Činnost kontrolních orgánů při zajišťování BOZP na staveništi

Cesta k zahájení investiční akce bývá dlouhá. Po splnění všech zákonných požadavků, dodržení termínů a výběrových řízeních na účastníky výstavby, je stavba zahájena. Existuje několik kontrolních orgánů, se kterými se můžeme na stavbě potkat. Jaké mají tyto orgány pravomoci a povinnosti?

Část 4. Stavební policie

Část 4. Stavební policie

Pracovníci oddělení stavební policie (stavebního dozoru stavebního úřadu) dle § 132 a § 172 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) vykonávají soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících z tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení. Pracovník stavebního dozoru stavebního úřadu se prokazuje zvláštním průkazem, ve kterém je uvedeno jméno, příjmení, zaměstnavatel a funkce oprávněné úřední osoby, rozsah oprávnění a vymezení platnosti průkazu. Průkaz musí být opatřen otiskem úředního razítka a podepsán s uvedením jména, příjmení a funkce osoby, která pověření vydala. Pokud je to třeba, přizve oprávněná úřední osoba na pozemek, stavbu a do stavby znalce, autorizovaného inspektora nebo pověřeného pracovníka dotčeného orgánu dle § 172 odst. 4 stavebního zákona, popřípadě další osoby z důvodu jejich odborných znalostí. Vlastník je povinen umožnit pro účely uvedené v odstavci 1 § 172 stavebního zákona vykonání nezbytných zkoušek a měření použitím nezbytných technických zařízení či prostředků.

Pověřený pracovník stavebního dozoru stavebního úřadu, pokud plní úkoly podle tohoto zákona, je oprávněn vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při:

  • zjišťování stavu stavby a pozemku s vědomím jejích vlastníků,
  • v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob, které nastalo s přípravou a prováděním neodkladného odstranění stavby, zabezpečovacích prací, nebo vyklizení stavby bez vědomí vlastníka, ale bez zbytečného odkladu informovat ho a uvést důvody,
  • pokud je to nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo bezpečnosti osob je uživatel obydlí povinen oprávněné osobě vstup do obydlí umožnit.

Pracovník stavebního dozoru stavebního úřadu provádí kontrolní prohlídky ve veřejném zájmu čímž se rozumí požadavek, aby:

  • stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu,
  • stavba byla užívána jen k povolenému účelu,
  • stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty,
  • se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo,
  • byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. [4]

Použitá literatura

[1] Dostupné na: www.suip.cz

[2] Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce

[3] Dostupné na: www.policie.cz

[4] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail