Je možné, aby 1. pomoc na pracovišti zajišťovala externí firma?

Dotaz byl publikován v Poradci bezpečnosti a ochrany zdraví č. 6/2007.

V rámci opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí máme za povinnost zajistit potřebný počet zaměstnanců pro organizování první pomoci. Je možné, aby pro organizování první pomoci byli určeni zaměstnanci externí firmy, která u nás zajišťuje strážní službu? Může i v tomto případě poskytovat první pomoc zaměstnancům?

Ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce při zajištění a určení zaměstnanců pro případ zdolávání mimořádných událostí sleduje cíl, aby bezprostředně na pracovišti (podle druhu činnosti a velikosti pracoviště) byli zastoupeni zaměstnanci, kteří jsou vyškoleni a vybaveni pro poskytování první pomoci a pro její organizování. Jejich úkolem je:

  • organizovat poskytnutí první pomoci,
  • zajišťovat přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a 
  • organizovat evakuaci zaměstnanců.

Zákoník práce předpokládá, že těmito úkoly budou pověřeni jeho zaměstnanci, kteří znají jednotlivá pracoviště a bezprostředně se na pracovištích vyskytují, takže v případě například požáru, havárie a jiných vážných nebezpečí jsou mezi prvními, kteří takovou situaci vyhodnocují, poskytují první laickou pomoc (ke které jsou vyškoleni) a dále postupují podle vyškolení. Tito určení zaměstnanci vykonávají tuto činnost dobrovolně. Zaměstnavatel může  (podle ust. § 224 odst. 2 písm. b) zákoníku práce) těmto zaměstnancům za poskytnutí první pomoci při předcházení požárům nebo při živelních událostech, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků atd. poskytnout odměnu.

Zajištění shora uvedených úkolů zaměstnanci externí firmy zákoník práce nepředpokládá a jsem názoru, že takový postup by nenaplňoval cíl, kterého má toto ustanovení dosáhnout.

Pokud se týká závaznosti ust. § 102 zákoníku práce, tak patří mezi ta ustanovení zákoníku práce, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství, a není možné se od nich odchýlit; to však neplatí, jestliže jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance. K odchylné úpravě práv nebo povinností může dojít smlouvou a za podmínek stanovených zákonem též vnitřním předpisem.

Pokud jde o zkvalitnění péče o zaměstnance při poskytování první pomoci, pak by tuto pomoc mohli poskytovat i pracovníci strážní služby. Toto však nemůže nahradit povinnost zaměstnavatele zajistiti poskytování první pomoci vlastními zaměstnanci.

 

Komentáře

Jak je to a outsourcingem ?

14.01.2008 - 11:48 Surovec
<P>S&nbsp;vyjádřením lze jen částečně souhlasit. </P> <P>Právo EU skutečně nepřipouští diskuzi nad primární odpovědností zaměstnavatele za zajištění podmínek pro poskytování první pomoci na pracovištích. Nikde není ale taxtativně stanoveno, že zaměstnavatel musí zajistit veškeré úkony a činnosti svými vlastními silami a prostředky. Nelze například vynechat odpovědnost zařízení ZPP - PLP, které má podle článku č. 5 úmluvy ILO 161 deklarován svůj spolupodíl na zajištění první pomoci (a je to tedy jeden z externích dodavatelů služeb !!!). Obdobná sitace je při vyhodnocování zdravotních rizik a mohl bych pokračovat.</P> <P>Proto se domnívám, že co není zakázáno je povoleno a rozhodující je dosažení cíle. Jakých prostředků bude použito (vlastních nebo cizích) je na zaměstnavateli. Ten se však nemůže zbavit odpovědnosti definované v zákonech. Zde tedy zákonam 262/2006 Sb.</P> <P>Surovec</P>

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail