Diskriminace při přístupu k zaměstnání

Listina základních práv a svobod ve svém článku 26. odst. 3 větě první přiznává každému právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací, přičemž se jedná o základní právo člověka, zařazené do kategorie hospodářských, sociálních a kulturních práv. Podle ust. § 4 odst. 2 zákona o zaměstnanosti je při uplatňování práva na zaměstnání zakázána jakákoliv diskriminace a jsou zde taxativně uvedeny důvody, na základě kterých nelze uchazeče o zaměstnání diskriminovat. 

Tyto jsou obsahově shodné s úpravou zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích podle ust. § 16 odst. 2 zákoníku práce. Hledisko kvalifikace, nezbytných požadavků nebo zvláštních schopností osoby ucházející se o zaměstnání je v souladu s ust. § 30 odst. 1 zákoníku práce v působnosti zaměstnavatele, aniž by předpoklady kladené zvláštními předpisy na zaměstnance tím však byly dotčeny. 

Pokud jde o nabídku pracovních pozic, tak ust. § 12 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti zakazuje činit nabídky zaměstnání, které mají diskriminační charakter. Jedná se tedy o zákaz, který má zamezit uveřejňování takových nabídek práce (inzerátů), které mají diskriminační charakter, a jsou tak způsobilé předem odradit určitou skupinu potenciálních uchazečů o zaměstnání před projevením svého zájmu o nabízenou pracovní pozici. Za porušení ust. § 12 zákona o zaměstnanosti, kterým dochází ke spáchání přestupku podle ust. § 140 odst. 1 písm. a) zákona o zaměstnanosti, může inspektorát práce na základě ust. § 140 odst. 4 písm. a) zákona o zaměstnanosti uložit pokutu do 1 000 000,- Kč.

Připomeňme, že zákonodárce stanovil stejnou maximální výši pokuty i při spáchání přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. b) zákona o inspekci práce, tj. v případech, kdy zaměstnavatel diskriminuje zaměstnance. Negativní vymezení diskriminace při přístupu k zaměstnání je vymezeno v ust. § 6 antidiskriminačního zákona, kde je například stanoveno, že diskriminací není rozdílné zacházení ve věcech práva na zaměstnání, pokud je k tomu věcný důvod spočívající v povaze vykonávané práce nebo činnosti a uplatněné požadavky jsou této povaze přiměřené. Právní prostředky ochrany proti diskriminaci pak upravuje antidiskriminační zákon ve svém ust. § 10.

Dojde-li k diskriminaci při uplatnění práva na zaměstnání, přináleží uchazeči o zaměstnání, který byl tímto jednáním dotčen, právo se u soudu domáhat, aby bylo upuštěno od diskriminace, aby byly odstraněny následky diskriminačního zásahu a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění, resp. i nárok na náhradu nemajetkové újmy v penězích. V praxi jsou častými důvody diskriminace uchazečů o zaměstnání věk a pohlaví, ale setkáváme se i s důvody rasovými.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail