Jak začít podnikat v oblasti BOZP a PO

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová

Jakým způsobem mohu získat odbornou způsobilost, abych mohl provozovat vázanou živnost - poskytování služeb v oblasti BOZP a PO. Jsem VŠ, 26 let praxe, v současné době 14 let OSVČ.

Podle ustanovení § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, státní příslušník členského státu Evropské unie a občan České republiky mohou prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. Tyto osoby mohou prokázat odbornou způsobilost též doklady o odborné kvalifikaci ve smyslu zákona o uznávání odborné kvalifikace, které prokazují odbornou kvalifikaci stanovenou u jednotlivých živností v příloze č. 2 k tomuto zákonu. Při posuzování odborné způsobilosti podle tohoto odstavce se použije zákon o uznávání odborné kvalifikace. Odborná způsobilost spočívající v délce praxe se nevyžaduje u fyzické osoby, která příslušnou živnost již provozovala nebo pro ni byla ustanovena jako odpovědný zástupce alespoň po dobu poloviny délky praxe uvedené v příloze č. 2 tohoto zákona. Podle přílohy č. 2 – živnosti vázané zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se pro poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci vyžaduje středoškolské vzdělání a 3 roky praxe. Pokud byste však chtěl provádět ještě např. zkoušky a revize vyhrazených zařízení, stanoví zákon další požadavky. Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany vyžaduje buď vysokoškolské vzdělání ve studijném oboru požární ochrana nebo úplné střední odborné vzdělání ve studijním oboru zaměřeném na požární ochranu nebo osvědčení o odborné způsobilosti vydané ministerstvem vnitra. Přitom se odkazuje na ustanovení § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Toto ustanovení rozlišuje tzv. odborně způsobilé osoby a techniky požární ochrany. Podle odstavce prvního tohoto ustanovení platí, že plnění povinností podle § 6a odst. 1, § 16 odst. 1 a § 16a zákona o požární ochraně mohou zabezpečovat pouze odborně způsobilé osoby, není-li dále stanoveno jinak. Odborně způsobilými osobami se rozumí znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy, fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem, který odpovídá požadavkům uvedeným v odstavci 4, nebo fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem. Za odborně způsobilé osoby se považují též příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky vykonávající funkce stanovené prováděcím předpisem k zákonu o hasičském záchranném sboru . Podle odstavce 2 § 11 zákona platí, že plnění povinností vyplývajících z § 5, 6, § 16 odst. 1 a § 16a mohou zabezpečovat technici požární ochrany. Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem. Jinak platí obecně, že fyzickým osobám uvedeným v odstavcích 1 a 2 vydá ministerstvo osvědčení o odborné způsobilosti. Ministerstvo může na návrh orgánu státního požárního dozoru rozhodnout o odejmutí osvědčení tomu, kdo při výkonu činnosti odborně způsobilé osoby nebo technika požární ochrany vykazuje závažné nedostatky. Zákon také přímo stanoví, co se při zkoušce z odborné způsobilosti ověřuje.

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail