Inovace terciárního vzdělávání v oboru řízení bezpečnosti práce

INNOVATIONs in OSH management training

Irena Kuhnová1

1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. kuhnova@vubp-praha.cz

Abstrakt

Konference k projektu „Zvyšování kvality teoretické a praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem“ byla příležitostí připomenout historii vzniku Vyšší odborné školy v Chotěboři a prezentovat její plány do budoucna. Aktuálně se škola věnuje přípravě inovací některých oborů, které vyučuje, vč. oboru „Řízení bezpečnosti práce“. Článek představuje obor jako takový, věnuje se profilu absolventů, podpoře výuky a novinkám, které studenty oboru čekají.

Klíčová slova: terciární vzdělávání, kvalifikace, inovace, odborníci na BOZP, řízení bezpečnosti, bezpečnost práce

Abstract

Project conference "Improving the quality of theoretical and practical education and training cooperation with the university sector" was an opportunity to commemorate the history of the College in Chotěboř and present its plans for the future. Currently the school is dedicated to preparing some fields of innovation, which teaches incl. "OSH management". This paper presents this field, deals with the profile of graduates, teaching and support innovations.

Key words: training, qualification, innovations, OSH professionals, OSH management, occupational safety

Historie a nástin budoucího

V letošním roce slaví Vyšší odborná škola v Chotěboři dvacáté výročí vzniku. Průlomovým a z celospolečenského pohledu vítaným krokem ve dvacetileté historii školy bylo rozšíření studijních příležitostí o obor „Řízení bezpečnosti práce“. V době, kdy byla diskutována koncepce nového oboru vyššího odborného studia, zahájeny práce na přípravě učebních dokumentů a podkladů pro akreditaci, neexistoval v České republice na stupni terciárního vzdělávání ani na žádné střední odborné škole studijní obor s tímto zaměřením nebo obor jemu podobný. Po úspěšné akreditaci oboru zahájila VOŠ v Chotěboři počínaje rokem 2005 přípravu odborníků na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v podnicích nebo pro samostatné podnikání v oboru. Vedení školy tak reagovalo na poptávku trhu práce a zejména na zájem místních podniků o odborníky pro činnost a služby v oblasti BOZP i na zájem jednotlivců především z oblasti Vysočina a z  kraje, do něhož územně náleží. Mezi studenty školy i však nejsou výjimkou příslušníci sousedních a dalších krajů ČR, obdobná situace je i u podniků, které chtějí absolventy oboru zaměstnávat. Díky projektu „Zvyšování kvality teoretické a praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem“, který potrvá do poloviny srpna 2014, může chotěbořská VOŠ promyslet a připravit provedení zásadních změn pokud jde o obsah, metody a organizaci studia.

Představení inovací

Období, po které bude projekt řešen, dává prostor pro inovaci vzdělávacího programu „Řízení bezpečnosti práce“ a tedy celého oboru. Vychází zejména z nových poznatků výzkumu, vědy a techniky, z nových přístupů a zkušeností, z pokroku v oblasti přenosu znalostí a informací a celkového rozmachu moderních technologií.

Konference k projektu „Zvyšování kvality teoretické a praktické výuky a příprava spolupráce s VŠ sektorem“, která se konala 25. dubna t.r., byla příležitostí pro garanty inovací prezentovat nové pojetí výukových materiálů (skript), nové metody výuky a reflektovat přínos stáží studentů i pedagogů ve firmách. 

Připravované inovace, se kterými vyučující jednotlivých předmětů seznámili auditorium, by měly přinést:

  • modernější formy a metody výuky za většího využití informační a komunikačních technologií vč. e-learningu,
  • snadnější a rychlejší přenos nových poznatků do výuky a výukových materiálů a zároveň snadnější a rychlejší možnost aktualizace,
  • efektivnější zapojení studentů vč. iniciace jejich aktivního zapojení do výuky,
  • využití kolektivních forem práce a týmové komunikace,
  • užší sepětí s praxí i
  • zlepšení jazykové vybavenosti studentů.

Profil absolventa oboru „Řízení bezpečnosti práce“

Absolventy oboru jsou specialisté na systémy řízení bezpečnosti, prevenci rizik, pracovní prostředí, pracovní systémy a další odbornou problematiku z širokého okruhu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tito odborníci s titulem diplomovaného specialisty dokáží díky svým znalostem a dovednostem získaným v průběhu:

  • motivovat zaměstnance i zaměstnavatele při zvyšování prevence ochrany zdraví a zabraňovat vysokým celospolečenským a hospodářským ztrátám způsobeným pracovními úrazy a nemocemi z povolání,
  • naplňovat právo zaměstnanců na uspokojivé pracovní podmínky a kulturu bezpečnosti
    a přispívat ke zvýšení pracovní schopnosti každého pracovníků ve prospěch konkurenceschopnosti, produktivity a zvýšení ekonomické výkonnosti podniků.

Své odborné předpoklady mohou absolventi uplatnit zejména na středním článku řízení středních a velkých podniků výrobního i nevýrobního charakteru nebo jiných ekonomických subjektů. Česká republika podobně jako ostatní země Evropské unie považuje již několik let manažery BOZP díky jejich specifickým znalostem a z nich vyplývajícím kompetencím za neodmyslitelný článek managementu podniků, firem a společností. Vedle samostatného plnění úkolů řidicího a koncepčního charakteru dokáží tito lidé zajišťovat pro zaměstnavatele poradenskou a další odbornou činnost v oblasti BOZP a v příbuzných oblastech.

Metodická a odborná podpora oboru „Řízení bezpečnosti práce“

U zrodu oboru „Řízení bezpečnosti práce“ stál tehdejší Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Společně s vedením školy se skupina odborníků podílela na vytvoření celkové koncepce oboru, na tvorbě studijního plánu a studijních osnov, na vytváření personálních a materiálních podmínek nutných pro chod oboru. Po celou dobu existence oboru je odborným garantem kvality výuky, k níž přispívá např. doporučeními týkajícími se obsahu výuky nebo zdrojů pro realizaci výuky, odbornými konzultacemi, zajišťováním nebo zprostředkováním studijních materiálů pro některé profilové předměty, nabídkou kurzů a odborných textů pro kmenové i externí pedagogy. Oba subjekty trvale spolupracují při realizaci výuky, při dosahování vzdělávacích cílů i ve věci změn a inovací oboru. Intenzivní komunikace pravidelně probíhá především během příprav na reakreditaci oboru nebo v jiných mimořádných případech. V letech 2012 až 2014 je Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., partnerem školy ve výše jmenovaném projektu ESF.

Nejnovější poznatky a odborné materiály využitelné jako podklady pro přípravu pedagogů nebo jako výukové texty pro studenty poskytuje vyšší odborné škole také Rožnovský vzdělávací servis. Na výuce studentů oboru „Řízení bezpečnosti práce“ se vedle interních a externích pedagogů podílejí inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a vysočinu. Spolupráce OIP s VOŠ se před několika lety rozšířila na posuzování absolventských prací inspektory inspektorátu a o jejich účast na obhajobě těchto prací. Kontakty nejmenovanými profesními institucemi významně přispívají k rozšíření obsahu a zkvalitnění výuky.

Závěr

Za dobu existence oboru „Řízení bezpečnosti práce“ připravila VOŠ Chotěboř pro podnikovou praxi přes 350 diplomovaných specialistů s touto odborností a významně tak přispěla k rozšíření okruhu osob, jejichž znalostní a dovedností potenciál přispívá k ochraně zdraví a života pracující populace. Díky pokračujícímu zájmu uchazečů o studium tohoto oboru i zájmu podniků o bezpečnostní manažery má obor budoucnost a inovační snahy mohou zvýšit jeho úroveň.

Vzorová citace

KUHNOVÁ, Irena. Inovace terciárního vzdělávání v oboru řízení bezpečnosti práce. Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti [online], 2014, roč. 7, č. 2-3. Dostupný z WWW: <http://www.bozpinfo.cz/josra/josra-02-03-2014/konference-inovace-vzdelavani.html>. ISSN 1803-3687.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail