1. kapitola: Kdo může pracovat s dětmi při organizované činnosti ve volném čase mimo školu?

Zdroj: 

Z právního hlediska může založit oddíl, kroužek či jinak nazvaný kolektiv právnická či fyzická osoba. Nejčastějším zřizovatelem jsou nejrůznější občanská sdružení, školy, odborové organizace, akciová společnost či živnostníci.

Z právního hlediska může založit oddíl, kroužek či jinak nazvaný kolektiv právnická či fyzická osoba. Nejčastějším zřizovatelem jsou nejrůznější občanská sdružení, školy, odborové organizace, akciová společnost či živnostníci. Zřízení a činnost dětského kolektivu kupodivu nenarazí na žádný předpis z oblasti práce s dětmi, ale může narazit na předpisy daňové a účetní, neboť pokud se budou organizovat výlety či tábory, jedná se o svěřené prostředky, které je nutné evidovat a daňově přiznávat.

Z hlediska podmínek pro práci s dětmi platí v prvé řadě zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a navazující vyhláška č. 148/2004 o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Dále platí obecná ustanovení Zákoníku práce o zajištění bezpečnosti práce, neboť, přestože volnočasové aktivity dětí zpravidla nikdo neorganizuje v pracovním poměru, jedná se o činnost „obdobnou“. Lze tedy jasně formulovat naprosté minimum podmínek, které musí splnit osoba starší 15 let, která pracuje s dětmi a mládeží:

a) Osoba starší 15 let je povinna absolvovat preventivní lékařskou prohlídku s písemným potvrzením, že je schopna činnosti s dětmi a mládeží (§ 10 Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), a to při vstupu do organizace či před zahájením tábora (zahájení práce s dětmi) a poté vždy jednou ročně (potvrzení má platnost jeden rok). Potvrzení vystavuje praktický lékař, u kterého je osoba registrována. Originál tohoto potvrzení je povinen mít po dobu konání akce (v případě celoroční práce po dobu činnosti s dětmi, resp. po dobu jeho platnosti) archivován pořadatel (právnická osoba, pořádající fyzická osoba) a musí s ním být seznámen zdravotník. Potvrzení nejsou povinni mít pedagogičtí a zdravotničtí pracovníci. Potvrzení nemusí mít též osoby činné při akcích pro děti a mládež, které nejsou pověřeny dozorem, jako např. kuchař, skladník, hospodář, údržbář, správce objektu atd. (což je dle našeho názoru chybou).

Pozn.: Potvrzení má pouze omezený význam z hlediska naplnění právní podmínky zákona a z hlediska určité záruky za momentální fyzické zdraví. Z hlediska záruk za zdraví psychické je význam lékařského potvrzení velmi podmíněný, např. nebezpečná sexuální úchylka je obtížně zjistitelná i u psychiatra.

b) Proškolení v oblasti bezpečnosti práce s dětmi a mládeží. Rozsah a obsah takového proškolení sice nikde není závazně stanoven, ale vychází z vykonávané, resp. plánované činnosti, a této činnosti odpovídá. Školení bezpečnosti práce musí být písemně doloženo záznamem či protokolem, z něhož je zřejmý školitel, datum a obsah školení, jména a podpisy účastníků.

Školení je více typů a jsou opakovaná:

  • při vstupu člena do organizace (nejpozději před první činností, prací, aktivitou, která může ohrozit bezpečnost dětí a mládeže)
  • při převzetí nové odpovědnosti (nové funkce, nové práce)
  • periodické školení  
  • 1x za rok   u členů do 18 let
  • 1x za dva roky  u plnoletých
  • 1x za tři roky u statutárního zástupce organizace, dalších vedoucích
  • pracovníků a u bezpečnostního technika
  • před započetím mimořádné činnosti (neobvyklé práce či činnosti, letního či zimního tábora, zahraničního zájezdu, neobvyklé hry atd.)
  • po porušení pravidel bezpečnosti práce a požární ochrany (bez ohledu, zda v důsledku porušení došlo ke škodě, poškození či úrazu)

c) V případě, že dětský kolektiv pořádá akce, na kterých si svépomocně zajišťuje stravování (vaření na akcích, táborech), vedoucí starší 15 let, kteří se na přípravě jídel podílejí, musí mít zdravotní průkaz pro výkon činností epidemiologicky závažných (§19 zákona č. 258/2000 Sb.) Zdravotní průkaz vystavuje praktický lékař, který fyzickou osobu registruje.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail