Desatero správného poskytování OOPP

Zdroj: 

Téma osobních ochranných pracovních prostředků by vydalo na několik dlouhých článků, nikoli pouze na deset stručných bodů. V našem posledním prázdninovém desateru se tedy budeme věnovat otázkám, na které se ohledně OOPP nejvíce ptáte.

1. Při výběru OOPP záleží na konkrétních podmínkách na daném pracovišti. Vodítkem při přidělování OOPP mohou být přílohy k NV č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Zásadní informací pro uživatele je návod na používání.

2. O bezpečnosti výrobku svědčí označení CE na výrobku a také EU prohlášení o shodě, které vydává výrobce. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, bylo zrušeno, nyní se dodávání OOP na trh řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 (přechodné období, kdy lze ještě uvádět na trh výrobky posuzované podle staré směrnice, je do 21. 4. 2019, certifikáty vydané podle staré směrnice lze používat po celou dobu jejich platnosti, nejdéle však do 21. 4. 2023).

3. Životnost OOPP stanoví zaměstnavatel, pokud není stanoveno od výrobce. Pokud dojde k poškození či opotřebení OOPP, zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout nový OOPP.

4. Zaměstnavatel nemůže poskytování OOPP nahrazovat finančním plněním. V případně, že zaměstnanec vyžaduje nadstandardní (dražší) OOPP a chce si ho doplatit z vlastních peněz, možné je se takto dohodnout, ale samozřejmě výrobek musí mít minimálně stejné ochranné vlastnosti, které zaměstnavatel vyžaduje.

5. Pokud má zaměstnanec pochybnost, že OOPP poskytované zaměstnavatelem nejsou kvalitní, nesplňují ochrannou funkci, může se obrátit na odborně způsobilou osobu v prevenci rizik, odborovou organizaci nebo zástupce zaměstnanců pro BOZP. Zaměstnavatel má v tomto případě možnost obrátit se na Českou obchodní inspekci, která může nechat výrobek přezkoušet. Oznámené subjekty (dříve autorizované osoby), působící v oblasti osobních ochranných prostředků, v rámci koordinace vytvořily a udržují společnou databázi certifikátů v ČR, vydaných v rámci posuzování shody podle aktuálně platných předpisů, která může posloužit jako informace. Databázi spravuje VÚBP-OS 1024. V ČR lze samozřejmě používat celou řadu jiných OOPP přezkoušených v jiných členských zemích EU.

6. Nelze říci, že zaměstnanec nebude OOPP ze zdravotních důvodů používat. Je ale třeba, aby byl chráněn před riziky a zároveň mu OOPP nepůsobily zdravotní potíže. Měl by tedy společně se zaměstnavatelem (odborně způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik, lékařem pracovnělékařské péče) najít nejvhodnější řešení, případně je možné přeložit zaměstnance na jinou práci.

7. Pokud zaměstnanec OOPP nepoužívá, nelze za to udělovat pokuty. Pouze snížit částku osobního ohodnocení či odměny. Nebo také upozornit na možnost výpovědi podle § 52 písm. g) zákoníku práce.

8. Údržba OOPP musí být v souladu s návodem na používání. Udržovat OOPP v použivatelném stavu je povinností zaměstnavatele, pokud se ale dohodne se zaměstnancem, že si zaměstnanec bude OOPP udržovat v čistotě sám, zaměstnavatel mu může poskytnout finanční náhradu nebo například prací prášek.

9. OOPP na ochranu nohou se dělí na obuv pracovní (podle ČSN EN ISO 20347), obuv ochrannou (podle ČSN EN ISO 20346) a obuv bezpečnostní (podle ČSN EN ISO 20345), všechny jsou v normách označeny jako obuv s ochrannými vlastnostmi, která chrání uživatele před zraněními, která by mohla nastat při nehodách. Tyto tři skupiny obuvi se liší úrovní ochrany, například bezpečnostní a ochranná obuv musí mít tužinku, pracovní ji mít nemusí.

10. Není možné, aby zaměstnanec OOPP dostával až po zkušební době. Zaměstnanec musí dostat OOPP při nástupu do práce. Při rozvázání pracovního poměru nebo skončení dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr má zaměstnanec povinnost použité OOPP vrátit. Zaměstnavatel po něm může požadovat finanční náhradu pouze v případě, že mu je nevrátí, nebo i v případě, že budou nadměrně poškozené (neodpovídající době používání). Mohou se také dohodnout, že si je zaměstnanec odkoupí za zbytkovou cenu.

Komentáře

Očista oděvů

01.09.2018 - 07:24 Norbert Chalupa
K bodu 8. Státní zdravotní dozor (SZD) má v určitých okresech na problematiku očisty OOPP (zejména běžných pracovních oděvů, které jsou poskytovány jako OOPP z důvodu nadměrného znečištění) jiný názor, a sice, že zaměstnavatel má povinnost tyto oděvy prát, popř. zajišťovat praní a nikoli poskytovat finanční náhradu či prací prášek. V určitých případech za toto porušení udělil SZD zaměstnavateli pokutu. Může se někdo, prosím, za státní zdravotní dozor fundovaně vyjádřit k tomuto problému? Podotýkám, že se jedná o běžné pracovní oděvy poskytované jako OOPP z důvodu nadměrného znečištění, nikoli o speciální ochranné oděvy různých druhů. Je to problém, který se táhne léta a je běžnou praxí způsob očisty takový, jaký je uveden v bodu 8. Tak to, prosím, ještě nekomplikujme zaměstnavatelům. Když se se zaměstnancem dohodne, tak v čem je problém?

K bodu 4. Příplatek za nadstandardní (dražší) OOPP

10.10.2021 - 14:58 Vojtěch Škvařil
Z čeho vycházíte, když tvrdíte, že "V případně, že zaměstnanec vyžaduje nadstandardní (dražší) OOPP a chce si ho doplatit z vlastních peněz, možné je se takto dohodnout, ..." ? Přeci platí: (5), § 104, Zákoníku práce, "Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním." (6), § 101, Zákoníku práce, "Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance."

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail