Studenti VŠE v Praze spoluvytvářejí podobu e-learningových kurzů VÚBP, v. v. i.

Students of the university of economics co-create form of e-learning courses of the occupational safety research institute

Irena Kuhnová1

1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., kuhnova@vubp-praha.cz 

Abstrakt

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. se od roku 2004 systematicky zabývá otázkou celoživotního vzdělávání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a metodou e-learningu jako nástroje pro jeho podporu. Usiluje přitom o praktické využití této moderní metody v dalším vzdělávání dospělých v BOZP. E-learning je řešen v rámci projektu „Management znalostí – podmínka úspěšného řízení BOZP“ výzkumného záměru VÚBP, v.v.i., na léta 2004 až 2010 (MPS0002595001).

Klíčová slova: BOZP, e-learning, distanční vzdělávání

Abstract

The Occupational Safety Research Institute has been concerned with lifelong learning in the field of occupational safety and health since 2004. E-learning is one of the tools which supports this way of lifelong learning and it is used as a modern method for further education. E-learning is solved within the frame of research project „Knowledge management – condition of successful safety management“ which is part of research programme of the Occupational Safety Research Institute of the Czech republic 2004-2010.

Keywords: occupational safety and health, e-learning, education

 

Po období studia a teoretické přípravy autorů e-learningových kurzů a celého e-learningového týmu jsou od r. 2007 postupně pro novou formu studia vyvíjeny kurzy známé veřejnosti jako témata distančního nadstavbového studia Bezpečnost práce, které VÚBP, v.v.i., organizuje od r. 2001. Téměř souběžně jsou v současné době jako e-learningové kurzy vyvíjena témata „Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku“ a „Ochrana zdraví a hygiena práce“. Zatímco kurz „Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku“ bude na podzim r. 2008 již pilotně ověřován, kurz „Ochrana zdraví a hygiena práce“ prochází korekcemi obsahu a formy. Na vývoji kurzu „Ochrana zdraví a hygiena práce“ se po předchozím ujednání podílí Katedra personalistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (též VŠE). Její studenti byli v letním semestru akademického roku 2007/2008 aktivními účastníky testování kurzu.

Elektronický kurz „Ochrana zdraví a hygiena práce“ byl testován studenty navazujícího magisterského studia. Do testování kurzu byli zapojeni prezenčně a distančně studující předmětu 3PA542 Pracovní podmínky a pracovní vztahy a předmětu 3PA548 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Prvořadným cílem testování bylo jednak získat názory na současnou rozpracovanou verzi kurzu, jednak kurz posloužil k rozšíření a prohloubení znalostí studentů v oblasti ochrany zdraví a hygieny práce. Problematika v kurzu obsažená je totiž součástí obou předmětů.

Studenti, kteří jsou na VŠE v rámci specializace Bezpečnost práce připravováni pro výkon pracovních funkcí manažer bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – junior, specialista BOZP, poradce BOZP a auditor managementu BOZP v podnicích, neziskových organizacích a veřejné správě, hodnotili prostřednictvím 14 otázek elektronického dotazníku především strukturu kurzu, logickou posloupnost informací, přehlednost a srozumitelnost v rámci nezbytné odbornosti, formulaci a naplnění dílčích vzdělávacích cílů kurzu, věcnou/odbornou stránku kurzu z hlediska relevance a aktuálnosti obsahu, způsoby podněcování studijních a komunikačních aktivit distančně studujících a zařazení pramenů doporučené a související literatury. Zjišťovány byly také názory studentů na formu a obsah průběžného ověřování znalostí, studenti dále uváděli své další poznatky a doporučení pro výsledný kurz. Testování kurzu se nezaměřovalo na hodnocení vizuální podoby kurzu, jehož konečná verze bude umístěna a studována v e-learningovém řídicím systému eDoceo. Prostředí toho systému limituje svým způsobem konečnou podobu výsledného kurzu. Takto připravený e-learningový kurz bude podobně jako kurz „Řízení a organizace bezpečnosti práce v podniku“ pilotně ověřen skupinou dobrovolníků.

Testování se zúčastnilo 75 studentů, kteří poskytli VÚBP, v.v.i., své náměty a připomínky jak pro interaktivitu kurzu, tak pro dílčí obsahová zlepšení. Podklady pro vyhodnocení představují nejen jejich názory a připomínky zaznamenané v databázi, ale i stanoviska ze společných rozborů vyučujících se studenty. Přínosné pro VÚBP, v.v.i., budou i názory samotných vyučujících Po prvním zběžném seznámení se získanými stanovisky je možné uvést, že studenti hodnotili kurz převážně pozitivně, a to zejména pokud jde o jeho komplexnost, přehlednost, jasnou a logickou strukturu, výběr a relevantnost informací (stručnost) a srozumitelnost. Detailní rozbor poznatků získaných testováním bude předmětem dalších výzkumných a vývojových aktivit VÚBP, v.v.i., v oblasti e-learningu pro vzdělávání dospělých v BOZP a podle možností se o ně VÚBP, v.v.i., podělí i se čtenáři tohoto periodika.

Podíl studentů VŠE na vývoji kurzu je pro VÚBP, v.v.i., velmi cenný a patří jim velký dík. Svého úkolu se zhostili s velkou odpovědností. Poděkování kromě toho patří i pedagogům Ing. Lucii Václavkové a PhDr. Petru Berouškovi, bez jejichž pomoci a odborného i metodického vedení studentů by testování nemohlo proběhnout, a kteří ve shodě se svými studenty vyhodnotili testování kurzu jako přínosné jak z hlediska obecně prospěšného záměru, tak pro aktivní, obohacenou výuku. VÚBP, v.v.i., rovněž děkuje prof. Ing. Zuzaně Dvořákové, CSc., vedoucí Katedry personalistky, za vyslovení souhlasu s testováním a za celkovou podporu vzdělávání dospělých v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail