Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2022

Zdroj: 

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České republice v roce 2022 a dále jejich vývojem od roku 2013. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a také porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

6. Porušené předpisy

6 Porušené předpisy

V roce 2022 došlo k 86 událostem, které měly za následek 87 smrtelných pracovních úrazů. V této souvislosti došlo i k dalším typům úrazů, tj. nepracovním nebo pracovním s různou dobou pracovní neschopnosti a různé závažnosti. Bylo identifikováno 129 závad BOZP a 150 porušení některého předpisu, a to zejména zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), celkem 82. Ve 14 případech byl porušen zákon č. 361/2000 Sb. (silniční zákon). Dále bylo evidováno 54 porušení ustanovení dalších zákonů a prováděcích předpisů, většinou v návaznosti na zákoník práce, viz tabulka č. 6. U zraněných zaměstnanců bylo shledáno pravděpodobné zavinění a na to navazující pravděpodobné porušení předpisů BOZP v 5 případech. Přesné informace však nejsou v současné době k dispozici, protože oblastní inspektoráty práce nezjišťují porušení předpisů u zraněného zaměstnance (zákon č. 251/2005 Sb.). U pěti případů dopravních nehod (většinou v zahraničí) a tří pádů osob nebyly informace o zavinění a porušených předpisech kompletní nebo k dispozici.

Tabulka č. 6 Porušené předpisy a zavinění smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2022 (VÚBP)

          předpis:

kdo

porušil:

zákon č. 262/2006 Sb.

zákon č. 361/2000 Sb.

další zákon, prováděcí předpis

CELKEM předpisy BOZP

 

zavinění

pravděpodobné zavinění a porušený předpis

zraněný

25

6

3

34

34

5

jiná osoba

-

8

2

10

10

-

zaměstnavatel, jiná firma

57

-

49

106

37

3

CELKEM

82

14

54

150

81

8

 

6.1. Zákoník práce a silniční zákon

Nejčastěji porušeným předpisem byl zákoník práce. Často bylo shledáno porušení několika ustanovení zákoníku práce současně, a to zaměstnancem, zaměstnavatelem, eventuálně i jinou osobou.
Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnancem - 25 případů
Nejčastěji se jedná o § 106, odst. 4, zaměstnanec je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost - 19 případů
Porušení zák. č. 262/2006 Sb. jinou osobou nebylo zaznamenáno.
Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnavatelem - 57 případů
Zaměstnavatel je povinen:
 • (§ 101) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců - 5 případů,
 • (§ 102) vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí - 20 případů,
 • (§ 103) nepřipustit, informovat, zajistit, sdělit, nahradit, zabezpečit - 17 případů,
 • (§ 104) povinnost zajistit OOPP - 6 případů,
 • (§ 105) hlášení PÚ, záznam o úrazu - 8 případů,
 • (§ 92) - 1 případ.
Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) zaměstnancem - 6 případů.
Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) jinou osobou - 8 případů).

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. zaměstnavatelem nevzniklo.

6.2 Prováděcí a interní předpisy, další zákony

V návaznosti na výše uvedené paragrafy zákoníku práce byla porušena ustanovení následujících předpisů:

zaměstnavatelem nebo jinou firmou (49 případů):

 • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP - 17 případů,
 • nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů - 6 případů,
 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky - 5 případů,
 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích - 1 případ,
 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., hlášení a evidence PÚ - 6 případů,
 • nařízení vlády č. 27/2002 Sb., práce se zvířaty - 1 případ,
 • vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb., o BOZP a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy, zemního plynu… - 1 případ,
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách - 4 případy,
 • zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě - 1 případ,
 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - 1 případ,
 • nařízení vlády č. 339/2017 Sb., požadavky na způsob organizace práce - 1 případ, 
 • vyhláška č. 173/1995 Sb., dopravní řád drah - 1 případ,
 • vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., hornická činnost v podzemí - 1 případ,
 • vyhláška č. 104/1988 Sb. - 1 případ,
 • vnitřní předpis SŽDC Bp.1 - 1 případ,

zaměstnancem (3 případy):

 • vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., hornická činnost v podzemí - 1 případ,
 • vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., hornická činnost na povrchu - 2 případy.

jinou osobou (2 případy):

 • trestní zákoník - 2 případy.
Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail