienická stanice, zdravotní ústav v Ostravě, atd.). Řečníci se shodovali ve dvou věcech:

  • je důležité dbát na prevenci (šetření skoronehod, investice do bezpečnějších technologií atd.),
  • v oblasti BOZP je třeba bojovat s různými faktory, jako jsou nedostatek financí, porozumění této problematice ze strany vedení podniku nebo nevyhovující legislativa.

Co se týče zástupců VÚBP, v.v.i., tak ve sborníku konference jsou uveřejněny příspěvky od Ing. Petra Mrkvičky, Bc. Jakuba Trpiše, společného příspěvku Ing. Marcely Rupové a RNDr. Petra Skřehota a společného příspěvku pana Jana Pleskanky, Ing. Oldřicha Kolínského a Mgr. Jiřiny Ulmanové. Z těchto 4 příspěvků byly 3 předneseny před plénem.

V příspěvku Ing. Rupové a RNDr. Skřehota byly podány výsledky o screenengovém měření aerosolů v pracovním ovzduší. V příspěvku Jakuba Trpiše byly shrnuty výsledky práce VÚBP, v.v.i., v oblasti hodnocení spolehlivosti lidského činitele a v příspěvku pana Pleskanky, Ing. Kolínského a Mgr. Ulmanové byla představena problematika zpracování pracovní úrazovosti dle evropské metodiky ESAW.

Závěr

Desátý jubilejní ročník mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010 se nesl v příjemném duchu. Jistě přinesl řečníkům i posluchačům nové poznatky a informace do studia, ale především praxe. Na konferenci vystoupila řada známých, ale i méně známých řečníků se zajímavými příspěvky. Jako negativum tohoto ročníku lze zmínit nižší návštěvnost, která je pravděpodobně způsobena několika faktory (hospodářská krize, opakující se řečníci z předešlých let atd.). Co se týče kvality příspěvků, tak by bylo vhodné, aby se organizátoři snažili přivézt nové řečníky, kteří by přilákali posluchače, kteří už na předešlých ročnících byli a chtějí vidět řečníky nové.


Vzorová citace:

TRPIŠ, Jakub. X. mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2010. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2010, roč. 3, č. 2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2010/BOZP_2010_trpis.html>. ISSN 1803-3687.


Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail