Informace o programech kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) na rok 2006

Systém SÚIP v roce 2006 zaměří kontrolní činnost opět na stavebnictví, především na ochranu zaměstnanců před pády z výšky. Kontrolami stanoveného režimu řidičů se SÚIP připojí k Národní strategii bezpečnosti silničního provozu, dalším celorepublikovým úkolem jsou kontroly se zaměřením na malé a střední podniky. V neposlední řadě pak díky loňskému zákonu o inspekci práce bude předmětem kontrolní činnosti pracovněprávní oblast.

Od 1. července 2005 začal platit nový zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Ten stanovil nové povinnosti inspektorům z hlediska jejich kompetencí práv, ale i povinností na úseku inspekce práce. SÚIP zpracovává roční program kontrolních akcí, který se každoročně stává po projednání s vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů a schválení Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) závazným dokumentem pro provádění kontrol u subjektů.

Zákonem o inspekci práce systém SÚIP převzal velkou část kompetencí z Úřadů práce (ÚP), převzal v této souvislosti i značné množství nedořešených podnětů. Počet nově přijatých podání se měsíčně několikanásobně zvýšil, oproti počtu, který byl v systému do 1. 7. 2005 šetřen. Tyto skutečnosti do značné míry ovlivnily současný obsah činností inspektorů právě v oblastech pracovněprávní problematiky. Vedle této skutečnosti i určitá malá praxe převzatých kontrolních zaměstnanců z ÚP vedla SÚIP k následujícímu zaměření obsahu kontrolních akcí pro následující rok 2006.
V programu uváděné úkoly pro kontrolní činnost, mající celorepublikový charakter, plní všechny oblastní inspektoráty práce. Další úkoly oblastní inspektoráty stanovují jen výjimečně na základě vypracované analýzy z kontrol a řešení podnětů probíhajícího roku 2005 a poznatků z kontrolní činnosti a to spíš jen jako následné kontroly, ověřující u subjektů odstranění dříve zjištěných závad a splnění nařízených opatření.

Kromě kontrolní činnosti zabezpečuje systém SÚIP úkoly bezplatného poradenství právnickým a fyzickým osobám a jejich zaměstnancům a spolupracuje s ostatními správními úřady, vyššími odborovými orgány a organizacemi zaměstnavatelů na programech osvěty především v oblastech ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a bezpečnosti práce. SÚIP předkládá MPSV podněty ke zlepšení právní úpravy právních předpisů ve své kompetenci. OIP se nadále vyjadřují k předkládaným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob především z hlediska, zda splňují požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, to samé uplatňují při jejich povolování. Informace o činnosti systému SÚIP jsou uváděny na webových stránkách OIP a SÚIP. Podrobně jsou vždy vyhodnocovány v Roční souhrnné zprávě o výsledcích kontrolních akcí za uplynulý kalendářní rok, kterou předkládá SÚIP MPSV a informuje o jejím obsahu vyšší odborové orgány a organizace zaměstnavatelů.

OIP vybírá pro kontrolu v rámci rozsahu jednotlivých zadání kontrolních akcí subjekty svým zaměřením do odvětví, případně oblastí zaměření kontroly a dále pak zpravidla ty subjekty, které

 • měly za poslední 3 roky smrtelný nebo závažný pracovní úraz z důvodu porušení bezpečnostních předpisů v oblasti zadaného tématu úkolu,
 • nebyly OIP dosud kontrolovány, případně u kterých OIP zjistil při kontrole v uplynulém období závažná porušení předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, nebo stanovených pracovních podmínek, případně v pracovněprávních vztazích a je nezbytné provést u subjektu následnou kontrolu ke splnění přijatých opatření,
 • vykonávají rizikové činnosti nebo působí v oborech s vysoce rizikovou činností,
 • případně subjekty, na které směřují závažné podněty pro porušování předpisů.

Úkoly v oblasti kontroly jsou podrobně rozpracovány v kontrolních listech, které jsou podkladem pro jejich provedení a vyhodnocení. Kontrolní seznamy obsahují rozsah a předmět kontroly a použité právní předpisy.

Celorepublikové úkoly z Ročního programu kontrolních akcí systému SÚIP na rok 2006

 1. Bezpečnost práce ve stavebnictví – ochrana zaměstnanců před pády z výšky,
 2. Dodržování stanoveného pracovního režimu řidičů, mzdové otázky a problematika cestovních náhrad,
 3. Kontrola systému BOZP a pracovněprávních vztahů v malých a středních podnicích,
 4. Bezpečnost práce v zemědělství u subjektů zabývajících se rostlinnou výrobou kombinovanou se živočišnou výrobou (smíšená hospodářství),
 5. Bezpečnost vnitrozávodové dopravy – provoz manipulačních a dopravních prostředků a zařízení,
 6. Analýza podnětů předaných z ÚP a podnětů přijatých SÚIP a OIP,
 7. Integrovaná inspekce podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů,
 8. Program „Bezpečný podnik“.

Kromě plánovaných úkolů je vytvořen určitý malý prostor pro operativně zaměřené úkoly, které budou reagovat na aktuální potřeby v regionech a na výsledky šetření příčin závažných a smrtelných pracovních úrazů a podaných podnětů, případně na požadavky MPSV.

Program kontrolních akcí SÚIP na rok 2006 se stává po schválení MPSV závazným pro činnost systému SÚIP.
V roce 2006 je kontrolní činnost zaměřena svým úkolem opět na stavebnictví, která pokračuje ve vyhodnocování přínosu propagační, informační a vynucovací kampaně ve stavebnictví, zaměřené na ochranu zaměstnanců před pády z výšky. Cílem bylo a je snížit počet pracovních úrazů vzniklých při těchto činnostech ve stavebnictví.

Kontroly stanoveného režimu řidičů, otázky mzdových nároků a náhrad za pracovní cesty, společně s odměňováním mají zajistit řidičům, jako zaměstnancům firem provozující dopravu, takové podmínky, aby dodržování odpočinku a nezbytných přestávek řidičů bylo základní povinností, která má za cíl snížit riziko dopravních nehod způsobených přetěžováním a tím zvýšení nesoustředěnosti a únavy řidičů za volantem. Tímto úkolem se systém připojuje k „Národní strategii bezpečnosti silničního provozu“.

Dalším celorepublikovým úkolem, vedle úkolů inspekce k prevenci závažných havárií a kontrolám v rámci programu „Bezpečný podnik“, jsou kontroly se zaměřením na malé a střední podniky. Úkol vychází z reality existence velkého množství malých a středních podniků v ČR, u kterých je vyšší potencionální riziko vzniku pracovních úrazů, nemocí z povolání a havárií. BOZP je u těchto subjektů věnovaná již tradičně jen okrajová pozornost. Cílem tohoto úkolu není jen holé zjištění reálného stavu a stanovení potřebných opatření k nápravě, ale především preventivní působení a osvěta v této oblasti a zařazení těchto subjektů do systému periodických kontrol.

Dalším celostátním úkolem jsou kontrolní akce zaměřené na vnitropodnikovou dopravu – provoz manipulačních a dopravních prostředků a zařízení. Kontroly tvoří součást celostátní kampaně „Bezpečná vnitrozávodová doprava“, současně s úkolem kontroly stanoveného režimu řidičů se bude spolupodílet na úkolu členských států Evropské unie ke snížení smrtelné nehodovosti na pozemních komunikacích do roku 2010 o polovinu. Ve vnitrozávodové dopravě je v ČR také dlouhodobě vykazována zvýšená úrazovost.

Systém SÚIP byl hned po nabytí účinnosti nového zákona o inspekci práce a převzetím nových kompetencí zahlcen podněty předanými z ÚP. Řada podnětů byla v následujících měsících zasílána OIP s nadějí a v očekávání, že problematika pracovněprávní oblasti, ale i jiných bude oblastními inspektoráty práce přednostně a důsledněji vyřešena, než byla dosud řešena ÚP. Tímto úkolem je dostat se ze skluzu při řešení podnětů. Na základě analýzy podaných podnětů budou v systému postupně realizovány preventivní a osvětové kampaně do těch oblastí pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek, které jsou nejčastěji předmětem podaných podnětů.

Posledním úkolem je bezpečnost práce v zemědělství u subjektů se smíšeným hospodářstvím. Vzhledem k četnosti pracovních úrazů budou začleněny tyto subjekty do systému periodických kontrol obdobně jako tomu je malých a středních subjektů.

ZDROJ:
Ošťádal, Jaromír. Informace o programech kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) na rok 2006. Zpravodaj SÚIP, č. 4, 2005, s. 4.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail