Kvalita pracovního života 2018 - úvodník

Lenka Svobodová1

1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., svobodoval@vubp-praha.cz

Úvodní informace

Speciální monotématické číslo odborného časopisu JOSRA přináší vybrané výsledky končícího stejnojmenného projektu řešeného v roce 2018 Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i. ve spolupráci s Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. Projekt byl realizován v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí. Řešitelský tým ve složení: Ing. Iveta Mlezivová, PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D., Ing. Jan Červenka, Mgr. Naděžda Čadová Prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.; vedený Ing. Lenkou Svobodovou předkládá odborné i laické veřejnosti sérii vybraných článků s informacemi a poznatky o aktuálně subjektivně vnímané kvalitě pracovního života ekonomicky aktivní populaci v České republice. Řešení projektu se opírá o interdisciplinární, mezioborový výzkum, využívající dlouho budované týmové vztahy s předními vědeckými pracovišti. Je zejména založen na tvorbě, realizaci a vyhodnocování terénních šetření a průzkumů.

SQWLMetodikaProjekt má vazbu na ukončený projekt programu Omega TA ČR č. TD020046 „Proměny kvality pracovního života“ (2015) a vytvořené výstupy: Certifikovaná metodika „Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice“ (Osvědčení o uznání certifikované metodiky vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, čj. 2015/75 229-312 dne 31. 12. 2015).[1] a webové aplikace „SQWL Individual“ a „SQWL Prezentace“.[2]

Metodika dlouhodobého monitorování subjektivní kvality pracovního života v České republice
Soubor ke stažení: Metodika_dlouhodobeho_monitorovani_subjektivni_kvality_pracovniho_zivota_v_CR.pdf, velikost: 2.0 MB, poslední změna: 22.01.2016
Cesta k dokumentu: Domovská stránka » Ministerstvo práce a sociálních věcí » Věda a výzkum v rámci resortu MPSV » Certifikace metodik » Metodiky certifikované MPSV:

Cíl

Hlavním cílem řešení projektu „Kvalita pracovního života 2018“ bylo zjistit aktualizovanou subjektivně vnímanou kvalitu pracovního života ekonomicky aktivních obyvatel ČR, získat aktualizovanou, doplněnou poznatkovou základnu v daném směru. K tomu bylo realizováno reprezentativní šetření KPŽ 2018 (26. 5. – 13. 6. 2018), zpracována data dle certifikované metodiky a proveden import do webových aplikací (aktualizace dat včetně rozšíření pro možnost tvorby časových řad).

Základní informace o výzkumu – o reprezentativním terénním šetření

  • Termín terénního šetření: 26. května – 13. června 2018
  • Realizátor: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR
  • Výběr respondentů: kvótní výběr
  • Kvótní znaky: kraj (NUTS 3), velikost místa bydliště, pohlaví, věk, vzdělání
  • Reprezentativita: ekonomicky aktivní obyvatelstvo ČR ve věku od 18 let
  • Počet dotázaných: 2 068 osob
  • Metoda sběru dat: osobní rozhovor tazatele s respondentem
  • Výzkumný nástroj: standardizovaný dotazník
  • Počet proměnných: 217

Činnosti a výstupy projektu

Příprava, realizace a vyhodnocení reprezentativního šetření v dané problematice.

Příprava a realizace odborného workshopu k dané problematice, představení výsledků reprezentativního šetření (pro zaměstnavatele, zástupce rezortu, Rady vlády pro BOZP, zástupce svazů zaměstnavatelů, odborových organizací, odbornou veřejnost). Workshop se uskutečnil v Hotelu Olšanka, Praha 3 dne 27. listopadu 2018.

Zpracování dat ze šetření, jejich úprava pro transport k provedení aktualizace webové aplikace Kvality pracovního života (KPŽ) v ČR s ohledem na požadavky rozšíření, doplnění funkcionalit stávající webové aplikace „SQWL Individual“ a „SQWL Prezentace“.

Zpracování odborného článku k dané problematice KPŽ v ČR a jeho publikování v recenzovaném odborném časopise Journal of Safety Research and Applications (JOSRA).

Zpracování souhrnné výzkumné zprávy o poznatcích a aktuálně vnímané KPŽ v ČR pro zadavatele (Ministerstvo práce a sociálních věcí).

Význam

Výzkum v této oblasti přispívá k posunu poznání stavu a úrovně kvality pracovního života, prostřednictvím průzkumů a šetření podá reálný obraz o subjektivně vnímané kvalitě pracovního života včetně hodnoty zdraví v české populaci, přispívá k odhalení a identifikování nových rizik spojených s rozvojem a rozšiřováním progresivních technologií, se změnou charakteru práce, s uplatňováním nových forem organizace a řízení práce, se společensko-ekonomickými a dalšími změnami. Poskytuje podněty a návrhy vhodných způsobů řešení pro vrcholovou i podnikovou úroveň řízení (personální politiku firem) k žádoucí minimalizaci negativních dopadů předpokládaných změn a k zvýšení účinnosti prevence rizik. Využití poznatků přispívá k budování efektivních systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výsledky řešení projektu přinášejí podklady (podkladové informační materiály) pro rozhodování decizní sféry, k využití v koncepční práci vrcholových orgánů a institucí při tvorbě vhodných podmínek, pro dlouhodobé a střednědobé plánování, tvorbu strategií a koncepcí rozvoje společnosti, včetně podkladů pro legislativní činnost a formulování politik a jejích priorit.

Do tohoto speciálního čísla přispívají členové řešitelského týmu projektu „Kvalita pracovního života 2018“, které představujeme krátkými „profesními vizitkami“:

PhDr. Jiří VINOPAL, Ph.D.

Vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2001 působí jako metodolog v oddělení Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., jehož byl v letech 2004 – 2013 vedoucím.

Od roku 2013 je vedoucím Katedry sociologie FF UK, na níž také vyučuje. Profesně se zaměřuje na metodologii sociologického výzkumu, a to především na problematiku dotazování a jeho kognitivních aspektů, mezi další oblasti odborného zájmu patří metodologie výzkumu kvality pracovního života, teoretické a metodologické aspekty zkoumání veřejného mínění.

Je místopředsedou České sociologické společnosti, členem Expertní hodnotící komise programu ÉTA TAČR a redakční rady Sociologického časopisu.

Ing. Jan ČERVENKA

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. Pracuje jako analytik v CVVM SOÚ AV ČR, v. v. i.. Zaměření životní úroveň, ekonomický vývoj a modernizace z hlediska veřejného mínění.

Významné aktivity:

Projekt Naše společnost je projektem kontinuálního výzkumu veřejného mínění, který navazuje na dřívější pravidelná šetření IVVM a CVVM. Každoměsíční omnibusové výzkumy otevírají široké spektrum politických, ekonomických a společenských témat a reprezentativně pokrývají názory obyvatel celé ČR. Základní výsledky projektu Naše společnost jsou pravidelně publikovány formou tiskových zpráv (cca 3 tiskové informace týdně) a primárně prezentovány na internetových stránkách CVVM (https://cvvm.soc.cas.cz/cz/).

Červenka, Jan. 2010. Jsme ze zvyku sociálněekonomickými pesimisty?

Červenka, Jan. 2009. Nejvýznamnější 'celospolečenské události' v období od dubna do počátku července 2008 z pohledu veřejnosti

Mgr. Naděžda ČADOVÁ

Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Paze a po studiu nastoupila do Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu (CVVM) na pozici analytičky. Od ledna 2016 působí v CVVM jako vedoucí projektové činnosti a má tak na starosti vedení projektu kontinuálního výzkumu veřejného mínění Naše společnost, ale i všech zakázek, které CVVM realizuje. Odborně se věnuje zejména metodologii kvantitativních sociologických výzkumů a sociologii práce.

prof. Ing. Zuzana DVOŘÁKOVÁ, CSc.

Zuzana Dvořáková působí jako profesorka na ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS). Absolvovala VŠE v Praze, obor Ekonomika průmyslu (1984). Profesorské jmenování získala pro obor Podniková ekonomika a management (2006).

Profesní specializace - zaměřuje se na personální/HR management a společenskou odpovědnost firem. Pracovní náplň zahrnuje pedagogickou, vědecko-výzkumnou a publikační činnost. Na MÚVS vede Institut personalistiky, který propojuje teorii s praxí. Jedná se o poradenské projekty pro byznys a veřejné instituce, řešení výzkumných projektů a pořádání odborných konferencí.

Ing. Iveta MLEZIVOVÁ

Absolventka gymnázia v Čáslavi a Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty informatiky a statistiky, oboru informační management, psychologie a sociologie v řízení firmy. Odborná praxe: šest let pracovala v centrále Komerční banky, a.s. v Praze (aplikace IT v personalistice, implementace systému a vyhodnocování dat).

Od roku 2000 pracuje ve VÚBP, v současnosti na pozici vedoucí oddělení analýz a prognóz; specializuje se na komplexní řešení projektů, na provádění statistických analýz, zpracování odborných studií, datových podkladů pomocí IBM SPSS Statistics.

Ing. Lenka SVOBODOVÁ

Absolventka gymnázia; Vysoké školy ekonomické v Praze (ekonomie a řízení průmyslu), postgraduálního studia UK Praha a katedry ekonomie Pittsburghské univerzity.

Odborná praxe: Absolvování řady zahraničních stáží; práce na vedoucích pozicích jak v podnikové sféře (POLDI Kladno), na kapitálovém a finančním trhu (OB Invest), tak i v centrálních orgánech (FMEP, FMPSV, MPSV, Úřad vlády) a od roku 2000 pracuje jako výzkumná pracovnice oddělení analýz a prognóz ve VÚBP, v. v. i.

Mgr. Pavlína BULÍNOVÁ

Absolventka oboru návrhářství a modelářství; absolventka Univerzity Hradce Králové (obor speciální pedagogika); Západočeské univerzity (Učitelství); další vzdělávání: kurz Power BI; e-learning kurz Základy projektového řízení, Účetnictví – akreditovaný kurz; jazykové zkoušky ESOL (Dunstable College, Velká Británie).

Pracovní praxe: aktivní pedagogická činnost na ZŠ; vzdělávání cizinců v českém jazyce; pracovní pobyt ve VB spojený se studiem jazyka;  činnosti v IT a informačních analýzách, v oblasti public relations-tiskové, organizační, produkční práce ve státní správě (Policejní prezidium České republiky, Úřad vlády ČR); od roku 2018 vědeckovýzkumná činnost na VUBP, v. v. i. (oddělení analýz a prognóz).

[1] https://www.mpsv.cz/files/clanky/23606/Metodika-dlouhodobeho-monitorovani-subjektivni-kvality-pracovniho-zivota-v-CR.pdf

[2] http://kvalitapracovnihozivota.vubp.cz

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail