Existuje nějaký předpis BOZP, který nařizuje zaměstnavateli dát rošty na regály?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Existuje nějaký bezpečnostní předpis, který nařizuje zaměstnavateli dát rošty na regály? Konkrétně ve výšce cca 2 pater máme umístěny pouze nosné kovové tyče, na které se pokládají europalety s kartony. Několikrát se stalo, že paleta propadla do nižšího patra. Podle mého názoru má mít takto řešený regál kovový rošt, aby právě k propadnutí nedošlo. Odmítl jsem zaskladňovat do takové výšky materiál, protože si myslím, že to ohrožuje nejen mě, ale i člověka v protější uličce, pokud by došlo k pádu kartonů z tak velké výšky. Helma by nic nezachránila. Podotýkám, že regály jsou pouze přišroubované do země. Bohužel jsem si tím způsobil akorát problémy v práci.

Právní a ostatní předpisy v této oblasti stanovují základní požadavky pro bezpečné skladování materiálů a manipulaci s břemeny. Tyto předpisy přímo nestanovují vzhled a vybavení technických zařízení (regálů). Zjednodušeně, výrobce musí zajistit, aby zařízení (regál) byl bezpečný pro používání a zaměstnavatel musí zase zajistit bezpečné používání tohoto zařízení (regálu). Dále uvádím některé z těchto požadavků v oblasti skladování materiálů a manipulace s břemeny.

V § 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, se uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit, aby technická zařízení byla z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodná pro práci, při které budou používány, a dále, že technická zařízení musí být vybavena nebo upravena tak, aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek.

V § 3 odst. 1 písm. a) a písm. n) nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, se uvádí, že minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením jsou používání zařízení k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu s provozní dokumentací; zaměstnavatel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou. Dalším z požadavků je upevnění, ukotvení nebo zajištění zařízení nebo jeho části vhodným způsobem, je-li to nutné pro bezpečný provoz a používání. Místní provozní bezpečnostní předpise je předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.

V § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., se uvádí, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty nebo materiály.

V § 3 odst. 3 písm. d) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, se uvádí, že podmínkou k uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu a používání je, že odpovídají požadavkům stanoveným ve zvláštních právních předpisech a požadavkům tohoto nařízení. Před uvedením pracoviště do provozu a používání je nutné zajistit náležité a bezpečné upevnění technického vybavení pracoviště a výrobních a pracovních prostředků a zařízení a jejich částí tak, aby nemohlo dojít k jejich nežádoucímu (nechtěnému) pohybu.

V bodě 10.2 přílohy tohoto nařízení se uvádí, že rozměry a druh manipulačních jednotek a způsob jejich bezpečného zakládání do regálu musí odpovídat požadavkům uvedeným v průvodní dokumentaci regálu. Regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Manipulační jednotky, materiál a předměty musí být skladovány a stohovány tak, aby se i při ukládání, manipulaci nebo odebírání nemohly sesunout.

V normě ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování, s účinností od 1. 1. 2017, se v části 4 Bezpečnostní zásady při skladování manipulačních jednotek, v bodě 4.1.1 uvádí, že pro každý sklad musí být zpracován „Místní řád skaldu“, který má obsahovat zejména (uvedeny jen některé z požadavků), organizační a bezpečnostní opatření pro bezpečný provoz skladu při manipulaci při přijmu, skladování a výdeji, tvorbě manipulačních jednotek a obsluze skladovacích zařízení a prostředků.

Při splnění výše uvedených požadavků a zpracování výše uvedených dokumentů a jejich dodržování je pravděpodobnost pádu materiálu a poškození zdraví zaměstnance při skladování materiálů a manipulaci s břemeny velmi nízká.  

Jinak samozřejmě podle § 106 odst. 2 zákoníku práce je zaměstnanec oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail