JOSRA 2-3 - 2014

17.10.2014
Konference k projektu „Zvyšování kvality teoretické a praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem“ byla příležitostí připomenout historii vzniku Vyšší odborné školy v Chotěboři a prezentovat její plány do budoucna. Aktuálně se škola věnuje přípravě inovací některých oborů, které vyučuje, vč. oboru „Řízení bezpečnosti práce“. Článek představuje obor jako takový, věnuje se profilu absolventů, podpoře výuky a novinkám, které studenty oboru čekají.
17.10.2014
V současné době je stále větší pozornost věnována zvyšování resilience obyvatelstva a výraznějšímu začleňování obyvatelstva do rozhodovacích procesů v rámci vzniku mimořádných událostí. Jedním z prostředků k dosažení výše uvedeného je zlepšení komunikace o rizicích mezi zainteresovanými stranami. Příspěvek se proto obecně zaměřuje na perspektivy komunikace o rizicích s pohledu současného vývoje ve světě. V první části příspěvku je nejprve stručně popsána aktuální situace v České Republice a následně rozebrán proces komunikace o rizicích s pohledu potřebnosti v rámci ochrany obyvatelstva. Následně jsou rozebrány jednotlivé koncepty současných přístupů k řízení rizika s vymezením procesu komunikace o rizicích. V závěru pak je poukázáno na význam výše uvedené problematiky při zvládání přírodních katastrof.
17.10.2014
Konference Inovační infrastruktura v České republice se konala dne 15. května 2014 v budově Ministerstva průmyslu a obchodu v Praze. Cílem konference bylo nabídnout souhrn možností v podpoře inovační infrastruktury v České republice, přehled aktuálních trendů financování inovací a možnosti posílení spolupráce veřejného a soukromého sektoru.
17.10.2014
Občanské sdružení „Spoločná vízia“ pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pořádala v květnu 2014 již druhé setkání zástupců institucí státní správy, orgánů státního dozoru, profesních sdružení a sociálních partnerů ze Slovenska a České republiky nad otázkami souvisejících s BOZP na pracovištích.
17.10.2014
Článek přináší informace z mezinárodního sympózia „Celoživotné vzdelávanie v BOZP“. V souvislosti s tématem sympózia zmiňuje kroky, které je možné považovat za základ budování systému celoživotního vzdělávání v BOZP v České republice.
17.10.2014
Strata sluchu sa v súčasnosti celosvetovo považuje za jednu z najčastejších chorôb z povolania. Tento prehľadový článok sa zaoberá ototoxicitou ako vlastnosťou chemických látok, ktoré sú schopné vyvolať poškodenie a stratu sluchu. Ototoxické látky sú široko používané, napr. v celom rade priemyselných činností, v medicíne pri liečbe širokého spektra chorôb, sú súčasťou farieb a riedidiel atď. Cieľom článku je poukázať na synergické pôsobenie viacerých faktorov v pracovnom prostredí súčasne (hluk spolu s výskytom ototoxických látok) a priblížiť odbornej verejnosti možné spôsoby zníženia ototoxických účinkov. Článok podáva prehľad o najdôležitejších skupinách ototoxických látok, kde v prvej časti sú rozoberané priemyselné rozpúšťadlá a ostatným skupinám bude venovaná druhá časť článku.
17.10.2014
Managing companies is a complex process whose most difficult component is decision making. Decision making is one of the most significant activities, which are realized by managers at organizations. As competitive strain grows in markets of the European Union, no room for incorrect decision is to be created. At present time only companies with their managers bringing right decisions at right time can survive. Essential conditions for making these decisions are information as well as ability of managers to decide. The article emphasizes importance of information, methods (exact methods) used in making decisions by managerial employees – managers as well preparation of managers for decision making. The article uses outcomes from research task VEGA 1/2601/05 „Rozvoj podnikového manažmentu a rozhodovacích procesov v podmienkach integrácie“ („Development of company management and decision making processes in conditions of integration“, project leader: doc. Ing. Ľuboslav Szabo, CSc.), results are interpreted with no direct attendance of female authors of the article within given research. The article connects to article that was published in magazine JOSRA 1/2014 (The manager and making of decision - Manažér a rozhodovanie).
17.10.2014
V roce 1995 bylo v Evropské unii téměř 6 milionů pracovníků postiženo nějakým pracovním úrazem a 6229 z nich na následky pracovního úrazu zemřelo [1]. Evropská komise proto dospěla k rozhodnutí, že daný stav je třeba řešit, a poskytla provozovatelům nástroj pro samohodnocení bezpečnosti na pracovišti – Self-Audit Handbook for SMEs (SAH) [1]. Zároveň byla v EU přijata řada opatření pro omezení nežádoucích následků práce. V důsledku provedených kroků bylo v roce 2011 v EU zaznamenáno již pouze 2 725 319 pracovních úrazů [2], a to i přes fakt, že od roku 1995 vzrostl počet členských států EU, a tudíž se také zvýšil celkový počet pracovníků. Přes uvedené snížení pracovní úrazovosti v EU v posledních letech však zůstává počet pracovních úrazů i tak značný. Proto je i dnes, téměř dvacet let po vydání příručky pro samohodnocení bezpečnosti, její použití stále aktuální. Tento článek stručně popisuje její využití a představuje vybrané výsledky získané pomocí tohoto nástroje.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail