Důležité pojmy v oblasti požární ochrany

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová a Václav Brabec

Prosím o vysvětlení, co znamená požární preventista a co znamená preventivní požární hlídka. Je člen preventivní požární hlídky tím, že je členem hlídky, také požárním preventistou? Je preventivní požární hlídka společenstvím samých požárních preventistů? Jaký je vůbec rozdíl (pokud vůbec je) mezi členem preventivní požární hlídky a požárním preventistou?

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů pracuje v dnes platném znění s těmito pojmy:

  • odborně způsobilá osoba - podle § 11 zákona o požární ochraně se odborně způsobilými osobami se rozumí znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy, fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem, který odpovídá požadavkům uvedeným v odstavci 4, nebo fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem. Za odborně způsobilé osoby se považují též příslušníci Hasičského záchranného sboru České republiky vykonávající funkce stanovené prováděcím předpisem k zákonu o hasičském záchranném sboru.
  • technici požární ochrany – podle § 11 zákona o požární ochraně plnění povinností vyplývajících z § 5, 6, § 16 odst. 1 a § 16a zákona mohou zabezpečovat technici požární ochrany. Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem. Odborně způsobilým osobám a technikům požární ochrany vydá ministerstvo osvědčení o odborné způsobilosti.
  • preventista požární ochrany – podle § 11 odst. 6 zákona může plnění úkolů podle § 5 odst. 1 písm. d) a e) a § 16a odst. 1 písm. c) vykonávat preventista požární ochrany. Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě absolvování odborné přípravy podle § 16 odst. 1.
  • preventivní požární hlídka – ta se zřizuje podle § 13 zákona a úkolem preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru. Podrobnější podmínky vydávání osvědčení o odborné způsobilosti, odborné přípravě a školení zaměstnanců o požární ochraně stanoví vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

To znamená, že preventista je obvykle jeden pro organizaci nebo úsek, které jsou se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím. Členové preventivní požární hlídky nejsou preventisté, jsou to zaměstnanci zařazení do této hlídky. Preventista požární ochrany může být též členem požární hlídky. Preventista požární ochrany plní úkoly v prevenci požární ochrany, obvykle vede požární knihu, zúčastňuje se odborné přípravy požární ochrany a může též školit zaměstnace o požární ochraně u organizací, které jsou bez zvýšeného nebo se zvýšeným požárním nebezpečím.

Člen požární preventivní hlídky je zaměstnanec, který není preventistou požární ochrany, zúčastňuje se odborné přípravy preventivní požární hlídky a plní povinnosti, které stanovil zaměstnavatel v příslušné dokumentaci požární ochrany.

JUDr. Eva Dandová, Václav Brabec

Komentáře

Preventista PO i na pracovištích bez zvýšeného požárního

23.04.2006 - 15:20 Tomáš Neugebauer
I na pracovištích bez zvýšeného požárního nebezpečí, kde se pravidelně vyskytují současně nejméně tři zaměstnanci nebo veřejnost je vhodné mít ustanoveného preventistu PO, neboť zde musí být nejméně jednou za rok prováděna preventivní požární prohlídka preventistou PO nebo technikem PO, příp. odborně způsobilou osobou v rozsahu stanoveném v § 12 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail