Výtvarná soutěž „BEZPEČNOST – ÚDRŽBA – ELEKTŘINA“ pro žáky základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií

ART COMPETITION „Safety – maintenance - ELECTRICITY“ FOR PRIMARY AND LOWER LEVELS OF GRAMMAR SCHOOLS PUPILS

Hana Hlavičková1, Alena Horáčková2

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., hlavickova@vubp-praha.cz

2Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., horackova@vubp-praha.cz

Abstrakt

V roce 2011 zorganizoval Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., další z výtvarných soutěží pro děti a mládež. Do soutěže „BEZPEČNOST – ÚDRŽBA - ELEKTŘINA“ jako jedné z aktivit Evropské kampaně „Zdravé pracoviště: dobré pro Vás, dobré pro podnikání“ se zapojilo 42 základních škol a gymnázií se 193 výtvarnými pracemi. Mladá generace na nich demonstrovala své vnímání významu prevence rizik a ochrany zdraví při práci.

Klíčová slova: bezpečnost práce, ochrana zdraví, soutěž, děti, mládež, školy základní, gymnázia, osvěta, výchova, VÚBP, 2011

Abstract

In 2011 the Occupational Safety Research Institute p.r.i. organized another art competition for children and youth. In the competition "SAFETY - MAINTENANCE - ELECTRICITY" as one of the activities of the European campaign "Healthy Workplaces: Good for you, good for business" 42 primary school and grammar school pupils with 193 draws and paints were engaged. The young generation demonstrated here their perception of the importance of risk prevention and health protection at work.

Keywords: occupational safety, health protection, competition, pupils, young people, primary schools, grammar schools, promotion, education, Occupational Safety Research Institute, 2011

Úvod

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., počátkem roku 2011 vyhlásil soutěž, která se věnovala problematice postojů dětí a mládeže k rizikům a nebezpečím spojeným s údržbou a prací s elektrickým zařízením. Šlo o výtvarnou soutěž pro žáky základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií s názvem „BEZPEČNOST – ÚDRŽBA - ELEKTŘINA“.

Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstva práce a sociálních věcí, ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se sídlem ve španělském Bilbau. Soutěž byla jednou z aktivit Evropské kampaně „Zdravé pracoviště: dobré pro Vás, dobré pro podnikání“, která je v letech 2010 -2011 zaměřena na údržbu.

Cíl

Cílem soutěže „BEZPEČNOST – ÚDRŽBA - ELEKTŘINA“ bylo napomoci působení školy na žáky při učení se aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví (svoje i druhých osob) a být za ně odpovědný jako jednoho z cílů základního vzdělávání.

Záměr

Záměrem bylo, vedle výchovného působení, získat obraz vnímání ochrany zdraví před pracovními riziky jednotlivci a zároveň obraz úrovně povědomí této věkové skupiny o prevenci rizik a o znalosti požadavků na bezpečnou a zdraví neohrožující práci.

Základní údaje

Celostátní výtvarná soutěž byla zaměřena na věkovou skupina 6 - 16 let. Od ledna do března 2011 mohli pedagogičtí pracovníci škol seznamovat žáky se zadáním soutěže a jako poklady využít informační, osvětové a propagační materiály, které byly v rámci soutěže zpracovány a které byly volně dostupné na webové stránce http://skoly.vubp.cz, kam byly postupně ukládány informace o průběhu i vyhodnocení soutěže. Soutěž byla rozdělena do dvou soutěžních kategorií (věk 6-10 a 11-16 let). Celkem se do soutěže přihlásilo 42 škol, které zaslaly 193 výtvarných prací svých žáků. Šest vítězů v každé kategorii obdrželo hodnotné ceny. Vedle hlavních cen byla udělena i speciální cena.

Přehled vítězů výtvarné soutěže

1. kategorie (věk 6 – 10 let)

1. místo Martin Churý, ZŠ a MŠ Kněžpole 100

2. místo Matěj Pařízek, ZŠ Školní 402, Kostomlaty

3. místo Nikola Horváthová, ZŠ Draguš 461, Postoloprty

4. místo Kristýna Šteflová, ZŠ Dolákova 1, Praha 8

5. místo Lucie Nováková, ZŠ Draguš 581, Postoloprty

6. místo Johana Süsenbeková, ZŠ nám. Republiky 9, Znojmo

Vítězná škola: ZŠ a MŠ Kněžpole 100

2. kategorie (věk 11 – 16 let)

1. místo Tereza Koucká, ZŠ 28. října 18, Turnov

2. místo Tereza Koutníková, ZŠ Aloisina Výšina, Liberec

3. místo Tereza Münsterová, ZŠ E. Zátopka, Pionýrská 791, Kopřivnice

4. místo Jan Majer, ZŠ a MŠ Aloise Štěpánka 174, Dolany

5. místo Natálie Dařílková, ZŠ Dolákova 1, Praha 8

6. místo Daniel Němeček, ZŠ E. Beneše 300, Bystřice

Vítězná škola: ZŠ 28. října 18, Turnov

Speciální cena za mimořádně oceněný příspěvek hodnotící komisí

Adéla Vroblová, Michaela Dvořáková, Filip Burík, Daniel Kotásek, ZŠ Kosmonautů 13, Ostrava  - Zábřeh

Jiří Walter, Ivo Hulpach, Luboš Ludvíček, ZŠ Školní 402,  Kostomlaty

Vítězné a oceněné práce

Fotografie z předání cen

Kalendář pro rok 2012 vytvořený z vítězných a oceněných prací

V soutěži byly vedle jednotlivců oceněny i školy. Více informací o soutěži lze nalézt na stránce http://skoly.vubp.cz/soutez_bezpecnost-udrzba-elektrina.php.

Závěr

Výtvarné a obdobné soutěže zaměřené na cílovou skupinu žáků a studentů zapojují školy do aktivního a soustavného působení na mládež v souvislosti s riziky a nebezpečími souvisejícími s pracovními činnostmi vykonávanými ve škole i mimo ni a s přípravou na budoucí povolání.  Výtvarná soutěž „BEZPEČNOST – ÚDRŽBA - ELEKTŘINA“ přispěla k věcné a metodické podpoře procesu výchovy žáků základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií ke zdraví a bezpečnému chování a podpořila zvýšení zájmu škol o samotné téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Více či méně se ohlas škol o prevenci rizik při práci a při pracovních činnostech odráží v návštěvnosti webové stránky pro školy http://skoly.vubp.cz, která slouží k podpoře výchovy dětí, žáků a studentů k bezpečnému a zdraví neohrožujícímu chování a k ochraně zdraví. V době trvání výtvarné soutěže (leden – březen 2011) byla sledována návštěvnost webové stránky http://skoly.vubp.cz s propozicemi a dalšími informacemi k soutěži – viz graf č. 1 přílohy. Výsledky jasně ukazují, že v měsíci, kdy byla soutěž spuštěna, byla návštěvnost stránky mnohem vyšší. Např. titulní a další stránky webu byly zobrazeny v lednu 2011 2772krát (v lednu 2010 1601krát) – viz graf č. 2 přílohy. Počet návštěvníků i zobrazených stránek proto slouží Výzkumnému ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., jako zpětná vazba pro hodnocení účinnosti nástrojů využívaných při informování, výchově a vzdělávání cílových skupin z oblasti školství (děti, mládež, studenti, učitelé).

Myšlenky a nápady zpracované v obrázcích soutěžících ukázaly, že nastupující generace dobře chápe význam prevence nehod a ochrany zdraví při práci a že je schopna odhalovat případné chyby a nedostatky a upozornit na ně. Kromě toho zájem škol o výtvarnou soutěž potvrdil, že tyto aktivity vítají jako další z metod, jak podpořit u žáků odpovědnost za zdraví své i ostatních a zvýšit jejich povědomí o možnostech a způsobech ochrany zdraví. V tom smyslu jsou výtvarné a podobné soutěže přínosné jak pro žáky a studenty, tak pro pedagogy. Tato pozitivní zjištění jsou pro Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., výzvou pro opakování soutěží a pro organizování dalších osvětových akcí pro děti a mládež i v dalších letech.

Návštěvnost webové stránky skoly.cz

Přehled návštěvnosti webové stránky http://skoly.vubp.cz v roce 2011 v období leden-květen (počty návštěvníků, návštěv, zobrazení)
Graf č. 1: Přehled návštěvnosti webové stránky http://skoly.vubp.cz v roce 2011 v období leden-květen (počty návštěvníků, návštěv, zobrazení)

Porovnání nárůstu návštěvnosti webové stránky http://skoly.vubp.cz v roce 2011, leden-květen s rokem 2010, leden-květen (počty zobrazených stránek)
Graf č. 2 Porovnání nárůstu návštěvnosti webové stránky http://skoly.vubp.cz v roce 2011, leden-květen s rokem 2010, leden-květen (počty zobrazených stránek)

Vzorová citace

HLAVIČKOVÁ, Hana; HORÁČKOVÁ, Alena. Výtvarná soutěž „BEZPEČNOST – ÚDRŽBA – ELEKTŘINA“ pro žáky základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2011, roč. 4, č. 2. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-2011/soutez-vubp.html>. ISSN 1803–3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail