Bezpečnost práce dobrovolníků

Zdroj: 

Jak zajistit BOZP dobrovolníkům? Organizace využívaly pomoci dobrovolníků například v období nedávného nouzového stavu v souvislosti s pandemií covid-19 nebo nyní v případě pomoci Ukrajině. Problematiku upravuje zákon o dobrovolnické službě, kde se uvádí, že pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se použijí přiměřeně pracovněprávní předpisy. Ne všechny organizace využívající dobrovolníky však spadají pod tento zákon.

Pojem dobrovolnická služba je vymezen v zákoně č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě, dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o činnost, při níž dobrovolník poskytuje

a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase,

b) pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v písmenu a), nebo

c) pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací.

Je vykonávána bez nároku na odměnu. Dobrovolník může dostat osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě, jehož vzor je přílohou k tomuto zákonu. Na některé dobrovolnické činnosti může být poskytnuto pracovní volno u zaměstnavatele (viz § 200 a násl. zákoníku práce). V § 5 odst. 6 zákona je uvedeno, že při sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro udělení dovolené, kapesného a pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se použijí přiměřeně pracovněprávní předpisy. Z uvedeného vyplývá, že dobrovolníci také musí být mimo jiné školeni v BOZP.

V ustanovení § 5 a § 8 zákona se ještě hovoří o přidělení osobních ochranných pracovních prostředků a vybavení pracovními prostředky. V případě, že dobrovolník je vysílán jednou organizací na práce u jiné organizace, součástí smlouvy mezi vysílající a přijímající organizací musí být rovněž ujednání o povinnosti přijímající organizace informovat vysílající organizaci o rizicích, která mohou ohrozit život nebo zdraví dobrovolníka, vzniklých v průběhu výkonu dobrovolnické služby, a přijmout neprodleně opatření, která tato rizika vyloučí, a v případě neodstranitelných rizik omezí.

Tyto náležitosti musí být také součástí předvstupní přípravy organizované vysílající organizací, která musí být stanovena ve smlouvě mezi dobrovolníkem a vysílající organizací o výkonu dlouhodobé (delší než 3 měsíce) nebo krátkodobé dobrovolnické služby při vyslání do zahraničí. Podle povahy dobrovolnické služby musí být součástí i potvrzení o zdravotním stavu dobrovolníka ne starší než 3 měsíce.

Dobrovolníkem na území České republiky se může stát osoba starší 15 let, pokud má vykonávat dobrovolnickou službu v zahraničí, musí být starší 18 let. Podle zákona s dobrovolníkem mladším 18 let nesmí být sjednán výkon takové dobrovolnické služby, při níž by byl vystaven zvýšenému nebezpečí úrazu nebo jinému poškození zdraví.

Někde ale můžeme v ulicích vidět i mladší žáky, jak například prodávají drobné předměty a vybírají peníze do kasiček při charitativních akcích. Ti se ale mohou akce zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 15 let.

Práci dobrovolníků využívá například organizace Člověk v tísni. Podobně jako zaměstnanci absolvují e-learning na BOZP, první pomoc a požární ochranu. „Lokálně je proškolíme podle daného úkolu a daných podmínek na místě. Jiné to má doučovatel do rodiny v terénu, jiné to má dobrovolník do klubu a úplně jiné online dobrovolník. Každý dobrovolník má svého koordinátora z organizace, který mu na začátku předá potřebné informace a je s ním v pravidelném kontaktu, monitoruje spolupráci a vyhodnocuje případné hrozby pro obě strany. Máme dobrovolníky humanitární sekce, kteří jsou v rámci akreditovaného programu dobrovolnické služby. Ti před vysláním na misi absolvují v zásadě totéž, co jiní pracovníci: mnoho hodin e-learningu a školení včetně těch o bezpečnosti,“ říká tiskový mluvčí Tomáš Urban.

Také dobrovolníci, jejichž práce neodpovídá shora uvedené definici (podle § 2 zákona o dobrovolnické službě), musí být o BOZP proškoleni. V tomto případě bychom mohli postupovat podle § 101 odst. 5 zákoníku práce: „Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.“ A mohli bychom tak postupovat i v případě, pokud nejde o organizace s akreditací od Ministerstva vnitra, na které se vztahuje zákon o dobrovolnické službě, to znamená i tyto dobrovolníky školit.

Mohou však také existovat čistě dobrovolnické organizace (složené pouze z dobrovolníků). Zde opět nabývá na významu slůvko přiměřeně z § 5 zákona o dobrovolnické službě. „Tam po nich nemůžeme vyžadovat například OOPP, ale i tak by organizátor prací měl dobrovolníky přiměřeně vybavit, poučit je. Nelze připustit práci, při které by byli lidé ohroženi,“ říká inspektor Milan Moravec z Oblastního inspektorátu práce pro hl. m. Prahu a dodává, že zatím v souvislosti s pomocí Ukrajině neobdrželi žádný podnět týkající se bezpečnosti práce dobrovolníků.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail