JOSRA 2 - 2011

29.07.2011
Začátkem roku 2011 vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. publikaci Stavebnictví: Prevencí proti úrazům. Publikace se zaměřuje na ekonomické odvětví stavebnictví, v němž každoročně vzniká mnoho pracovních úrazů včetně smrtelných. V úvodních kapitolách autoři komplexně popisují průběh úrazového děje, tj. od podrobné analýzy pracovní úrazovosti, přes příčiny a okolnosti vedoucí ke vzniku úrazů až k návrhům, vedoucích ke zvýšení úrovně BOZP. Publikace je dále doplněna o kapitoly zaměřené na osobní ochranné pracovní prostředky, dočasné stavební konstrukce a součástí příloh jsou především prakticky zaměřené statě, týkající se opatření k nebezpečím vyskytujících se na staveništi či cizojazyčných listů určených ke školení z BOZP ve stavebnictví. Autoři si kladli za cíl, aby kniha zaujala nejen svým odborným obsahem, ale i vizuální formou, a proto je její obsah doplněn o řadu grafů, tabulek, obrázků nebo schémat.
29.07.2011
Súčasný vývoj nových výrobkov a zlepšovanie existujúcich si takmer nie je možné predstaviť bez aplikácie nejakého CAD systému. Keďže výrobky sú určené pre ľudí je potrebné venovať pozornosť najmä ľudskému faktoru, čo sa prejavuje zohľadňovaním ergonómie ako pre účely jednoduchšieho a pohodlnejšieho používania výrobku, tak aj pre účely zdravia nepoškodzujúceho vplyvu pri dlhodobom užívaní výrobku. Toho všetkého sú si vedomí aj tvorcovia CAD systémov a preto integrujú so svojich systémov aj moduly určené pre ergonomické analýzy. Jedným z týchto systémov je aj CATIA, ktorá disponuje rôznymi nástrojmi určenými pre ergonomické analýzy. Ich použitie môže byť veľmi rôznorodé a nájdu svoje uplatnenie pri návrhu takmer akéhokoľvek výrobku, ale dominantné je ich uplatnenie pri výrobkoch ktoré sú intenzívne využívané ľuďmi, čoho príkladom je napr. automobil. Článok popisuje aplikáciu vybraných ergonomických modulov pri návrhu sedadla a overovaní vhodnosti umiestnenia volantu osobného automobilu.
29.07.2011
Článek shrnuje nejnovější poznatky o jedné kategorii významných bojových chemických látek, kterými jsou látky zpuchýřující. V článku jsou shrnuty fyzikální a chemické vlastnosti zpuchýřujících látek, mechanismus jejich toxického účinku, toxicita a klinický průběh otravy po zasažení těmito látkami. Zasažení zpuchýřujícími látkami se vyznačuje zpožděním nástupu typických symptomů intoxikace (latentní periodou). Látky této skupiny pronikají všemi branami vstupu a vyvolávají charakteristické příznaky a následky při zasažení očí, dýchacích cest a kůže. Ochrana proti zpuchýřujícím látkám je extrémně obtížná, protože tyto látky snadno penetrují všemi druhy materiálů. K charakteristickým fyzikálním vlastnostem patří především vysoká stálost v terénu.
29.07.2011
Narušení či dokonce úplné přerušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu představuje jednu z nejkritičtějších hrozeb současné doby. Na základě výroby a následných bezpečných a pravidelných dodávkách této strategické komodity je závislý každý z nás jako jedinec, ale i jako součást správného fungování celé společnosti. Otázkami a problematikou zabezpečení kontinuální dodávky elektrické energie při jejím narušení za využití rotujících krizových ostrovních provozu se podrobně zabývá projekt 2A-1TP1/065 "Zvýšení odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům dlouhodobého výpadku přenosové soustavy ČR s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel" známý pod zkratkou RESPO (Resilient Power). V rámci tohoto projektu je vyvíjena řada technických prostředků pro efektivní řízení a řešení takovýchto událostí. Následující příspěvek je zaměřen na nástroj podporující výchozí analyticko-hodnotící proces nastalého stavu, vzniklý v důsledku uvedenému jevu s cílem zachovat potřebnou funkcionalitu postiženého území. Tento nástroj je jedním z výstupů uvedeného projektu.
29.07.2011
Článek informuje o nejnovějších poznatcích jedné ze skupin bojových chemických látek, kterými jsou látky zpuchýřující. Jedná se o potenciálně zneužitelné bojové chemické látky, které díky svým projevům intoxikace představují vážné riziko pro obyvatelstvo a zasahující složky integrovaného záchranného systému. Nebezpečné jsou i nálezy sudů a ampulí s těmito látkami, které jsou uložené na nepovolených místech. V článku jsou shrnuty možnosti diagnostiky akutních otrav zpuchýřujícími látkami, laboratorní diagnostické metody, nejnovější postupy v terapii otrav, ochrana dýchacích cest a povrchu těla a způsoby odmořování po zasažení těmito látkami.
29.07.2011
Jednou z metod, která umožňuje provádět analýzy spolehlivosti lidského činitele v požadovaném rozsahu včetně integrace kvantitativních hodnot je metoda PHEA (anglicky Predictive Human Error Analysis) – do češtiny je název překládán jako „Analýza odhadu chybování lidského činitele“. Metoda byla vyvinuta v roce 1986 Davidem Embreyem a původně byla určena pro využití v procesním průmyslu (konvenční i jaderné elektrárny, petrochemický průmysl, chemický průmysl a průmysl těžby ropy). Metoda je využívána zejména k predikci a redukci lidských chyb a její silnou stránkou se ukázala schopnost využít výstupů získaných analýzou úkolů za pomocí metody HTA (Hierarchical Task Analysis). Spojení obou těchto metod tak umožňuje získat nástroj, jež se nesoustředí jen na kvalitativní analýzu spolehlivosti lidského činitele v pracovním systému, ale který především dokáže provádět komplexní analýzu zahrnující identifikaci specifických chyb lidského činitele, pravděpodobnost jejich vzniku za daných podmínek (HEP) a míru negativního působení faktorů ovlivňujících výkon (PIF). Jelikož je integrovaná metoda HTA-PHEA komplexním nástrojem, je její aplikace v praxi poměrně komplikovaná. Pro odstranění tohoto problému byla proto vyvinuta softwarová podoba, která usnadňuje provádění analýzy v provozní praxi. Tento článek si klade za cíl nejen seznámit s principy integrované metody HTA-PHEA, ale také se způsobem práce se stejnojmenným programem a se zkušenostmi získanými při ověřování programu v hutním provoze.
29.07.2011
Pri rýchlostiach prvotných dopravných prostriedkov stačilo v noci na cestu svietiť aj petrolejovými lampami. So zvyšujúcimi sa rýchlosťami dopravných prostriedkov narastali požiadavky na bezpečnú jazdu v noci. Tú majú na starosti moderné reflektory zabezpečujúce dobre osvetlenie vozovky aj pri vysokých rýchlostiach.
29.07.2011
Článek seznamuje se záměry, průběhem a výsledky internetové informační kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ, která byla zaměřena na mládež středních škol. Za přispění svých pedagogů byli žáci končící studium v co možná nejširší míře informováni o významu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prostřednictvím doporučených osvětových nástrojů motivováni k žádoucímu a zdraví neohrožujícímu, tj. bezpečnému chování během aktivní pracovní činnosti.
29.07.2011
Človek je na pracovisku súčasťou pracovného systému, ktorý je okrem neho tvorený strojom (technickou stránkou systému) a pracovným prostredím. Jednou z oblastí, ktorým je venovaná v súčasnosti vežká pozornosť, je aj vizualizácia pracoviska. Názorné zobrazenie informácií na vizuálnych tabuliach sa využíva vo väčšej alebo menšej miere na všetkých pracoviskách. Aby bol efekt z využitia týchto tabúž dostatočný, musia byť zachované určité zásady, ktoré sa týkajú spôsobu uvádzania informácií – vežkosti používaných znakov, farebného kontrastu medzi znakom a podkladom. Dôležitou je aj vzdialenosť čítania informácií, ako aj osvetlenie miesta, kde sú vizuálne tabule umiestnené. V príspevku je uvedený postup a výsledky merania čitatežnosti oznamovačov v závislosti od používania rôznych farebných kombinácií pri ich zobrazovaní.
29.07.2011
V roce 2011 zorganizoval Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., další z výtvarných soutěží pro děti a mládež. Do soutěže „BEZPEČNOST – ÚDRŽBA - ELEKTŘINA“ jako jedné z aktivit Evropské kampaně „Zdravé pracoviště: dobré pro Vás, dobré pro podnikání“ se zapojilo 42 základních škol a gymnázií se 193 výtvarnými pracemi. Mladá generace na nich demonstrovala své vnímání významu prevence rizik a ochrany zdraví při práci.
29.07.2011
V současné době, kdy se zvyšuje nebezpečí teroristických útoků, se vyspělé země zabývají problematikou řešení těchto krizových situací. Útoky jsou většinou vedeny na konkrétní významné cíle, ať jsou to budovy, letiště, nádraží či místa k shromáždění většího počtu lidí. Tato místa jsou vybírána záměrně s cílem způsobit co největší paniku. Dokonce se v současné době zvýšilo i riziko použití zdrojů ionizujícího záření, jaderných materiálů a radioaktivních látek. Tato problematika je z hlediska ochrany obyvatelstva a řešení krizových stavů velmi ožehavým tématem. Tento článek ukazuje, jakým způsobem je v ČR zkoumána oblast problematiky modelování teroristických útoků s použitím výše uvedených materiálů, jako následek teroristického útoku.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail