Bezpečnost práce při chovu skotu

Z kontrolních činností provedených Státním úřadem inspekce práce u kontrolovaných osob bylo zjištěno, že v odvětví A – Zemědělství, lesnictví, rybářství (podle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE) se v roce 2021 stalo celkem 2 121 pracovních úrazů osob. Co se týče četnosti pracovních úrazů na 100 pojištěnců pracujících v daném odvětví, je toto nejrizikovějším odvětvím ze všech.

Při činnostech týkajících se samotného chovu skotu se v roce 2021 stalo 10 pracovních úrazů s hospitalizací delší než 5 dní a 1 pracovní úraz smrtelný. Základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce při chovu skotu jsou uvedeny zejména v nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat (dále jen nařízení vlády).

Podle ust. přílohy č. 2 bodu 1 nařízení vlády je při chovu skotu zaměstnavatel povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy zejména s ohledem na rizika. Pracovní postupy by měly reflektovat především konkrétní podmínky na daném pracovišti, kde se skot chová, prostorové uspořádání pracoviště, ústupové cesty z ustájení, postupy vedení, přehánění a zavádění skotu, přístup ke skotu, jeho uvazování, značkování, potřebný počet zaměstnanců pro jednotlivé pracovní činnosti při chovu skotu apod.

Velké množství pracovních úrazů při chovu skotu je způsobeno tím, že zaměstnanci starající se o skot vstoupí do prostoru skotu osamoceně. Nejde jen o situace, kdy zaměstnavatel nezajistí při chovu skotu dostatečný počet zaměstnanců, ale například o situace, kdy zaměstnanec nepočká na svého kolegu a vstoupí mezi skot osamoceně, aniž by byl jištěn dalším zaměstnancem.

Podle ust. § 4 písm. d) nařízení vlády: „Zaměstnavatel dále stanoví pracovní postupy a organizuje práci při chovu zvířat tak, aby zaměstnanec přistupoval k velkým zvířatům až po upozornění hlasem, k ležícímu zvířeti vstupoval vždy se zvýšenou opatrností a při ošetřování nemocného nebo poraněného zvířete a tam, kde je známo, že se jedná o zvíře nebezpečné nebo které se jako nebezpečné projevuje, byl jištěn zpravidla dalším zaměstnancem.“

Podle ust. § 2 odst. 2 nařízení vlády zaměstnavatel zajistí při chovu zvířat, kterým má být věnována zvýšená pozornost (s odkazem na ust. § 2 odst. 1 nařízení vlády), odpovídající počet zaměstnanců, jejich vybavení potřebnými pracovními pomůckami odpovídajícími dané nebo očekávané situaci a stanoví konkrétní postup práce. Mezi pracovní pomůcky, kterými by zaměstnanci měli být zaměstnavatelem vybaveni, patří například pracovní pomůcky pro vedení a zavádění skotu (poháněcí hole, ohlávky, vodicí řemeny, vodicí šňůry nebo tyče, pevné otěže). Zaměstnanci musí být vybaveni samozřejmě také potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, které je chrání před riziky a jsou jim přiděleny na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

Hlavní rizika při chovu skotu:

  • kopnutí, zejména od boku zvířete,
  • bodnutí nebo pohmoždění rohem,
  • přitisknutí, povalení, zavalení nebo pošlapání,
  • napadení skotem,
  • udeření ošetřovatele hlavou zvířete,
  • šlápnutí na nohu nebo tělo při uklouznutí a pádu ošetřovatele,
  • zranění způsobené ocasem krávy při dojení krávy.

Závěrem lze říci, že zaměstnanci starající se o skot musí být při své práci velice obezřetní a měli by dodržovat všechny bezpečnostní předpisy. Zaměstnanci musí dobře znát chování zvířat a musí je umět předvídat. Skot má silný stádový pud, v jehož důsledku může reagovat na nebezpečí a zaútočit, případně svým pohybem zranit zaměstnance.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail