Analýza smrtelné pracovní úrazovosti v ČR v roce 2018

Zdroj: 

Článek se zabývá ukazateli smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v ČR v roce 2018 a dále jejich vývojem od roku 2009. Uvádí jejich charakteristiku vyjádřenou příčinami a okolnostmi, nehodami a zdroji nehod. Dále uvádí druh zaměstnání, činnost, úkon a případnou indispozici zraněných zaměstnanců v okamžiku úrazu a porušené právní předpisy. V příloze je tabulková část s přehledy a časovými řadami ukazatelů pracovní úrazovosti a okolnostmi pracovních úrazů.

6. Porušené předpisy

6 Porušené předpisy

V roce 2018 došlo ke 104 událostem, které měly za následek 123 smrtelných pracovních úrazů. V této souvislosti došlo i k dalším typům úrazů, tj. nepracovním nebo pracovním s různou dobou pracovní neschopnosti a různé závažnosti. Bylo identifikováno 148 závad BOZP a 144 porušení některého předpisu, a to zejména zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), celkem 78. Ve 22 případech byl porušen zákon č. 361/2000 Sb. (silniční zákon). Dále bylo evidováno 44 porušení ustanovení dalších zákonů a prováděcích předpisů, většinou v návaznosti na zákoník práce, viz tabulka č. 6. U zraněných zaměstnanců bylo shledáno pravděpodobné zavinění a na to navazující pravděpodobné porušení předpisů BOZP v 10 případech. Přesné informace však nejsou v současné době k dispozici, protože oblastní inspektoráty práce nezjišťují porušení předpisů u zraněného zaměstnance (zákon č. 251/2005 Sb.). U 6 případů, převážně dopravních nehod v zahraničí, nebyly informace o zavinění a porušených předpisech kompletní nebo k dispozici.

Tabulka č. 6 Porušené předpisy a zavinění smrtelných pracovních úrazů v ČR v roce 2018 (VÚBP)

předpis:
kdo porušil:
zákon č. 262/2006 zákon č. 361/2000 další zákon, prováděcí předpis CELKEM předpisy BOZP zavinění pravdě-podobné zavinění a porušený předpis
zraněný 22 15 - 37 64 20
jiná osoba - 7 1 8 9 -
zaměstnavatel, jiná firma 56 - 43 99 27 6
CELKEM 78 22 44 144 100 26

6.1 Zákoník práce a silniční zákon

Nejčastěji porušeným předpisem byl zákoník práce. Často bylo shledáno porušení několika ustanovení zákoníku práce současně, a to zaměstnancem, zaměstnavatelem, eventuálně i jinou osobou.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnancem - 22 případů

Nejčastěji se jedná o § 106, odst. 4,

 • zaměstnanec je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost - 18 případů
 • písm. d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy… - 2 případy
 • písm. e) nepožívat alkoholické nápoje… - 2 případy

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. jinou osobou nebylo zaznamenáno.

Porušení zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) zaměstnavatelem - 56 případů

Zaměstnavatel je povinen:

 • (§ 101) zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců - 8 případů
 • (§ 102) vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí - 16 případů
 • (§ 103) nepřipustit, informovat, zajistit, sdělit, nahradit, zabezpečit - 20 případů
 • § 104 - OOPP - 5 případů
 • § 105 - pracovní úrazy a nemoci z povolání - 7 případů

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) zaměstnancem (15 případů):

 • §   5, odst. 1, písm. b) řidič je povinen věnovat se plně řízení       6 případů
 • §   5, odst. 2, písm. b) řidič je povinen nepožívat alkohol           ---
 • §   6, odst. 1, písm. a) povinnost připoutat se za jízdy bezp. pásem       1 případ
 • §   9, odst. 1, písm. a) přepr.osoba se musí připoutat bezp. pásem       ---
 • § 11, odst. 1 směr a způsob jízdy                           3 případy
 • § 17, odst. 5, písm. b) předjíždění                       ---
 • § 18, odst. 1     rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit…               3 případy
 • § 19, odst. 1     vzdálenost mezi vozidly        …               1 případ
 • § 22, odst. 1     přednost v jízdě, jízda křižovatkou               1 případ

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. (silniční zákon) jinou osobou (7 případů):

 • §  5, odst. 1, písm. b) řidič je povinen věnovat se plně řízení vozidla - 1 případ
 • § 11, odst. 1 směr a způsob jízdy - 2 případy
 • § 18, odst. 1 rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit… - 3 případy
 • § 24, odst. 2 couvání… - 1 případ

Porušení zák. č. 361/2000 Sb. zaměstnavatelem (nespecifikováno) nevzniklo.

6.2 Prováděcí a interní předpisy, další zákony

V návaznosti na výše uvedené paragrafy zákoníku práce byla porušena ustanovení následujících předpisů:

zaměstnavatelem nebo jinou firmou (43 případů):

 • zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP - 16 případů
 • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích - 5 případů
 • nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu - 5 případů
 • nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - 4 případy
 • nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - 3 případy
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách - 3 případy
 • vyhláška 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - 2 případy
 • nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu - 2 případy
 • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - 1 případ
 • nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky - 1 případ
 • nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků - 1 případ
Autor článku: 

Komentáře

Dotaz

07.02.2020 - 17:40 Petr Ledvina
Dobrý den, chci se informovat, zda existuje i statistika (analýza) u OSVČ? A dále by mě zajímalo, zda existuje a kde mohu nalézt analýzu vážných pracovních úrazů bez úmrtí. Děkuji moc a přeji hezký den. Petr Ledvina

Odpověď na dotaz

09.02.2020 - 15:16 Milan KOVAŘÍK
Dobrý den, OSVČ tam nejsou, ale mrkněte na odkaz - jsou tam zajímavé informace i na to co, na co se ptáte: http://www.suip.cz/_files/suip-41b01415dfe4860543133aa5a33a124a/zprava-o-pracovni-urazovosti-v-cr-za-rok-2018.pdf

Statistika PÚ

10.02.2020 - 13:40 Kateřina Hrubá
Statistika celkové pracovní úrazovosti je v rubrice Knihovna BOZP/Čítárna/Články/Statistika PÚ.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail