Inovace v BOZP

Zdroj: 

Virtuální realita, kolaborativní robotika, online školení, hodnocení rizik, pracovnělékařské služby a další nástroje za účelem zjednodušení plnění povinností zaměstnavatelů i zaměstnanců. Zástupci firem měli možnost představit své produkty na konferenci Inovace v BOZP, kterou již tradičně pořádalo nakladatelství Verlag Dashöfer, redakce BOZPprofi. Tentokrát, 21. září, se konalo online již třetí pokračování této oblíbené akce.

Ing. Marek Bureš, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni ve své přednášce Proměny pracovního světa v kontextu aktuálních trendů zdůraznil, jak je důležité sledovat aktuální trendy a megatrendy. Mezi 5 základních megatrendů, které budou určovat život v následujících letech, patří: klimatické změny (zvýšení teploty, nedostatek vody, nové způsoby v zemědělství); přesun ekonomické síly (Čína a Indie, do konce roku 2028 bude čínská ekonomika větší než americká); urbanizace (v roce 2050 bude ve městech žít 2/3 obyvatel); demografické změny; (růst průměrné délky života, nízká porodnost, stárnutí obyvatel, změny podmínek na pracovištích); technologický rozvoj (průmyslová revoluce a přesun k digitalizaci, data – nová komodita, propojování zařízení).

Hlavními technologickými trendy ve vztahu k BOZP, na které se zaměřovala i tato konference, jsou virtuální ergonomie; digitální modely člověka; virtuální a rozšířená realita a kolaborativní robotika.

Úvodní přednášku doplnil Ondřej Vraný z redakce BOZPprofi o téma technologických trendů v BOZP v souvislosti s digitalizací. Digitalizace postupuje vysokým tempem ve výrobních odvětvích, může být způsobena mimo jiné i nedostatkem pracovníků. Můžeme jmenovat třeba roboty a kolaborativní roboty, které zbaví lidi těžké a opakované práce, na druhou stranu představují určitá rizika – například zranění při kontaktu člověka s robotem, zmenšování lidského kontaktu s ostatními kolegy. Dále rostou na významu chytré OOPP, které jsou vyrobeny s netradičních materiálů, např. nanotextilií, nebo takové, které obsahují elektronické komponenty.

Ing. Marek Bárdy, Ph.D. z CIE group svou přednášku Virtuální realita, vzdělávání a školení - jak a kam nasadit zacílil přímo na uživatele školení ve virtuální realitě. Při vytváření takové aplikace se musí zohlednit, že má být určena pracovníkům od 18 do 65 let. Na 200 respondentech vypozorovali, že u e-learningu nebo klasických přednášek je přenositelnost informací z dlouhodobého hlediska řádově pouze 20 %. Aplikace musí být procesně správně vytvořená, má lidi vtáhnout do děje. Musí být zpracována perfektně technicky, procesně, vizuálně. V první části jejich aplikace je uživatele naváděn, v 2. části již činnost vykonává sám. Po splnění podmínek školení se informace o absolvování školení dostává do HR systému, takže dochází také k zefektivnění administrativní činnosti.

Ing. Anna Cidlinová, Ph.D. z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce pokračovala v tématu školení ve VR, a to konkrétně v oblasti zdravotnictví. Výhody VR vidí například v tom, že proces učení je 3 x rychlejší, přináší dlouhodobě nižší náklady na proškolení, šetří čas dohlížecího personálu. Pilotní projekt BOZP ve VR je zaměřen na téma OOPP ve zdravotnictví – covid-19. Scénář se odehrál ve Fakultní nemocnici Plzeň, kde se zaměřili na správné užívání ochranných pomůcek pro covid-19. Měli si osvojit správný a přesný postup při oblékání a svlékání OOPP; zásady použití OOPP při práci; nakládání s infekčními OOPP a chemickými a biologickými činiteli; byli upozorňováni na nejčastější chyby.

Technologická platforma je navržena tak, aby splnila tyto požadavky: kvalita, jednoduchá šiřitelnost, cenová dostupnost, centrální a flexibilní správa obsahu. O projektu informujeme zde.

Ing. Konstantin Novikov, MBA z firmy VR Medical, s.r.o. zaměřil svou prezentaci na zlepšování duševního a fyzického stavu pracovníků a snížení výskytu pracovních neschopností a úrazů.

Celý proces je čtyřkrokový:

  1. ergonomický audit - hodnocení pracoviště, definování problémových pozic, hodnocení lokální svalové zátěže, pracovních poloh, celkové fyzické zátěže;
  2. analýza pracovníků - zaměření na jednotlivce, na jejich fyzickou a psychickou zátěž, podmínky na jednotlivých pracovištích, seznámení pracovníků s technologií VR a zaznamenávání reakcí;
  3. reporting - pro jednotlivá pracoviště – označení problémových míst, zjištění dopadu na pracovníky; na stejném principu fungují reporty pro jednotlivce;
  4. výběr cviků – na základě vyhodnocení předchozích bodů. Při akutních problémech se doporučuje spolupráce s terapeutem.

Ing. Denisa Žochová ze společnosti ALIS Tech s.r.o. představila antikolizní systémy, které brání střetu manipulační techniky s chodci nebo mezi vysokozdvižnými vozíky (vzv) navzájem.

Jsou spojeny s řadou bezpečnostních prvků – led světelné značení (nasvícení bezpečnostního symbolu LED projektorem); zónování (bodové nebo směrové) – autonomní zpomalování vzv na předem stanovenou maximální rychlost; antikolizní systém pro chodce – autonomní zpomalování vzv oproti chodci v nebezpečné vzdálenosti, vibrační upozornění chodce na nebezpeční středu s vzv; vzv antikolizní systém - autonomní zpomalování rychlosti vzv ve 2 fázích oproti dalším vzv v okolí, světelná a akustická signalizace nebezpečí v kabině řidiče; inteligentní parabolické zrcadlo.

Prvky (např. led světlené značení) lze využít také například při přenášení těžkých břemen jeřábovou technikou.

O tématu Robotická pracoviště – rizika kolize robotu a člověka a jejich předcházení hovořil Ing. Petr Škraňka ze společnosti Pilz Czech s.r.o.

Jsou různé typy průmyslových robotů. Mohou pracovat současně ve stejném pracovním prostoru s člověkem, sekvenčně na stejném obrobku, ve vlastních nezávislých pracovních prostorech nebo vzájemně kolaborovat, což přináší největší rizika. Může dojít ke kolizi, ke skřípnutí nebo nárazu.

Potřebné bezpečnosti můžeme dosáhnout zajištěním těchto opatření: udržení robotů, nářadí, materiálu apod. uvnitř definovaného prostoru; zajištění bezpečných vzdáleností k zamezení dosahu k nebezpečným místům; zajištění minimální vzdálenosti pro ochranná zařízení; zabránění zachycení uvnitř nebezpečného prostoru; požadavky na vlastnosti bezpečnostních funkcí; opatření proti neočekávanému spuštění; funkce ochranného a nouzového zastavení; nemožnost obejití opatření apod.

Mouttou Natanasigamani z firmy Quentic Netherlands B.V. z Nizozemí v přednášce Jak vybrat správný software pro správu EHS uvedl kritéria, která je třeba hledat při výběru softwaru EHS: certifikace podle ISO norem; integrovaný reporting; uživatelská přátelskost; lokální a globální použití; vícejazyčný systém; partnerská síť pro obsah a dodržování předpisů, služby jako poradenství, podpora zákazníků, podpora IT; různé varianty: mobilní, offline, aplikace; flexibilní přizpůsobení společnostem.

Lze vytvářet, kontrolovat a dokumentovat události napříč odděleními, organizovat, provádět a dokumentovat školení, zajišťovat pracovnělékařské prohlídky, vést registr nebezpečných chemických látek, sbírat data k vytváření zpráv, provádět audity, kontroly dokumentů. Nabízejí poradenství při výběru modulu, workshopy a školení, nastavení systému a migraci/synchronizaci dat, služby týkající se obsahu, uživatelskou podporu, mezinárodní síť partnerů.

Metodu BIM, jejímž cílem je mimo jiné zefektivnit procesy v oblasti stavebnictví, představil Ing. Roman Voráč ve své přednášce BIM jako standard pro digitalizované stavebnictví a jeho význam pro otázky bezpečnosti.

BIM není 3D model naplněný informacemi, ale způsob práce s informacemi vedoucí ke zrychlení a zkvalitnění práce ve všech fázích životního cyklu staveb. Je to metoda využitelná při zpracování dílčích fází projektové dokumentace a realizace stavby k tomu, aby na základě práce s daty došlo k zefektivnění a zkvalitnění procesů. Základním kamenem metody BIM je databáze informací interpretovaná Digitálním informačním modelem budovy, se kterou se pracuje v rámci společného datového prostředí. „Snažíme se zpracovat celý projekt za dodržení kvality, času a ceny. Když se to podaří, hovoříme o správné interpretaci BIM,“ říká Roman Voráč.

Ing. Petr Markl z firmy Riscon s.r.o. v přednášce na téma IT podpora řízení školení zaměstnanců popisoval výhody aplikace Riscon, která je typicky českým produktem. Skupina odborníků vyvíjí produkt pro potřeby zákazníků, a poté ho může využít kohokoliv. Je možné vybrat jakoukoli oblast školení - BOZP, životní prostředí atd. Katalog školení může mít celou řadu navazujících parametrů – opakování školení, jeho délku nebo umístění záznamů o školení. Lze vložit odkazy na videa na YouTube, na podnikové soubory apod. Do školení zasahují správci školení, kteří mohou doplňovat obsah. Lze určit, jestli školení má nějakou podmiňující náplň, např. lékařské prohlídky, a rovnou z plánu školení vytvořit prezenční listinu.

Dalším vystupujícím byla Ing. Zuzana Lacková, Ph.D.Hodnocením rizik s podporou softwaru BE-SOFT. Jak název napovídá, jde o řešení povinnosti zaměstnavatele hodnotit rizika a přijímat opatření k minimalizaci těchto rizik. Jednoduchá, webová, kdekoliv dostupná aplikace by měla práci zefektivnit.

Vytvoří se konkrétní projekt, například hodnocení rizika pro skladníka bodovou metodou, ale je možné doplnit jakékoliv metody. Zaznamenáme, kdo to zpracoval, datum, ukazují se přijatá opatření, v jakém čase. Můžeme plánovat další posuzování rizik, doplňovat informace týkající se rizik, která přímo tvoříme v aplikaci, nebo je čerpáme z nadefinované knihovny, kde jsou různá odvětví, různé typy rizik a bezpečnostních opatření.

Efektivně spravovat pracovnělékařské prohlídky by jistě chtěl každý zaměstnavatel. Jak na to, se účastníci konference mohli dozvědět od Mgr.Tomáš Dombeka z firmy Preventado, která za tímto účelem vyvinula systém PRECONTROL. Systém splňuje požadavky, které jsou na něj v tomto smyslu kladeny - přehled na jednom místě, vyhotovení formulářů, zohledňování kooperace zaměstnavatel vs. poskytovatel, přístup odkudkoliv, dají se uplatnit různé restrikce, např. na IP adresy, přístup z jakéhokoliv zařízení, on-line kalendář, systém upozorňování, výsledek prohlídky zaměstnavatel vidí v reálném čase, podpora samostatného objednávání zaměstnanců.

Jelikož pro zaměstnavatele platí povinnost zajišťovat BOZP pro všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích, neměly by se na pracovištích pohybovat neproškolené osoby. K tomu by měla sloužit digitální aplikace pro řízení vstupu dodavatelů a návštěv firmy QC Solutions s.r.o., kterou přišel představit Petr Zajíček.

Nástroj se jmenuje QC Safety a je schopen fungovat na jakémkoli počítači, tabletu, kiosku. Návštěvník na recepci dostane kód, zaeviduje se, systém vyhodnotí, jestli má platné školení. Pokud ne, projde školením a seznámením s riziky spojenými s pohybem po areálu, znalosti jsou ověřeny prostřednictvím testu. Data se uchovávají. Je možné si naplánovat vstup návštěvníka, zaevidovat a v momentě, kdy přijde, je již předpřipraven. Do budoucna by systém měl vygenerovat na základě přiřazení činnosti a pracoviště přesně ta rizika, která jsou spojena s konkrétní činností a pracovištěm. Systém také zajistí, aby dotyčná příchozí osoba nahrála svoje rizika, takže půjde o vzájemnou výměnu rizik. Stručně řečeno, systém slouží pro přehled a školení osob, které se v areálu pohybují.

Další pokračování konference Inovace v BOZP se bude konat již 30. září 2021 od 9 hodin (online) na téma Leadership v BOZP.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail