Činnost odborně způsobilé osoby v prevenci rizik se nedá vykonávat od stolu

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Prosím o výklad zákona č. 309/2006 Sb. § 9, podle kterého má zaměstnavatel povinnost zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik buďto sám nebo odborně způsobilou osobou. Nikde jsem nedohledala odpověď na otázku, zda tato odborně způsobilá osoba (OZO) musí být fyzicky přítomna na pracovišti nebo zda stačí, aby společnost, která má více pracovišť, kontrolovala pouze jedna OZO, která bude dostupná online nebo přes telefon.

V prvé řadě je nutné sdělit, že výklad zákona je věcí soudu. Nicméně předkladatelem zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, stejně jako zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je MPSV, na které je možné se s Vaším dotazem obrátit.

Právní úprava odborně způsobilé osoby v prevenci rizik je postavena na § 9 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen „zákon“). V tomto právním předpise je uvedena definice pojmu „zajišťování úkolů v prevenci rizik“, jako zajišťování a provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců s ohledem na

a) nebezpečí ohrožení BOZP ve všech oblastech činnosti zaměstnavatele,

b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,

c) počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.

Podle ustanovení § 9 odst. 2 tohoto zákona zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odst. 3 písm. a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami.

Zaměstnavatel je dále povinen:

a) poskytnout odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým zaměstnancům, těhotným zaměstnankyním a dalším uvedeným osobám,
b) zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob,
c) poskytnout odborně způsobilé osobě dokumentaci a informace uvedené dále v zákoně,
d) zajistit v případech uvedených v odstavci 3 písm. b) a c) účast odborně způsobilé fyzické osoby při pravidelném hodnocení stavu a úrovně BOZP,
e) zajistit součinnost v oblasti BOZP a požární ochrany odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik s ostatními zaměstnanci zaměstnavatele, s odborovou organizací, s radou zaměstnanců, se zástupci pro oblast BOZP, pokud byli u zaměstnavatele zvoleni, a s odborně způsobilou fyzickou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik jiného zaměstnavatele, jehož zaměstnanci plní své úkoly na pracovišti zaměstnavatele,
f) zajistit součinnost odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik s osobami podle § 12 zákona a s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, se kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

Dále bych zde mohl uvádět další ustanovení § 9 zákona, ze kterých jasně vyplývá, že činnost odborně způsobilé osoby není postavena pouze na dohodnuté kontrolní činnosti či tvoření příslušné dokumentace podle § 102 odst. 4 ZP od stolu na základě telefonické komunikace. Samozřejmě je věcí zaměstnavatele, kolik bude mít odborně způsobilých osob (mimochodem i to bylo součástí diskuse odborné veřejnosti při tvorbě návrhu zákona) či zdali budou tyto osoby v pracovněprávním či jiném vztahu, ale je jasné, že bez fyzické účasti odborně způsobilé osoby a znalosti nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek, nebude zaměstnavatel úkoly v prevenci rizik řádně zajišťovat a zpracovaná dokumentace bude spíše listinným teoretickým dokumentem, který bude založen v šuplíku a nebude plnit svoji funkci.

Ještě bych k tomu rád zdůraznil a možná, že se to někomu nebude líbit, že velmi významnou a zásadní úlohu v plnění povinností zaměstnavatele na úseku prevence rizik sehrávají vedoucí zaměstnanci, kteří plní úkoly uložené zaměstnavateli v péči o BOZP jako rovnocennou a nedílnou součást svých pracovních povinností. V této souvislosti si vždy vzpomínám na některé publikace, které dříve upozorňovaly na skutečnost, že hlavním úkolem bezpečnostního technika (dříve používaný pojem) je metodická, poradenská, školící a kontrolní činnost u zaměstnavatele. Odborně způsobilá osoba v prevenci rizik nemůže být stále fyzicky na pracovišti. Vedoucí zaměstnanci by měli být základním kamenem soustavného vyhledávání nebezpečných činitelů a procesů pracovního prostředí a pracovních podmínek. K tomu jsou tito vedoucí zaměstnanci povinni pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail