Ing. Katarína Hollá, PhD.

04.09.2023
Databázy a informačné systémy predstavujú užitočné nástroje na podporu rozhodovania v rámci procesu prevencie vzniku závažných priemyselných havárií (ZPH) ale aj vo fáze ich zdolávania a samotného riešenia po ich vzniku. Tieto informačné systémy sú vytvorené na základe databáz, ktoré združujú informácie o už uskutočnených haváriách. Cieľom vytvárania databáz je čerpať z informácií zoskupených v nich a predchádzať rovnakým alebo podobným incidentom v budúcnosti („lessons learned“). Účelom všetkých databáz je uľahčiť výmenu skúseností získaných z chemických havárií s prítomnosťou NL. Konečným cieľom je zvyšovanie úrovne kvality prevencie pred ZPH s prítomnosťou nebezpečných látok a zmierňovať možné následky v prípade ich vzniku. V článku sú predstavené najpoužívanejšie databázy a informačné systémy používané nielen v Slovenskej republike, ale aj v Európskej únii aj mimo nej.
12.05.2020
Tento článok sa zaoberá overením modelu na posudzovanie rizík priemyselných procesov a softvérového prostriedki iMotýlik v Seveso podniku v Slovenskej republike v rámci projektovej činnosti FBI UNIZA. Výsledky poukázali na možnosť jeho využitia i pre ostatné podniky a najmä zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie efektivity pri spracovávaní bezpečnostnej dokumentácie.
21.11.2016
Posudzovanie rizík v priemyselných podnikoch je základným predpokladom na úspešnú prevenciu pred vznikom krízových javov. V podnikoch, ktoré disponujú s nebezpečnými látkami je riziko pre zamestnancov o to vyššie a je potrebné vybraným  špecifickým rizikám venovať dostatočnú pozornosť. Predmetom riešenia daného článku bude identifikácia špecifických rizík, ktorým sú vystavení zamestnanci v podnikoch so zameraním sa na psychosociálne riziká. Budú uvedené i príklady z praxe zo slovenských podnikov.
21.11.2016
Súčasťou prípravy príslušníkov ozbrojených síl na nasadenie do operácií medzinárodného krízového manažmentu je výcvik realizovaný v národných podmienkach vysielajúcej krajiny Počas neho sú vykonávané úlohy a činnosti ovplyvňované existenciou rizík a hrozieb. Cieľom príspevku je určiť aspekty, z ktorých možno tieto riziká a hrozby vnímať.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail