Chraňte si sluch! Ale jak?

Hluk je stále více naším společníkem.Trápí nás v zaměstnání i při odpočinku, ve městě i na venkově. Nejlepší řešení, jak se s tímto problémem vyrovnat, je odstranění zdrojů hluku. To ale bohužel není vždy možné. Pak přicházejí na řadu prostředky na jeho tlumení. Zakrýt uši dlaněmi pomůže, ale existují i jiné možnosti.

Úvodem

Hluk je stále více naším společníkem.Trápí nás v zaměstnání i při odpočinku, ve městě i na venkově. Nejlepší řešení, jak se s tímto problémem vyrovnat, je odstranění zdrojů hluku. To ale bohužel není vždy možné. Pak přicházejí na řadu prostředky na jeho tlumení. Zakrýt uši dlaněmi pomůže, ale existují i jiné možnosti. Chrániče sluchu jsou osobní ochranné prostředky, které v důsledku svých útlumových vlastností snižují nepříznivé účinky hluku na sluch a zabraňují tak poškození sluchu. Aby byly chrániče sluchu účinné, je nutné je nosit po celou dobu, po kterou je uživatel v prostředí s potenciálně nebezpečným hlukem. Pokud jsou chrániče sluchu v hlučném prostředí sejmuty i jen krátkodobě, efektivní ochrana se značně snižuje.

V zaměstnání se s osobními ochrannými prostředky na ochranu sluchu setkáme nejčastěji, ale nejčastěji jsou zde slyšet stížnosti, například na nepohodlí při jejich nošení, nízkou nebo naopak vysokou účinnost. Nedostatek motivace při používání chráničů sluchu je někdy způsoben nedostatečnou instruktáží nebo nevhodným výběrem. Zkušeností z prvního použití chráničů sluchu může být pocit izolace. Je potřebné působivě vysvětlit nutnost použití chráničů sluchu, abychom se vyhnuli odporu k jejich nošení. Zaměstnanci by si měli být vědomi toho, že nemohou vstupovat do oblastí s nebezpečím hluku bez nasazených chráničů sluchu. Tam, kde jsou používány jednorázové chrániče sluchu, měl by být zásobník s těmito chrániči umístěn u všech vstupů do oblastí s nebezpečím hluku. Chrániče sluchu by měly být v případě potřeby k dispozici i pro návštěvníky.

Základní opatření k ochraně sluchu

K problematice ochrany proti hluku je potřeba přistupovat systematicky. Od úvodního zmapování situace až k zavedení programu na ochranu sluchu, nichž jsou identifikovány oblasti nebezpečí hluku a posuzována osobní expozice hluku. I v těchto programech je třeba před úvahami o vhodných chráničích sluchu dát přednost snížení hluku na jeho zdroji. Příklad základních opatření k omezení rizika ztráty sluchu jednotlivce v důsledku hluku je uveden v následujícím diagramu.

Diagram 

Druhy chráničů sluchu

Při volbě chráničů sluchu je k dispozici celá řada prostředků, které mají různé vlastnosti, na jejichž základě je potřeba zvolit ty, které jsou pro ochranu na konkrétním pracovišti nejvhodnější.

Pasivní chrániče sluchu

Mohou to být mušlové nebo zátkové chrániče, které hluk buď hluk pohlcují nebo ho odrážejí. Chrániče mohou být i speciálně konstruované, například pro určitou orientaci, jedna mušle nebo zátka je určena pouze pro levé ucho a druhá pro pravé ucho; na tyto zvláštnosti je třeba při nasazování těchto chráničů dbát. Mezi pasivní chrániče sluchu patří:

 • Mušlové chrániče
   Samostatné chrániče

  • Chrániče připevňované na přilbu
  • Akustické přilby
  • Zátkové chrániče
   • Vytvarované zátkové chrániče
   • Zátkové chrániče tvarované individuálně pro uživatele
   • Zátkové chrániče tvarované uživatelem
   • Zátkové chrániče s hlavovým obloukem

  Nepasivní chrániče sluchu

  Mohou to mušlové nebo zátkové chrániče. Základem jsou pasivní chrániče sluchu, které jsou doplněny o určité funkce. Obvykle obsahují mechanické nebo elektronické součástky. Patří mezi ně:

  • Chrániče sluchu s hladinovou závislostí
   o Chrániče sluchu s hladinovou závislostí s obvodem pro obnovu zvuku
   o Pasivní chrániče sluchu s hladinovou závislostí
  • Chrániče sluchu s plochou frekvenční charakteristikou
  • Chrániče s aktivním snižováním hluku (ANR)
  • Chrániče sluchu s komunikačním zařízením

  Kritéria pro výběr vhodných chráničů sluchu

  Vybraný chránič sluchu by měl snižovat hladinu hluku v uších uživatele pod příslušnou akční hladinu danou národními předpisy. Při výběru nejvhodnějšího chrániče sluchu je nutné vzít v úvahu všechny aspekty, tj.

  • povahu hluku (hladina akustického tlaku; kmitočtové složení; hluk ustálený, proměnný nebo
   impulzní) a požadavek na útlum;
  • prostředí a činnost;
  • nutnost komunikace;
  • potřeba slyšet výstražné signály;
  • pohodlí uživatele;
  • zdravotní potíže;
  • kompatibilita s dalšími osobními ochrannými prostředky (OOP), jako jsou helmy, brýle, atd.

  Je třeba si uvědomit, že účinnost chráničů sluchu může být ve skutečných podmínkách nižší než výsledky dosažené při zkouškách a uváděné výrobcem. Faktorů, které mohou účinnost ovlivnit, je celá řada, počínaje špatným nasazením (zejména zátkových chráničů), dlouhými vlasy, používáním brýlí nebo například kombinace s dalšími osobními ochrannými prostředky.

  Zároveň je ale nevhodné používat chrániče sluchu se zbytečně vysokým útlumem. Nejen že se uživatel při používání takových chráničů může cítit izolován, ale může docházet k problémům při komunikaci, nebezpečné může být i nedostatečné vnímání výstražných zvukových signálů.

  V nadměrně hlučném pracovním prostředí je někdy potřebné použít k ochraně sluchu kombinaci mušlo-vých a zátkových chráničů. Je nutno upozornit, že útlum kombinace těchto chráničů není součtem útlumů jednotlivých chráničů, v některých případech může být nižší. Informace o možnostech vhodné kombinace chráničů sluchu pro zajištění vyššího útlumu by měl poskytnout jejich výrobce. Při výběru by měly být upřednostněny ty chrániče, pro jejichž kombinace jsou tyto údaje k dispozici.

  Pracovní prostředí

  V pracovním prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí je vhodnější používání zátkových chráničů, protože pod dosedacími polštářky mušlových chráničů může docházet k nepříjemnému pocení. V takovém případě se mohou použít na dosedací polštářky hygienické návleky z tenkého savého materiálu, které však mohou snížit útlum mušlového chrániče. Útlum chráničů sluchu mohou ovlivnit i extrémně nízké teploty. Při výběru vhodného chrániče sluchu musí být brána v úvahu i čistota pracovního prostředí, aby chrániče mohly být používány bez rizika infekce pro uživatele, což je důležité hlavně při používání zátkových chráničů. Tam, kde jsou pracovníci vystaveni opakované krátkodobé expozici hluku, jsou pro snadné nasazení a sejmutí vhodnější mušlové chrániče a vytvarované zátkové chrániče s obloukem. V prostředí, kde je nutné slyšet informační zvuky, řeč a výstražné signály, je dávána přednost chráničům sluchu s plochou kmitočtovou charakteristikou. Je-li nutné lokalizovat směr zdroje hluku, mohou být preferovány zátkové chrániče.

  Protože s hlukem se stále častěji setkáváme i při činnostech prováděných ve volném čase, je nutno i v těchto případech uvažovat o vhodné ochraně. V takových případech se při výběru vhodných chráničů musíme spoléhat především na návody výrobce, v nichž bychom měli najít potřebné informace.

  Pohodlí uživatele

  Důležitým parametrem při výběru chráničů je pohodlí. U mušlových chráničů tento pocit ovlivňuje např. hmotnost, tlak a materiál dosedacích polštářků, nastavitelnost, u zátkových chráničů je to hlavně snad-nost manipulace (nasazení a vyjmutí). 

  Výběr pouze na základě technických vlastností nemusí být vždy optimální. Nejvhodnější je, může-li si uživatel z vybraných vhodných chráničů sluchu zvolit sám.

  Zdravotní stav uživatele

  Před výběrem jakéhokoliv chrániče sluchu by mělo být zjištěno, zda uživatel měl nebo má jakékoliv problémy se sluchem nebo zda je léčen z důvodů ušního nebo kožního onemocnění. Osoby s těmito potížemi by se měly o vhodném chrániči sluchu poradit s lékařem, neboť jejich výběr může být omezen.

  Slučitelnost s dalšími osobními ochrannými prostředky

  Chrániče sluchu musí být nošeny pod jinými ochrannými prostředky, například pod ochranným oděvem, kuklou, apod. Osoby nosící brýle by měly dát přednost zátkovým chráničům nebo používat mušlové chrániče se širokými a poddajnými dosedacími polštářky. Při používání ochranných brýlí nesmí jejich rámečky a hlavové pásky vadit dosedacím polštářkům, resp. jejich správnému dosednutí. Použití chrániče sluchu nesmí bránit ani tvar obličejového štítu. Některé mušlové chrániče se dají použít spolu s ochrannou přilbou, aniž by na ní byly upevněné, musí však být zajištěno, aby přilba chráničům nepřekážela. Totéž platí i pro použití respirátorů. Vždy je vhodnější používat kombinované osobní ochranné prostředky, kdy jsou různé ochranné funkce integrovány do jednoho výrobku nebo kde je se vzájemnou kombinací dílčích prostředků uvažováno již při jejich návrhu.

  Slyšitelnost zvuků při nošení chráničů sluchu

  V hlučném prostředí je vhodné pro zlepšení komunikace zvýšit hlasitost řeči; týká se to zejména varov-ných, výstražných nebo vyzývacích signálů, které musí být takové hlasitosti, aby je osoby s nasazenými chrániči sluchu mohly slyšet. Vždy je potřeba vycházet z konkrétní situace a konkrétních pracovních podmínek. Nejlepším řešením je praktické ověření, zda je používání dohodnutých komunikačních signálů možné a bezpečné.  

  Nasazování chráničů sluchu

  Všechny osoby, které potřebují nosit chrániče sluchu, si musí řádně prostudovat návod k použití i další doplňující informace poskytované výrobcem. Pokud je to nutné, měla by proběhnout instruktáž správného používání. Chrániče sluchu musí být vždy nasazovány v souladu s instrukcemi výrobce. Mezi obecně platné zásady patří řádné seřízení a umístění hlavového resp. týlního oblouku mušlových chráničů a správné vložení zátkových chráničů do zvukovodu při dodržení čistoty rukou i zátek.

  Ošetřování, údržba, kontrola

  Chrániče sluchu musí být pravidelně udržovány a čištěny podle pokynů výrobce. Chrániče sluchu s elektronickými součástmi by neměly být ponořovány do kapaliny. Zátkové chrániče smí používat vždy pouze jedna osoba. Pokud jsou zátkové chrániče určeny pro opakované použití, měly by být očištěny podle pokynů výrobce a do dalšího použití uloženy v čistém uzavíratelném obalu. Pokud je nutné, aby tytéž mušlové chrániče používalo více osob, musí být chrániče před každým použitím hygienicky očištěny. Také je možné použít na dosedací polštářky mušlových chráničů hygienické návleky na jedno použití, ale může tím dojít ke snížení útlumu chráničů. Ti, kdo potřebují nosit chrániče sluchu, by měli být opakovaně v pravidelných intervalech informováni o ošetřování a údržbě chráničů sluchu. Znečištění chráničů sluchu může způsobit podráždění pokožky nebo její odření. Při manipulaci s chrániči sluchu - obzvláště zátkovými - je nutné dodržovat hygienické zásady. Dojde-li při použití chrániče sluchu k podráždění pokožky, měl by uživatel vyhledat lékařskou pomoc. Chrániče sluchu musí být pravidelně kontrolovány, aby mohly být vyřazeny ty, které jsou nějakým způso-bem poškozeny. Kontrola se týká i možné deformace hlavových oblouků. Pokud dosedací polštářky muš-lových chráničů ztrácejí své původní vlastnosti (tvar, pružnost, praskliny), je nutné je vyměnit. Náhradní díly a příslušenství by měly být běžně dostupné. Chrániče sluchu musí být skladovány v čistém, suchém a nekontaminovaném prostředí v souladu s pokyny výrobce.

  Likvidace chráničů sluchu

  Materiály, z nichž jsou vyrobeny chrániče sluchu, musí být zdravotně nezávadné. To ale neznamená, že se jich po použití můžeme zbavit odložením na libovolném místě. Použité chrániče sluchu by měly být zlikvidovány podle pokynů výrobce tak, aby nemohly být neúmyslně znovu použity a nepoškodily životní prostředí.

  Závěrem

  Tento text je třeba chápat jako úvodní informaci k poměrně složité problematice ochrany sluchu. Pro správný výběr osobních ochranných prostředků je nezbytné řídit se příslušnými návody na používání, které je každý výrobce povinen se svým výrobkem dodávat. Zároveň je nutno mít jasnou představu o hlukových rizicích na konkrétním pracovišti. Jako podklad pro vypracování této informace byla použita ČSN EN 458 Chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu – Návod. V této evropské normě jsou uvedeny metody a výpočty potřebné pro výběr různých druhů chráničů sluchu. V případě potřeby odborného výběru chráničů sluchu může být vhodnou pomůckou.

  Souvisící předpisy a normy

  Směrnice Rady 89/686/EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.
  ČSN EN 457 (833291) Bezpečnost strojních zařízení - Akustické signály - Obecné požadavky, návrhy a zkušební metody
  ČSN EN 352-1 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu
  ČSN EN 352-2 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu
  ČSN EN 352-3 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu
  ČSN EN 352-4 (832121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem
  ČSN EN 352-5 (832121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku
  ČSN EN 352-6 (832121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 6: Mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením
  ČSN EN 352-7 (832121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí
  ČSN EN 13819-1 (832101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení
  ČSN EN 13819-2 (832101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení
  ČSN EN ISO 9921 (83 3530) Ergonomie - Hodnocení řečové komunikace
  ČSN ISO 4869-1 (011640) Akustika. Chrániče sluchu. Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu
  ČSN ISO 4869-2 (01 1640) Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu
  ČSN ISO 9612 (011622) Akustika - Směrnice pro měření a posuzování expozice hluku v pracovním prostředí

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail