Bezpečnost práce v Evropě. Legislativa Evropské unie

Zdroj: 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v kontextu komunitárního práva. Přehled nejdůležitějších směrnic EC a EHS, týkajících se problematiky BOZP.

Myšlenka sjednocené Evropy je postavena na postupném sjednocování evropských států v oblasti hospodářské, sociální, politické a vojenské. Zatímco sjednocení Evropy v oblasti politické a vojenské je stále otázkou budoucnosti, sjednocováni v oblasti hospodářské a sociální dosáhlo vysokého stupně, čehož důkazem je společný trh a zavedení společné měny ve většině členských zemí EU.

Hospodářské a sociální sjednocení členských států EU je založeno na myšlence volného pohybu zboží, kapitálu, myšlenek i lidí mezi členskými státy. V praxi to znamená, že se pomocí právních předpisů postupně odstraňují všechny překážky, které by tomuto volnému pohybu mohly bránit. Systém až doposud platných právních předpisu (směrnice, rozhodnutí, doporučení ale i výroky evropského soudního dvora) se nazývá francouzským výrazem  „acquis communautaire“ a je nadřazen právním předpisům jednotlivých členských zemí. Způsob zavedení (implementace) komunitárního práva je nechán na vůli a zvyklostech členských zemi. Podstatné je implementovat principy „acquis communautaire“.

BOZP A KOMUNITÁRNÍ PRÁVO
Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) není v kontextu komunitárního práva okrajovou záležitostí, protože bezpečnostní předpisy se mohou stát stejnou překážkou volnému pohybu zboží a kapitálu jako odlišné předpisy technické. Země, kde platí méně náročné požadavky, mají na společném trhu výhodnější pozici, protože vyšší úroveň BOZP zvyšuje cenu zboží.
Technické předpisy, které uplatňují technické požadavky na výrobek. jsou obsaženy ve směrnicích podle článku 100 a) tzv. římské smlouvy, předpisy pro oblast BOZP jsou obsaženy ve směrnicích podle článku 118 a) Smlouvy. Zásadní rozdíl mezi nimi je ten, že od požadavků směrnic podle článku 100 a) Smlouvy se nelze odchýlit, zatímco požadavky směrnic BOZP, podle článku 118 a) Smlouvy jsou tak zvané minimální, to znamená, že jednotlivé členské státy mohou mít i přísnější bezpečnostní předpisy.
Směrnice Evropské Unie pro oblast BOZP nejsou zpracovány tak zvaným resortním přístupem (to znamená, že se nedělí na směrnice pro bezpečnost práce a na směrnice pro ochranu zdraví při práci), ale řeší problematiku BOZP v celé šíři, což přináší našemu rezortnímu pojetí jisté problémy při implementaci. Tradičné je totiž problematika BOZP v ČR dělena na část tak zvanou zdravotní (škodlivé faktory jako je hluk, vibrace, chemikálie, prach, záření, karcinogeny, fyzická zátěž atd.) v kompetenci ministerstva zdravotnictví a na tak zvanou bezpečnost práce (pracovní podmínky, pracovní zařízení, pracoviště, osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní značky atd.) v kompetenci ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

PŘEHLED SMĚRNIC
V příloze je uveden přehled nejdůležitějších směrnic EU, týkajících se problematiky BOZP. Směrnice, které jsou v kompetenci MPSV a u kterých je vypracován tak zvaný revidovaný překlad, jsou uvedeny na webových stránkách MPSV. Pracovní překlad dalších směrnic, u kterých ještě není dokončen revidovaný překlad, je k dispozici na Českém úřadu bezpečnosti práce. V poslední novele zákoníku práce a v postupně vycházejících nařízeních vlády jsou implementována všechna podstatná ustanovení směrnic EU pro oblast BOZP. Do doby vstupu ČR do EU bude komunitární právo EU pro oblast BOZP převzato do právního řádu ČR, takže ČR nebude požadovat na oblast BOZP žádnou výjimku.
Orientační obsah hlavních směrnic EU pro oblast BOZP:
Směrnice 89/391/EHS: Je to tzv. rámcová směrnice, která uvádí hlavní povinnosti zaměstnavatele i zaměstnanců při BOZP a určuje oblasti BOZP, pro které budou vydávány specializované, tzv. dílčí směrnice. Jednoznačně určuje zaměstnavatele jako osobu odpovědnou za BOZP, zavádí jeho povinnost vyhledávat rizika. činit opatření k jejich odstranění či omezení. Dále zavádí tak zvaného zástupce zaměstnanců se zvláštní odpovědností pro otázky ochrany bezpečnosti a zdraví při práci. Přes tohoto zástupce zaměstnavatel informuje zaměstnance o problematice BOZP a zaměstnanci zpětně přes tohoto zástupce vznášejí požadavky a připomínky k BOZP na pracovišti.
Směrnice 89/654/EHS: Je jednou z tzv. dílčích směrnic. Upravuje vybavení a zařízení pracovišť z hlediska BOZP (pevnost konstrukce budov, elektrická bezpečnost, únikové cesty, podlahy, větrání, osvětlení, sociální zařízení, protipožární ochrana, první pomoc atd.).
Směrnice 89/655/EHS: Dílčí směrnice, která určuje základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při používání pracovního zařízení při práci (povinnosti zaměstnavatele při poskytování pracovních zařízení, jejich výběru, při informování a školení zaměstnanců ohledné pracovního zařízení a obecné technické požadavky na pracovní zařízení — bezpečnostní kryty, ovladače, osvětlení atd.).
Směrnice 95/63/EHS: Dílčí směrnice doplňující předchozí směrnice přílohami, kde se stanovují obecné technické požadavky na pracovní zařízení se zvýšenou rizikovostí (zařízení pro zvedání břemen, mobilní pracovní zařízení).
Směrnice 2001/45/ES: Dílčí směrnice, novelizující směrnici 89/655/EHS a doplňující ji o přílohy, týkající se bezpečnostních požadavků na lešení, žebříky a pomůcky při práci ve výškách.
Směrnice 92/57/EHS: Dílčí směrnice, udávající základní požadavky na BOZP na staveništích (vybavení stavenišť, ustanovení tak zvaného koordinátora pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví).

Informativní seznam směrnic EU pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví: Rámcové směrnice
89/391/EHS Směrnice Rady o zaváděni opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pii práci *)
91/383/EHS Směrnice Rady doplňující opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pracovníků se stálým nebo přechodným pracovním poměrem

Dílčí směrnice
89/654/EHS
Směrnice Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti *)
89/655/EHS Směrnice Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízeni zaměstnanci při práci *)
95/63/ES Směrnice Rady pozměňující směrnici 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců pro používání pracovního zařízeni při práci
2001/45/ES Směrnice Rady, kterou se mění směrnice 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používáni pracovního zařízení zaměstnanci při práci
89/656/EHS Směrnice Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci *)
90/269/EHS Směrnice Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro zaměstnance *)
92/57/EHS Směrnice Rady o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích *)
92/85/EHS Směrnice Rady o minimálních požadavcích na bezpečnostní a/nebo zdravotní značky na pracovišti *)
92/85/EHS Směrnice Rady o zavedení opatření pro podporu zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví těhotných pracovnic, pracovnic nedávno rodících nebo kojících
90/394/EHS Směrnice Rady o ochraně pracovníků před riziky spojenými s expozicí karcinogenům při práci
92/697/EHS Směrnice Rady o ochraně pracovníků před riziky spojenými s expozici biologickým činitelům
90/270/EHS Směrnice Rady o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích pro práci s přístroji s obrazovkou
93/104/ES Směrnice Rady o některých aspektech organizace pracovního času

*l Tyto směrnice jsou dostupné na webových stránkách MPSV

ZDROJ:
Bezpečnost  práce v Evropě. Legislativa Evropské unie. Technik č. 4 (2002), s. 13.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail