Co se skrývá pod pojmem „Program podpory zdraví“?

Zdroj: 

Kvalitní péče zaměstnavatele o zaměstnance ovlivňuje nejen jejich spokojenost, ale i otázku nemocnosti. Zkušenosti společnosti Česká rafinérská, a.s. s preventivními aktivitami na podporu a ochranu zdraví svých zaměstnanců.

Kvalitní péče zaměstnavatele o zaměstnance ovlivňuje nejen jejich spokojenost, ale i otázku nemocnosti. Programy podpory zdraví jsou toho jasným důkazem.

Fluktuace a nemocnost

Fluktuace a nemocnost jsou pro zaměstnavatele vždy takovou noční můrou. Pokud obě tyto veličiny přesáhnou určitou hodnotu, má zaměstnavatel problém. Při fluktuaci mu zaměstnanci opustí firmu zcela, při nemocnosti sice zůstávají, ale situace je podobná – musí je po dočasnou, a to různě dlouhou dobu, nahradit. A čím více je zaměstnanců nemocných, tím více musí mít náhrad za zaměstnance v pracovní neschopnosti a situace se nám začíná komplikovat. Pokud je to jev trvalejšího rázu, pak zaměstnavatel nutně musí zvažovat, zda své početní stavy má mít takové, aby odpovídaly co nejefektivnějšímu nastavení pracovní síly, či zda si má „pro jistotu“ držet zaměstnanců o trochu více, kteří mu pak mohou chybějící zaměstnance nahradit. Protože nemoc se neptá, ta nastává, a to teď a okamžitě a dost často nedává předem signály. Tak jak pak má zaměstnavatel vědět, kolik mu zítra bude chybět lidí? Zaškolení a zapracování každého nového člověka stojí společnost čas a peníze a obojího není nazbyt.

Nemocnost v České republice se pohybuje na úrovni 6,1 %, a to není právě malé číslo.

Vazba nemocnost a výše mezd

Úroveň nemocnosti je spojena také s výší mezd, jak vám poví každý zkušenější personalista. Na tom není nic moc divného, když při výpočtu nemocenských dávek se počítá s různými procenty z denních vyměřovacích základů a rozlišuje se výše dávek podle toho, kolikátý den to vlastně „marodíte“. Mám-li to hodně zjednodušit, tak pokud váš příjem přesahuje částku kolem 25 tisíc, tak už pro vás nemocenská tak moc „výhodná“ není. Toto prohlášení je velice zjednodušující, ale ilustruje právě fakt, že pokud průměrné mzdy ve společnosti se pohybují na vyšší úrovni, pohybuje se nemocnost v celkovém srovnání na úrovni nižší. Prohlášení, že „čím více lidí platíme, tím méně jsou nemocní“ samozřejmě také neodráží plně skutečnost, protože situace se při střední a vyšší platové úrovni řeší také čerpáním dovolené namísto nemocenské.

Nemocnost jako výsledek působení více faktorů

Takže co všechno ovlivňuje procento nemocnosti v dané firmě? Je to samozřejmě charakter a náročnost práce, pracovní podmínky a prostředí, otázky bezpečnosti práce a úroveň zabezpečení různých ochranných a kompenzačních pracovních pomůcek. A pak jsou to také ty okolnosti, které se nedají již tak měřitelným způsobem popsat, jako je spokojenost zaměstnanců, motivující pracovní prostředí, mezilidské vztahy, které nás obohacují a ne ubíjejí, pocit určité jistoty a stability, ovzduší podpory a porozumění, přiměřené úroveň stresu, ... shrnuto podtrženo jde o „klima ve společnosti“. Mnoho zaměstnanců si občas klade otázku: „Co vlastně pro firmu znamenám?“ A objevují se otázky další, třeba zda je zaměstnanec pouze „kolečkem“ v celém soustrojí nebo zda se někdo opravdu zajímá, jak mu je, jak se cítí a jak se mu právě v této firmě pracuje. Možná se někdy svých zaměstnanců zeptejte...

Lékařská preventivní péče

Dnes by již mělo být běžným pravidlem, že zaměstnavatel zajišťuje svým zaměstnancům lékařskou preventivní péči (LPP), tedy to, co musí „ze zákona“. Podle nového zákoníku práce je zaměstnavatel dle § 103 povinen zajišťovat pracovně-lékařskou péči, označení z minulosti (LPP) je však poměrně zažité, takže budu nadále používat výraz lékařská preventivní péče. Někteří zaměstnavatelé chtějí mít jistotu, že nic nezanedbají, a proto do povinného a či stanoveného rozsahu preventivní péče přidávají i další „nadstandardní“ položky a vytvářejí si tak ve spolupráci s pracovním lékařem svůj vlastní „balíček“ LPP. Stojí o něco více, ale zase může být cíleněji zaměřen na oblasti, které mohou vzhledem k charakteru práce ovlivňovat zdraví zaměstnanců. A zaměstnanci sice mohou trochu „kritizovat“, že teď musí ještě na další vyšetření, ale jistě alespoň v duchu ocení, že zaměstnavatel se o ně opravdu stará.

Dnes již existuje na trhu několik společností, které nabízejí zajištění komplexního servisu v této oblasti. Nabídnou vám nejen přípravu obsahu a struktury preventivních prohlídek, ale jsou schopny vám zajistit i lékaře, kteří se budou o vaše zaměstnance starat.

Také váš stávající pracovní lékař vám může nabídnout „přenastavení“ či spíše doplnění složení preventivních prohlídek. Pravidelné a kvalitní provádění LPP vám může dát spoustu relevantních informací, které mohou sloužit právě jako „vstup“ do programů podpory zdraví. Zde již neřešíte zákonem vám danou povinnost, ale prezentujete jen a pouze voji vůli a záměr dělat pro své zaměstnance něco navíc.

Odkud ale začít?

Pokud máte zavedený systém LPP, můžeme začít právě tam. A pokud součástí LPP je třeba zdravotní dotazník, který vyplňuje zaměstnanec buď sám či ve spolupráci s lékařem, máme velké plus. Můžete namítnout, že zdravotní dotazník obsahuje citlivá data, která nepatří do rukou nepovolaným osobám. To máte jistě a stoprocentně pravdu, s takovým dotazníkem by měl pracovat jenom lékař. Ale máme své pracovní lékaři, a ti mají velkou možnost tímto způsobem zmapovat zdravotní situaci našich zaměstnanců. A my se pak můžeme dozvědět, že třeba 26% našich zaměstnanců má nadváhu, že 23% zaměstnanců jsou kuřáci a že každý pátý ze zaměstnanců si více či méně občas stěžuje na bolesti zad a krční páteře. Když si  vedle toho položíme podobné statistické údaje z celé České republiky, zjistíme, co je „naší specialitou“ a co je obecný trend ve společnosti.

Ale existují i jiné „startovní“ možnosti. Výrobní podniky věnují velkou pozornost právě oblasti výroby – bezpečnost, ochranné prostředky, hygienické normy, občas se berou v potaz i ergonomická doporučení. Ale i v kancelářích je mnohdy co zlepšit. A nemyslím teď nutně zakoupení nového křesla v zelené barvě.

Někteří naši zaměstnanci většinu pracovního dne sedí a pracují u počítače. Zkuste se podívat na všechny ty sedící osoby – tu někdo sedí „zkroucený jako paragraf“, tady vedle měl zaměstnanec možnost postavit si monitor, jak „vyhovuje“ jemu, na dalším stole je i lampička, když už se pracuje do večera nebo když je méně světla, ale umístěná zcela nevhodně, opor pod nohy asi také moc nenajdete. A hned tu máme několik oblastí, kam se dá upřít naše úsilí. Správné sezení, aby nás záda nebolela, vysvětlení pravidel, kam umístit monitor, jak je vhodné kombinovat osvětlení, jak se zvedají těžší předměty, když něco urovnáváme, připomenutí nutnosti šetřit zdroje a chovat se ekologicky. Ne vždy to je jenom o penězích, dost často je to o osvětě, upozornění, nabídnutí správných protahovacích cviků apod.

Každý z vás si možná vzpomene i na další jevy ve vaší společnosti, které zrovna nepřispívají k podpoře zdraví  či zdravého životního stylu – někomu se třeba vybaví závodní jídelna či kantýna s „pestrou“ nabídkou, někdo si vzpomene na tmavé kanceláře, někdo na hluk, který se šíří. Některé jevy samozřejmě bezprostředně souvisí s tím, co firma dělá, některé věci jsou ale spojeny pouze s námi jako osobami a s tím, že jim nevěnujeme dostatečnou pozornost. Anebo si říkáme, že je to věcí každého zaměstnance. To jednoznačně, každý z nás má dbát o své zdraví, ale nepotřebujeme někdy tuto naši snahu alespoň trochu podpořit?

Jak tedy takový program podpory zdraví může vypadat ve skutečnosti?

Mohu se s vámi podělit o zkušenosti, které jsme získali v naší společnosti za všechny ty roky, kdy pracujeme se zaměstnanci a vyhledáváme faktory, které mohou přispět k podpoře zdraví nás všech.

Témata na daný rok jsou připravována velice pečlivě předem a za základ nám slouží výsledky zdravotních dotazníků, které zaměstnanci vyplňují v rámci lékařských preventivních prohlídek. Náš systém LPP obsahuje některá nadstandardní vyšetření, např. EKG nad 40 let věku, audio a spirometrické vyšetření, oční vyšetření. Ve spolupráci s pracovními lékaři je jeho podoba pravidelně diskutována a v případě potřeby pozměněna. Na základě zpracovaných informací od pracovního lékaře pak zjistíme, co jsou nejčastější příčiny krátkodobých a dlouhodobých nemocí, na co si naši zaměstnanci z hlediska zdraví stěžují a také, kde jsou rizikové faktory životního stylu. Společným rozhodnutím je potom téma nebo témata, kterým se chceme daný rok věnovat, a sestavení podpůrných akcí, které budou součástí programu podpory zdraví. Vše je připraveno s ohledem na to, že jde o podpůrný program a rozhodujícím je vůle zaměstnance něco s tím udělat. Existují také limity finanční, kolik jsme jako společnost ochotni a schopni do takového programu investovat. Mohu vás ubezpečit, že nejde o závratné částky.

Standardní součástí našich akcí na podporu zdraví jsou komunikační kampaně, kde se využívají různé informační kanály jako intranet společnosti, se kterým pracují všichni naši zaměstnanci, podnikový časopis, plakáty a informace na nástěnkách. Těmito způsoby je především šířena tzv. osvěta, tedy co daný jev znamená, proč je či není dobrý, jak nám škodí a co se proti tomu dá dělat. Běžnou součástí jsou i soutěže pro zaměstnance, většinou dlouhodobější, s odměnou pro ty, kteří uspějí. Podle typu programu jsou začleněny i další akce, jako bezplatné poradny s lékařem či psychologem, nabídka možnosti zkusit užívání podpůrných prostředků, lékařská měření, interní kurzy pro zaměstnance, sportovní aktivity, soutěže a turnaje, dárky spojené s tématem roku. A to jistě jsem nevyčerpala všechny další možnosti, které se nabízejí.

Jak to tedy u nás vypadalo?

V roce 2000 byly zavedeny nadstandardní LPP, jejich součástí je zdravotní dotazník. Tím jsme začali cíleně „sbírat“ souhrnná data o zdravotním stavu našich zaměstnanců. V té době jsme organizovali pro zaměstnance ve směnových režimech týdenní rekondiční pobyty, které později byly nahrazeny jinými aktivitami.

V roce 2003 jsme se věnovali tématu Zdravě a bezpečně v kanceláři, které upozorňovalo na možná rizika práce v kanceláři a jak jim předcházet.

Rok 2004 byl zaměřen na problematiku kuřáctví. Poměrně velké procento našich zaměstnanců jsou kuřáci, a tak jsme se rozhodli jim pomoci s odstraněním tohoto návyku, pokud budou chtít. Souběžně byly organizovány i akce na snížení počtu míst, kde je povoleno zaměstnanců kouřit.

Zaměření roku 2005 vyplývalo z projektu NEVA aneb Neváhej nad VÁhou. Byla vyhlášena motivační soutěž na snížení váhy pro ty, kteří to potřebují, a osvěta pro všechny, jak si váhu nejenom snížit, ale pak i udržet. Ve spolupráci se společností STOB (STop OBezitě) byly připraveny kurzy snižování váhy, určené našim zaměstnancům.

Téma roku 2006 bylo předznamenáno lednovým dárkem, který uvedl do společnosti projekt AKTIVITALITA. Krokoměr pro každého zaměstnance s výzvou 10.000 kroků denně. Je to mále nebo moc – zkuste si to sami a uvidíte. A od krokoměrů byl už jenom krůček k dalším pohybovým aktivitám. Název projektu vznikl složením slov být AKTIvní a VITÁlní, a tak jsme se věnovali nejen fyzickému zdraví, ale i psychické pohodě a svěžesti. Množství sportovních aktivit a turnajů pro zaměstnance, články v časopise o duševním zdraví a nabídka účasti na dvoudenním semináři, který se věnoval duševnímu zdraví a technikám relaxace – to byl rok 2006 z hlediska programů podpory zdraví.

ABY ZÁDA NEBOLELA je téma roku letošního, které je doplněno o „návrat“ k předchozím letům – chceme podpořit další zaměstnance, kteří chtějí přestat kouřit či se zamyslet a rozhodnout něco udělat se svojí váhou tím žádoucím směrem a nadále budeme podporovat sportování a pohyb našich zaměstnanců.

Výsledek? Zaznamenali jsme velice pozitivní trend snižování nemocnosti našich zaměstnanců, dnes se pohybuje pod úrovní 1,5% ve srovnání s republikovým průměrem 6,1%. Společnost se o své zaměstnance stará, platí je dobře a zajímá se o jejich spokojenost fyzickou i psychickou a zaměstnanci neodchází, ale zůstávají. Programy podpory zdraví k tomu přispívají také svým dílem.

Máme mnoho dalších nápadů, které chceme realizovat. Jako ocenění za naši snahu jsme získali v roce 2006 titul Podnik podporující zdraví nejvyššího stupně.

ZDROJ:
Stejskalová, Alena.  Co se skrývá pod pojmem „Program podpory zdraví“? Personál, č. 5, 2007, s. 8 – 10.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail