Co nového v pracovnělékařské péči

Zdroj: 

Tento článek byl zpracován na základě přednášky JUDr. Anny Janákové ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, v. v. i. Od minulého Tématu týdne, kde jsme se věnovali pracovnělékařské péči, se mnoho nezměnilo. Vyhláška o pracovnělékařské péči je stále ve fázi příprav, měla by vyjít nejpozději do 1. 4. 2013.

Pracovnělékařské služby upravuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, § 53 - § 65 a § 98. Podle § 98 lze pracovnělékařské služby poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tzn. do 31.3.2013 je tedy možné postupovat podle z. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, i když je zrušený.

Tím však není dotčena povinnost zaměstnavatele hradit závodní preventivní péči v rozsahu stanoveném pro pracovnělékařské služby podle zákona č. 373/2011 Sb. (dále jen zákon 373), a to ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Podle informací z Ministerstva zdravotnictví se v současné době připravuje novela zákona 373. Předmětem návrhu zákona, kterým se mění zákon 373, je úprava § 59 odst. 1 písm. b), který by měl znít:
zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před uzavřením
1. pracovního poměru nebo obdobného vztahu,
2. dohody o práci konané mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy; zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce, k níž má být zařazena, pokud se nepodrobí vstupní lékařské prohlídce podle bodu 1 nebo 2.

Dále se navrhuje nové ustanovení § 58a, z jehož znění vyplývá, že zaměstnavatelům bude i nadále zachována možnost zajistit poskytování pracovnělékařských služeb vlastními zaměstnanci. Předpokladem je, že bude zajištěna odborná nezávislost těchto zaměstnanců, tak aby mohli postupovat v souladu s uznávanými medicínskými postupy, zachovávat mlčenlivost a etiku zdravotnického pracovníka.

Navrhované změny by měly platit od 1. 4. 2013, tedy ode dne, kdy skončí přechodné období pro zajišťování pracovnělékařských služeb podle § 98 odst. 1 zákona 373. Znění sněmovního tisku č. 807 lze najít na webových stránkách Poslanecké sněmovny.

U pracovnělékařských prohlídek se stále postupuje podle směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku Mzd, o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věstníku MZd ČSR, o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci - § 13,14. Po nabytí platnosti vyhlášky o pracovnělékařské péči bude směrnice zrušena.

Připravovaná vyhláška stanovuje periodické zdravotní prohlídky takto: periodická prohlídka se provádí v intervalu u zaměstnanců vykonávajících práci zařazenou podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví v kategorii první nejdéle jednou za 6 let, po dovršení 50 let věku nejdéle jednou za 4 roky; v kategorii druhé a při výkonu prací se specifickou zdravotní náročností nejdéle jednou za 4 roky, po dovršení 50 let věku jednou za 2 roky; v kategorii druhé rizikovékategorii třetí jednou za 2 roky, v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

Pokud se přeruší pracovněprávní vztah na dobu kratší než tři měsíce, zaměstnanec nemusí znova na prohlídku, platí stávající lékařský posudek.

Pracovnělékařské služby se poskytují na základě písemné smlouvy s poskytovateli uvedenými v § 54 odst. 1 zákona 373. Jde-li o práce zařazené pouze do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, může zaměstnavatel zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek a posuzování zdravotní způsobilosti k práci na základě písemné žádosti u poskytovatele uvedeného v odstavci 1 písm. a), který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání. Jiné právní předpisy se týkají např. bezpečnostních sborů, ozbrojených sil, vojáků z povolání, provozu na pozemních komunikacích, drah, zákoníku práce - noční práce, mladiství atd.).

Pracovnělékařské služby zahrnují preventivní prohlídky a hodnocení vlivu faktorů pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců, poradenství o ochraně zdraví a školení (mělo by být poskytováno zaměstnanci vždy při prohlídce) a pravidelný dohled nad výkonem práce a nad pracovišti. Bylo vypuštěno poskytování 1. pomoci.

Zajištění služeb s poskytovatelem pracovnělékařských služeb je možné jen na základě písemné smlouvy. Ve smlouvě si zaměstnavatel s poskytovatelem dohodne například ordinační hodiny pro zaměstnance, účast  poskytovatele na jednání u zaměstnavatele, například na pravidelných prověrkách BOZP, nadstandardních služby - očkování, rehabilitace, smluvní pokuty při nedodržení termínů apod., zajištění zástupu na dobu, kdy lékař onemocní nebo je dlouhou dobu mimo ordinaci. A samozřejmě ceny, které jsou smluvní. Praktičtí lékaři, kteří nemají dostatečný přehled o pracovnělékařských službách, by měli využít možnosti doškolování v akreditovaných kurzech a toto lze také smluvně upravit.

Zákon 373 stanovuje povinnosti i zaměstnancům (§ 56). Zaměstnanec je povinen sdělit jméno registrujícího praktického lékaře, případně dalších odborných poskytovatelů, kteří ho přijali do péče (např. neurologa), všechny známé nebo podezřelé skutečnosti související s BOZP, je povinen podrobit se pracovnělékařským prohlídkám.

Povinnosti poskytovatelů pracovnělékařských služeb jsou uvedeny v § 57. Poskytovatelé jsou mimo jiné povinni podat podnět kontrolním orgánům k zjednání nápravy nad dodržováním BOZP. Dohled nad nimi vykonávají orgány veřejného zdraví. Právní delikty poskytovatelů pracovnělékařských služeb jsou uvedeny v § 90 zákona 373.

Autor článku: 

Komentáře

Kdo zajistí ochotu lékařů?

19.11.2012 - 19:11 Jiří Kovářík
Zajímalo by mne, po zkušenostech se zajišťováním pracovnělékařských služeb, kdo zajistí, že lékaři nebudou odmítat uzavírat potřebné smlouvy se zaměstnavateli. Doposud, ve velké většině, se lékaři zdráhají uzavřít smlouvu, protože - údajně - mají nadměrný počet registrovaných pacientů a na další nemají kapacitu. Podnikatelé obíhají lékaře v okolí a žádný není ochoten smlouvu uzavřít. Jak má potom podnikatel postupovat, aby splnil požadavek zákona?

Překlep

20.11.2012 - 09:25 Marek Pavliňák
Hned v úvodu článku je chybně uvedeno číslo zákona. Zákon o specifických zdravotních službách má číslo 373/2011 Sb. a nikoliv 353/2011 Sb.

Dobrý den,

20.11.2012 - 10:01 Kateřina Hrubá
Dobrý den, děkuji za upozornění na překlep. Dotazu p. Kováříka se budeme věnovat později v rubrice Rady pro vás. S pozdravem K. Hrubá, BOZPinfo

Činnosti v kategorii 1

20.11.2012 - 10:23 Michal Slabý
Rád bych si ještě ujasnil výjimku u prací zařazených do kategorie 1. Ta výjimka se vztahuje pouze na situaci, kdy zaměstnavatel má jen a pouze kategorie 1, nebo i na situaci, kdy má některé práce ve vyšší kategorii (ty pochopitelně zajištěné pomocí PLS) a jen některé v kategorii 1 - pak ti "jedničkáři" mohou chodit ke svému lékaři? Děkuji za odpověď.

Re: Činnosti v kategorii 1

20.11.2012 - 13:21 Vladimír Jindra
Dobrý den, výjimka se vztahuje na zaměstnance, kteří jsou v kategorii 1, ikdyž má třeba zaměstnavatel další (jiné) práce v kategorii 2 ... Jde o konkrétní profesi a ta musí být kompletně v kategorii 1. Podle výkladu tvůrkyně můžete mít člověka v kategorii 1, ale pokud řídí vozidlo jako byť jako řidič ostatní, jsou u něj prohlídky stanoveny jiným právním předpisem a přestože je komplet zařazen v kategorii 1, musí na prohlídku k poskytovateli PLS ...

Re: Činnosti v kategorii 1

20.11.2012 - 17:23 Michal Slabý
Mockrát děkuji za odpověď. To s těmi ostatními řidiči mne překvapilo, ale po znovu přečtení odst. 2a) § 54 zákona č. 373/2011 Sb. je pravdou, že to tam je takto napsané.

Re: Činnosti v kategorii 1

20.11.2012 - 17:31 Vladimír Jindra
nás to zprvu na semináři též překvapilo, ale je pravda, že po pořádném přečtení to nakonec logiku má ...

Re: Činnosti v kategorii 1

28.11.2012 - 13:46 Petra Šeligová
Dobrý den, když má zaměstnavatel všechny zaměstnance v kategorii 1, může se všemi registrujícími lékaři uzavřít jen písemnou žádost o provádění prohlídek nebo musí mít u některého lékaře písemnou smlouvu a tam ty zaměstnance posílat, resp. je posílat s písemnou žádosti k praktickému lékaři a tomu závodnímu to doložit? Děkuji.

Re: Činnosti v kategorii 1

29.11.2012 - 12:52 Vladimír Jindra
My máme smluvní lékaře, takže toto neřešíme. Každopádně bude muset mít zaměstnavatel uzavřenu písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařské služby ... [§54 odst.2, písm. a) ZK č. 373/2011 Sb.], písm. b) tohoto odstavce potom píše o možnosti poslat zaměstnacne na prohlídku na základě písemné žádosti. Pracovnělékařská služba není jen o vstupních, pravidelných a výstupních prohlídkách. Jde především o povinnost zajistit dohled na pracovišti, konzultace ohledně rizik atd. proto ta povinnost smlouvy [což je uvedeno i v té poslední větě za středníkem §54 odst. 2 písm. b) "ostatní pracovnělékařské služby podle § 53 odst. 1 zaměstnavatel zajišťuje prostřednictvím poskytovatele uvedeného v odstavci 1, s nímž uzavřel písemnou smlouvu"].

Jak by měla pracovnělékařská péče skutečně vypadat

09.12.2012 - 11:16 Radoslav Vlasák
V jednom z příspěvků už to bylo tak trochu naznačeno - nejen vstupní, periodické, mimořádné a případně výstupní lékařské prohlídky, ale rovněž znalost pracoviště, technologie a pracovních postupů, používaných materiálů apod. Pracovní lékař by měl mj. také spolupracovat na tvorbě vnitřního předpisu firmy pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, traumatologického plánu atd. Nabízí se proto otázka, nakolik je při svém vytížení schopen všechny tyto náležitosti zajišťovat registrující praktický lékař - ale můžeme jim být vděčni, že (při velkém nedostatku pracovních lékařů - říká se, že jich aktuálně chybí 300 až 400) tuto péči poskytují, byť nejspíš ne do všech důsledků. A někteří si i osvěžují a prohlubují znalosti z pracovního lékařství formou kurzů apod. Opět se dostáváme, jako už ostatně vícekrát, do "začarovaného kruhu" - při existenci smysluplného úrazového pojištění by nejspíš nebylo problémem zatraktivnit pracovnělékařskou atestaci a nedostatek pracovních lékařů postupně odstranit.

Periodické prohlídky ve školství

12.04.2013 - 10:21 Alena Vodičková
Do jaké kategorie by měli být zařazeni učitelky mateřských škol, uklízečky a kuchařky mateřských škol?

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail