Hodnocení rizik na pracovišti s využitím nástroje OiRA

Zdroj: 

Povinnost hodnotit rizika je stanovena v zákoníku práce. Některé podniky, zvláště ty malé, o této povinnosti někdy ani neví, nebo mají s jejím splněním problémy. Je to pro ně složité, často i finančně náročné. Řešením by mohl být online interaktivní nástroj OiRA Evropské agentury pro BOZP (EU-OSHA). Diskutovalo se o něm na semináři 2. 10. 2019 v Praze na Novotného lávce, který pořádal Výzkumný ústav bezpečnosti práce ve spolupráci s EU-OSHA. Prezentace z této akce najdete v přílohách pod článkem.

Agenturu EU-OSHA, která letos oslavuje 25. výročí svého založení, a její aktivity představil Ing. Jaroslav Hlavín z Ministerstva práce a sociálních věcí. Informoval také o dalších akcích v rámci kampaně „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ (31. října se bude konat seminář Svazu průmyslu a dopravy ČR a 6. listopadu 2019 seminář Enterprise Europe Network Praha), dále o vítězných projektech v soutěži Ceny za správnou praxi. Vítězem I. kategorie – pro podniky do 100 zaměstnanců - se stala společnost VAKOS XT a.s. & Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra s projektem „Minimalizace vlivu residuální kontaminace po nelegální výrobě narkotik na zdraví člověka (DETOXIKON)“ a vítězem II. kategorie - pro podniky nad 100 zaměstnanců - se stala Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha s projektem „Řízení rizika ohrožení těhotných chemickými látkami v ÚVN Praha“. Následující kampaň „Zdravé pracoviště si posvítí na fyzickou zátěž“, jejíž vyhlášení se plánuje na podzim 2020, bude tříletá.

Tématu Nástroje pro hodnocení rizik v mikro a malých podnicích se věnoval Ing. Jiří Vala, Ph.D. z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Povinnost hodnotit rizika vychází ze Směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení BOZP (89/39/EHS) a zákoníku práce - § 101, 102. Ustanovení týkající se hodnocení rizik se vztahují i na osoby samostatně výdělečně činné (§ 12 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Povinnost hodnotit rizika je často plněna pouze formálně. Zvláště malé podniky (do 50 zaměstnanců), které v EU tvoří většinu a vykazují také nejvíce smrtelných pracovních úrazů, o této povinnosti někdy ani neví, nebo mají se splněním této povinnosti problémy.

Hodnocení rizik by mělo probíhat v 5 krocích:

  1. Určení rizik a ohrožených osob;
  2. Vyhodnocení rizik a jejich seřazení podle priorit;
  3. Rozhodnutí o preventivním opatření;
  4. Přijetí opatření;
  5. Sledování a přezkum situace (podrobněji – viz prezentaci).

A jakých chyb se nejčastěji zaměstnavatelé dopouštějí? Například nejsou jmenovány osoby odpovědné za provedení rizik; nemyslí se na dlouhodobá zdravotní rizika; přehlížejí se druhotné práce jako údržba nebo úklid; do hodnocení není zapojen tým lidí a nejsou zapojeni zaměstnanci s praktickými znalostmi postupu nebo činnosti, která je hodnocena; pracovníci nebo jejich zástupci nejsou informováni o výsledcích hodnocení rizik a o zavedených opatřeních; hodnocení rizik se považuje za jednorázovou povinnost a neprovádí se jeho pravidelný přezkum, aby se zajistila jeho aktuálnost. Nezohledňují se základní zásady prevence: nejprve by se mělo zvážit, zda lze rizikům předejít nebo je lze odstranit, a pokud nikoli, mělo by se zvážit, jak je omezit nebo kontrolovat za pomoci opatření, jako je odstranění rizika u zdroje, nahrazení nebezpečného bezpečným nebo méně nebezpečným.

Při hodnocení rizik může pomoci Příručka pro hodnocení rizik v malých a středních podnicích, kterou lze stáhnout na webových stránkách VÚBP, nebo Nástroj pro hodnocení rizik na Focal Pointu pro BOZP, jehož součástí jsou kontrolní seznamy. Další užitečné odkazy k tématu najdete v prezentaci.

Další přednášející, Ing. Lukáš Petik z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakulty bezpečnostního inženýrství, provedl účastníky přímo projektem OiRA (Online interactive Risk Assessment). Je charakterizován jako online webová platforma, výhodou je snadný přístup, bezplatnost, přizpůsobení aktuálním právním předpisům. Je možné si vyzkoušet testovací verzi a projít všemi kroky, nebo si rovnou založit svůj účet. Testovací nebo registrovanou verzí prošlo již okolo 1 mil. uživatelů. Nástroje lze vyhledávat podle země, jazyka a odvětví. Výsledkem celého procesu by mělo být identifikování, vyhodnocení rizik, vytvoření akčního plánu a přehledu opatření. Nejvíce projekt zatím využívá Bulharsko (40 nástrojů). Nevýhodou je, že v českém jazyce je zatím k dispozici OiRA pouze pro kadeřnictví, a jak správně připomněl jeden z účastníků semináře, nebudou tedy u ostatních nástrojů vzaty v potaz právní předpisy ČR. V současné době EU-OSHA vyvíjí cca 70 nástrojů, jejich rozšíření i metodiku k jejich vytváření u nás řeší projekt Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a Vysoké školy báňské „Vývoj nástrojů pro posuzování pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA pro účely malých podniků, mikropodniků a OSVČ v ČR".

 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail