Inovační infrastruktura v České republice – informace z konference

innovative infrastructure in the czech republic – information from the conference

Mgr. Jiřina Ulmanová, DiS.1

1Výzkumný ústav bezpečnostio práce, v.v.i., ulmanova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Konference Inovační infrastruktura v České republice se konala dne 15. května 2014 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze. Cílem konference bylo nabídnout souhrn možností v podpoře inovační infrastruktury v České republice, přehled aktuálních trendů financování inovací a možnosti posílení spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Klíčová slova: výzkum a vývoj, inovace, financování, Česká republika

Abstract

Conference “Innovative infrastructure in the Czech Republic” was held on May 15 2014 at the Ministry of Industry and Trade in Prague. The aim of the conference was to provide a summary of the options in supporting innovation infrastructure in the Czech Republic, an overview of current trends in the financing of innovation and the possibilities of strengthening cooperation between the public and private sector.

Keywords: research and development, innovation, financing, Czech Republic

Úvod

Konference Inovační infrastruktura v České republice se konala dne 15. května 2014 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze. Cílem konference bylo nabídnout souhrn možností v podpoře inovační infrastruktury v České republice, přehled aktuálních trendů financování inovací a možnosti posílení spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Konferenci pořádala společnost B.I.D. services, s.r.o. Podrobný program je dostupný na adrese http://www.bids.cz/cz/archiv/konference/Inovacni_infrastruktura_v_Ceske_republice/276/program.

Program konference byl rozdělen do čtyř hlavních sekcí. První sekce se zaměřila na podporu výzkumu, vývoje a inovací v České republice, uvedla nové trendy a možnosti financování VaVaI a podala ucelený pohled na podporu inovační infrastruktury u nás. Druhá sekce se zabývala inspirativními modely a nástroji podpory inovací, které jsou využívány v zahraničí. V programu byla rovněž zařazená část, která představila případné cesty ke zlepšení aktuálního stavu očima odborníků z různých odvětví vědecké sféry. Současně konference poukázala na možnosti kooperace mezi veřejným a soukromým sektorem, diskutovala funkční nástroje pro tuto spolupráci a prezentovala vhodná prostředí pro vznik a rozvoj inovačního podnikání. Součástí konference byla také panelová diskuse a posterová sekce.

Konferenční sekce

Sekce A - Podpora výzkumu, vývoje a inovací v České republice

Sekce A byla moderována Karlem Šperlinkem, prezidentem Asociace inovačního podnikání ČR. První vystupující byla Miroslava Kopicová, 1. místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která se ve své přednášce věnovala podpoře českého výzkumu, vývoje a inovací jako základu pro větší ekonomickou výkonnost a konkurenceschopnost země. Uvedla kontext, v němž se v současné době pohybuje inovační infrastruktura v ČR, jak je na tom ČR po ekonomické stránce a zabývala se tím, kde je možné získat přidanou hodnotu v konkurecnceschopnosti. Uvedla, že největším problémem je zaměstnanost vysokoškolských absolventů, zhoršující se kvalita vzdělanosti absolventů, nedostatek absolventů v oblasti technických a přírodních věd a propojení VaVaI s aplikovanou sférou. Představila Strategii podpory VaV a lidských zdrojů pro VaV v Operačním programu pro výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Hlavním cílem tohoto programu je investice do rozvoje lidského potenciálu, která je jednou z důležitých forem veřejných investic. Důležitými změnami budou podle Kopicové omezení počtu poskytovatelů finančních prostředků, novela zákona o VaVaI a priority orientovaného výzkumu. Zmínila také Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), jehož cílem je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích.

Dalším přednášejícím byl Ing. Petr Očko, ředitel sekce fondů EU Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který představil Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pro roky 2014-2020 (OP PIK). Seznámil účastníky konference s přípravou toho operačního programu, dále se strategickými dokumenty, které mají dopad na podporu inovací a podnikání v ČR, národní inovační strategií, a následně s vlastním OP PIK (prioritní osy, odlišnosti oproti OPPI, podmínky zahájení implementace programu). Uvedl, že problémem často bývá dlouhodobé schvalování strategických dokumentů na půdě EU, čímž se implementace programů v ČR prodlužuje, a také těžší zavádění legislativy EU do českého právního řádu.

Dále vystoupil se svou přednáškou Ing. Pavel Komárek, CSc., člen představenstva Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR), který se věnoval podpoře VaVaI ze strany TA ČR. V současné době je přes TA ČR realizováno 7 programů (Centra kompetence, ALFA, BETA, OMEGA, EPSILON, DELTA, GAMA), z nichž většina je orientována na podporu spolupráce výzkumných organizací a aplikační sféry, tedy podniků. Každému se pan Ing. Komárek podrobně věnoval a představil jeho cíle a priority.

Před první přestávkou ještě vystoupila zástupkyně České spořitelny, a.s., Judita Naňková, která se věnovala podpoře inovačního podnikání z pohledu bankovní instituce. Z mého pohledu se jednalo o komerční prezentaci bankovních produktů, jejichž cílem bylo podpořit začínající podnikatele.

Proběhla také diskuse k přednášené problematice – otázka, jaké a kde jsou největší chyby, které dělají předkladatelé projektů; problém zavádění inovací do praxe; enormní administrativní zátěž projektů.

Sekce B - Inspirativní modely podpory výzkumu, vývoje a inovací v zahraničí

  • Inspirativní modely podpory výzkumu, vývoje a inovací z Velké Británie - Otakar Fojt, Senior Science & Innovation Adviser Britského velvyslanectví v Praze

Pan Fojt představil britský model podpory VaVaI, způsob řízení a financování vědy a inovací (duální systém podpory), výdaje vynakládané na VaVaI britskou vládou. Seznámil posluchače s iniciativami, které se na podpoře inovací také podílejí - SBRI (Small Business Research Innitiative), UK Research Partnership Investment Fund (zkvalitnění univerzitních technologií), UK Innovation Investment Fund (Komerční fond fondů britské vlády), Catapult (síť inovačních center).

  • Zajištění podpory VaVaI ve Švýcarsku - Martina L. Jakl, jednatelka SwissCzech Technology Transfer

Švýcarsko je z pohledu podpory výzkumu a inovací jednou z nejúspěšnějších zemí světa. Švýcarská inovační schopnost spočívá v následujících čtyřech pilířích: vytváření duševního vlastnictví, vysoká kvalita univerzit a výzkumných středisek, produktivita švýcarské pracovní síly, Švýcarsko je příjemné a vhodné místo pro život. Paní Jakl ze svých osobních zkušeností tvrdí, že nejdůležitější je mít nejen dobrý nápad, ale také business model, jak inovaci prosadit také na trhu či v praxi.

  • Finský inovační ekosystém - Josef Král, Senior Consultant Finpro Europe, Embassy of Finland

Finsko v současnosti buduje nové hospodářské a společenské modely činností, které směřují k udržitelnému rozvoji cestou: rozvoje veřejné správy zaměřené na občany; rozvoje spolupráce a rozdělení úkolů mezi veřejnou a soukromou sférou a rozvoje nových modelů služeb a podnikatelských činností; transformace tradičních průmyslových zdrojů a know-how ve stavební součásti a podnikatelské činnosti udržitelné společnosti. Pan Král představil vybraná klíčová inovační a internacionalizační tělesa a jejich roli v podpoře VaVaI (Ministerstvo zaměstnanosti a hospodářství, Ministerstvo zahraničních věcí, SITRA – Finský inovační fond, CleanTech Finland, VTT - Finské technické výzkumné centrum, Konfederace finského průmyslu (EK), Federace finských podnikatelů, ELY-Keskus - Centra pro hospodářský rozvoj, dopravu a životní prostředí, SHOK - Strategická centra pro vědu, technologie a inovace, Tekes - Finská agentura finančních zdrojů pro technologie a inovace, Finpro – Finská agentura pro rozvoj obchodu, investic a internacionalizaci, Finnvera).

V diskusi se probírala doporučení od přednášejících pro podporu VaVaI v ČR. Přednášející se jednoznačně shodli na tom, že žádný koncept či model podpory VaVaI není přenositelný či univerzální, nelze koncept beze změny vzít a nasadit v jiném prostředí, aniž by byly provedeny změny. Důležité je chtít, mít podporu ze strany stabilní legislativy a nehledat důvody, proč něco nelze, ale hledat cesty a podnikat drobné kroky vedoucí ke změně.

Sekce C - Kooperace veřejného a podnikatelského sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích 

  • Možnosti propojení akademického světa se světem podnikání: zkušenosti z Jihomoravského kraje - David Uhlíř, zástupce ředitele, Jihomoravské inovační centrum

Jihomoravské inovační centrum pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům, podporuje spolupráci mezi průmyslem, výzkumnými pracovišti a veřejnou správou a vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě. V rámci regionální inovační strategie jsou poskytovány programy podporující začínající podnikatele (Stratup program – StarCube), dále Innovation park (tvořen téměř 60 inovativními firmami a startupů z oblasti ICT, softwarového inženýrství, počítačové bezpečnosti, strojírenství, biotechnologií, robotiky a dalších oborů), v jehož rámci jsou poskytovány konzultace, prostory a laboratoře, finance a networking, a v neposlední řadě je to podpora již rozvinutých firem.

  • Technologický campus Nupharo - Milan Ganik, CEO a výkonný ředitel, Nupharo Park a.s.

Nupharo je technologický park a inovační centrum zaměřené na propagaci stejnosměrného proudu a chytré energie. Poskytuje nejen prostory, ale také celou škálu doplňujících služeb jako jsou přístup k soukromému i veřejnému financování a fondům (primárně EU), technologie, oceňování a inovativní management know-how, marketing a distribuce, právní služby. Projekt je zaměřen na udržitelnost životního prostředí a jeho ochranu.

  • Výzkumné a testovací centrum materiálů - implementace výzkumu a vývoje do praxe - Ivo Hain, finanční ředitel, předseda představenstva, SVÚM a.s.

Prezentace Ivo Haina představila Státní výzkumný ústav materiálů v Čelákovicích, jeho činnosti, strukturu zaměstnanců, oddělení a laboratoře. Pan Hain představil také projekty řešené v posledních letech nejen v tuzemsku, ale také projekty mezinárodní a podělil se své zkušenosti s financováním těchto projektů z různých programů.

Panelová diskuse – Možné cesty ke zlepšení aktuálního stavu inovační infrastruktury v ČR

Závěr konference byl věnován panelové diskusi. Probíraly se především otázky spojené s financováním VaVaI. Otázkou je, zda by se měly výzkumné instituce vždy aspoň částečně finančně podílet, neboť to instituce motivuje více než 100% podpora. Dále se hovořilo o kvalitě VaVaI - je lepší výzkum ze soukromého sektoru nebo z vysokých škol? Problém České republiky je to, že chybí strategie VaVaI, není jasně definováno, kam chce ČR v této oblasti směřovat.

Vzorová citace

ULMANOVÁ, Jiřina. Inovační infrastruktura v České republice : informace z konference. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2014, roč. 7, č. 2-3. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-03-2014/inovacni-infrastruktura.html>. ISSN 1803-3687.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail