Chemikálie na pracovišti

Na pracovištích v ČR se každoročně stanou přibližně 2 % pracovních úrazů, u nichž je jako zdroj úrazu uváděna nebezpečná chemická látka nebo směs. Často se jedná o úrazy, při kterých dojde k závažnému poškození zdraví zaměstnance, a to i s trvalými následky.

Proto zaměstnavatelé při manipulaci a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi musí klást zvýšený důraz na posouzení rizik a přijetí odpovídajících opatření před jejich působením. Ke správnému posouzení rizik spojených s nebezpečnou látkou nebo směsí je jako hlavní zdroj informací používán bezpečnostní list (BL), který je specifikován v čl. 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a dále v příloze č. II tohoto nařízení.

V roce 2011 došlo k implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 (nařízení CLP) do českého právního řádu novelou chemického zákona s účinností od 1. 6. 2015. Zásadní změnou této legislativní novely je přechod na novou klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek a směsí - CLP. Viditelnou změnou jsou údaje, které jsou uváděny na štítcích označujících látky, a to především změna výstražných symbolů nebezpečnosti z oranžovočerných čtverců na černočervenobílé kosočtverce a přechod na H-věty o nebezpečnosti (dříve R-věty) a P-pokyny pro bezpečné zacházení (dříve S-věty).

Do hodnocení rizik plynoucích z nakládání s chemickou látkou na pracovišti neodmyslitelně patří i expoziční scénáře (ES), které se zpracovávají na základě zprávy o chemické bezpečnosti. Je to soubor podmínek, které popisují, jak je látka vyráběna nebo používána, a opatření nezbytných k omezení expozice člověka a životního prostředí. Soubor definuje provozní podmínky a opatření k řízení rizik potřebných k zajištění bezpečného používání látky pro každou exponovanou skupinu během všech fází životního cyklu látky, včetně fáze odpadu. V ES je uveden způsob použití, a to činnostmi, technologií nebo typem procesu a dále se přihlíží k deskriptoru použití PROC (vliv na zdraví) a ERC (vliv na ŽP).

Tyto scénáře je nutné posoudit vzhledem k použití v organizaci, buď musí organizace přizpůsobit podmínky použití v souladu s ES, domluvit se s dodavatelem o dodání BL o dosud neposouzený způsob použití, nebo provést hodnocení rizik a vypracovat zprávu o chemické bezpečnosti sama. Všechny tyto činnosti vyhodnocení rizik mají za cíl stanovit opatření před působením nebezpečných vlastností chemických látek a směsí, které se ve výrobním procesu používají nebo skladují.

Prvotním opatřením je rizikové faktory kolektivně odstranit, například změnou látky. To však ve většině případů nelze, a proto je nutné nebezpečné vlastnosti řešit. Zbytková rizika je nutné ošetřit osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP), jejich vhodný výběr je základem dobré ochrany. Nutné je posoudit pracovní prostředí vzhledem ke koncentraci škodlivin, posoudit synergii účinků látek na pracovišti a poučit zaměstnance o správném použití, údržbě a skladování OOPP. Nedílnou součástí přijímání opatření je také organizace práce a pracoviště (značení, doprava materiálu, pracovní postupy) a skladování nebezpečných chemických látek.

Z praxe lze říci, že v dnešní době neexistuje pracoviště, na kterém by se nevyskytovala nebezpečná chemická látka nebo směs, neboť chemikálie se na pracovištích vyskytují ve všech možných formách. Bezpečné použití, nakládání, skladování a jakákoliv manipulace s chemikáliemi jsou složitou problematikou pracovního procesu, a je tedy nezbytné této oblasti při organizaci práce na pracovištích věnovat mimořádnou péči.

Autor článku: 

Komentáře

Pravidla

10.10.2017 - 05:12 Norbert Chalupa
Správné upozornění. V současné době stále působí tato problematika v organizacích a firmách dosti problémů. V souvislosti s výše uvedeným je vhodné upozornit na to, že by zaměstnavatelé neměli zapomínat na zpracování tzv. písemných pravidel o bezpečnosti a ochraně zdraví také s vazbou na životní prostředí dle §44a odst. (7) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která musí být místně příslušnou KHS projednána. Některé běžné desinfekční prostředky typu SAVO jsou dnes již žíravými látkami, tudíž i na tyto látky by zmíněná písemná pravidla měla být zpracována. Chemické látky, které ještě nedávno nebyly nebezpečnými, kupř. některé mycí prostředky na nádobí, jsou dnes látkami nebezpečnými, tudíž i k těmto látkám je nutno mít k dispozici bezpečnostní listy, seznámení zaměstnanců, kteří s danou látkou manipulují, s obsahy bezpečnostních listů atd.

Právě jsem dodělala písemná

11.10.2017 - 08:03 Jana Herainová
Právě jsem dodělala písemná pravidla pro jednu miniaturní mateřskou školu - vycházela jsem z bezpečnostních listů: Savo original - 21 stránek, Savo proti plísním - 21 stránek, Savo razant - 19 stránek, Domestos - 22 stránek, Krtek na odpady - 14 stránek ( KHS je chce celé vytištěné přidat k projednávaným pravidlům), pravidla mi vyšla na 8 stránek - to je více než 100 stránek odborného textu, které má chudák ta uklízečka přečíst a porozumět jim. Chápu, že i malé - uživatelské balení může poškodit zdraví, ale co napsat do postupu při nehodě? Zasypat sorbentem, oznámit to na inspekci životního prostředí,...

Paní Jano,

12.10.2017 - 12:01 Norbert Chalupa
Paní Jano, to, že musíte k pravidlům předkládat i BL jednotlivých látek, je požadavek příslušné hygienické stanice. V našem regionu (KHS OVA) se to předkládá výjimečně a hygienické stanice na toto mají celkem vstřícný a reálný pohled. Žádný předpis nestanoví, že by přílohou pravidel musely být bezpečnostní listy. V BL bývají údaje, které běžnému uživateli dané látky stejně nic neřeknou, to víme. Jistě je nutno rozlišovat chemické provozy, laboratoře a kupř. běžný úklid a desinfekce. Co se týče postupu při nehodě, tak tam rozhodující faktory jsou množství, druh NCHLaS, umístění a způsob skladování. Od toho se odvíjí postup při nehodě, nikoli havárii. Pokud se vám rozlije litr Sava, no tak to asi příliš řešit nebudete. Je-li to na podlaze kde je kanálová vpusť, tak to spláchnete vodou, nebo otřete hadrem a následně zlikvidujete, pokud se vám rozsype Krtek, tak to zametete a dáte zpět do příslušného obalu. Jiná věc jsou havárie, ale ve vámi uváděném případu by se asi, co do množství v MŠ, o havárii nejednalo.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail