Červencové vydání odborného časopisu JOSRA

Vyšlo nové číslo Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (JOSRA).

V polovině léta vyšlo nové číslo odborného recenzovaného periodika Časopisu výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). V tomto čísle se sešla řada zajímavých recenzovaných článků nejen od českých autorů, ale také od kolegů z Technické univerzity v Košicích. Číslo je dostupné online na adrese http://bozpinfo.cz/josra/josra-02-2011.

První recenzovaný článek se věnuje metodě pro hodnocení spolehlivosti lidského činitele HTA-PHEA (Hierarchical Task Analysis - Predictive Human Error Analysis) a jeho cílem je nejen seznámit s principy této integrované metody, ale také se způsobem práce se stejnojmenným programem a se zkušenostmi získanými při ověřování programu v hutním provoze. Další dva články se věnují současným poznatkům o zpuchýřujících látkách, které představují jednu kategorii významných bojových chemických látek. První díl je zaměřen na fyzikální a chemické vlastnosti zpuchýřujících látek, mechanismus jejich toxického účinku, toxicita a klinický průběh otravy po zasažení těmito látkami. Druhý článek pak seznamuje s možnostmi diagnostiky akutních otrav zpuchýřujícími látkami, laboratorními diagnostickými metodami, nejnovějšími postupy v terapii otrav, ochranou dýchacích cest a povrchu těla a způsoby odmořování po zasažení těmito látkami.

Dále ve výčtu pokračujeme třemi články právě od kolegů z Technické univerzity v Košicích. První z nich je z oblasti ergonomie a představuje ergonomické moduly programu CATIA V5 a jejich aplikaci. CAD systémy (Computer Aided Design) jsou programové nástroje určené pro použití v úvodních etapách výrobního procesu, ve vývoji, konstrukci a technologické přípravě výroby. Jedním z takových systémů je také CATIA V5, který disponuje různými nástroji určenými pro ergonomické analýzy. Článek popisuje aplikaci vybraných modulů tohoto systému při návrhu sedadla a ověřování vhodnosti umístění volantu osobního automobilu. Další článek se věnuje vývoji automobilových reflektorů a bezpečnosti jízdy v noci. Se zvyšujícími se rychlostmi dopravních prostředků se zvyšují také požadavky na bezpečnost, tu mohou zabezpečit moderní reflektory, které jsou v článku představeny. V posledním slovenském příspěvku se autorky věnují vnímání oznamovačů jako součásti vizualizace pracoviště. Názorné zobrazování informací na vizuálních tabulích se využívá téměř na všech typech pracovišť. Ty musejí splňovat určité zásady, aby byl jejich efekt dostačující. Článek seznamuje s postupem a výsledky měření čitelnosti oznamovačů v závislosti na použití různých barevných kombinací při jejich zobrazení.

Další z článků seznamuje s projektem „Zvýšení odolnosti distribuční soustavy proti důsledkům „ dlouhodobého výpadku přenosové soustavy ČR s cílem zvýšení bezpečnosti obyvatel“, který je znám pod zkratkou RESPO (RESilient POwer). Ten se zabývá otázkami a problematikou zabezpečení kontinuální dodávky elektrické energie při jejím narušení za využití rotujících krizových ostrovních provozu. Příspěvek je zaměřen na nástroj podporující výchozí analyticko-hodnotící proces nastalého stavu, vzniklý v důsledku uvedenému jevu s cílem zachovat potřebnou funkcionalitu postiženého území. Tento nástroj je jedním z výstupů uvedeného projektu. Poslední z recenzovaných článků ukazuje, jakým způsobem je v ČR zkoumána oblast problematiky modelování teroristických útoků s použitím materiálů, jako jsou zdroje ionizujícího záření, jaderné materiály a radioaktivní látky, jako následek teroristického útoku. První ze série článků, které budou v časopisu JOSRA publikovány, představuje proces přípravy terénních testů.

V nerecenzované části se můžete seznámit s výsledky výtvarné soutěže „BEZPEČNOST – ÚDRŽBA - ELEKTŘINA“ jako jedné z aktivit Evropské kampaně „Zdravé pracoviště: dobré pro Vás, dobré pro podnikání“. V roce 2011 ji zorganizoval Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., a zapojilo se do ní 42 základních škol a gymnázií se 193 výtvarnými pracemi. Mladá generace na nich demonstrovala své vnímání významu prevence rizik a ochrany zdraví při práci. Další článek seznamuje se záměry, průběhem a výsledky internetové informační kampaně BEZPEČNĚ DO PRVNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ, která byla zaměřena na mládež středních škol. A závěr nerecenzované části představuje publikaci, kterou v tomto roce vydal Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jmenuje se „Stavebnictví: Prevencí proti úrazům“ a zaměřuje se na prevenci proti pracovním úrazům v tomto ekonomickém odvětví, kde dlouhodobě dochází k největšímu počtu pracovních úrazů, včetně těch smrtelných.

Přehled publikovaných článků

Recenzovaná část:

 • Hodnocení spolehlivosti lidského činitele pomocí integrované metody HTA-PHEA a zkušenosti s aplikací softwarového nástroje HTA-PHEA - RNDr. et Mgr. Petr Skřehot
 • Současné poznatky o zpuchýřujících látkách: charakteristika, toxicita, klinické projevy - Ing. Vladimír Pitschmann, CSc., Mgr. Zdeněk Hon; prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
 • Současné poznatky o zpuchýřujících látkách: diagnostika, terapie a ochrana - Ing. Vladimír Pitschmann, CSc., Mgr. Zdeněk Hon; prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
 • Ergonomické moduly programu CATIA V5 a ich aplikácia - Ing. Albert Mareš, Ing. Katarína Senderská, Ph.D.
 • Vývoj automobilových reflektorov a bezpečnosť jazdy v noci - Ing. Michal Fabian, Ph.D., Ing. Jana Fabianová, Ph.D.
 • Vnímanie oznamovačov ako súčasti vizualizácie pracoviska - Ing. Edita Szombathyová, Ph.D., Ing. Lucia Ondrejová
 • RESPO - projekt na zvýšení spolehlivosti provozu elektrizační soustavy - 1. díl – zmapování území a vazeb - Tomáš Fröhlich, DiS.; Ing. Michaela Havlová
 • Zkoušky detekovatelnosti vybraných látek – terénní testy - Část 1: Příprava testů - Ing. Michaela Havlová, Ing. Tomáš Pokorný, Ph.D.

Nerecenzovaná část:

 • Výtvarná soutěž „BEZPEČNOST – ÚDRŽBA – ELEKTŘINA“ pro žáky základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií - Hana Hlavičková, Alena Horáčková
 • Internetová informační kampaň připravovala středoškolskou mládež na bezpečný vstup do zaměstnání - Hana Hlavičková, PhDr. Irena Kuhnová, Ing. Zdenka Opletalová
 • Stavebnictví - Prevencí proti úrazům: recenze knihy – Ing. Jakub Marek
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail