Zřízení evropského orgánu pro pracovní záležitosti

Za účelem vymáhání pravidel Evropské unie pro mobilitu pracovní síly spravedlivým, jednoduchým a účinným způsobem byl zřízen Evropský orgán pro pracovní záležitosti (European Labour Authority), zkráceně ELA.

V posledních letech se zvyšuje přeshraniční mobilita pracovní síly, přičemž v roce 2017 celých 17 milionů občanů žilo nebo pracovalo v jiném členském státě, než je stát, jehož jsou státními příslušníky. Tento počet se ve srovnání s dobou před deseti lety téměř zdvojnásobil.

Na sociálním summitu v Göteborgu dne 17. listopadu 2017 byl součástí společného prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise evropský pilíř sociálních práv, který stanovil řadu základních zásad a práv na podporu spravedlivých a dobře fungujících trhů práce a systémů sociálního zabezpečení, jimiž se má dosáhnout lepších pracovních a životních podmínek v celé Evropské unii, které občanům zaručí rovné příležitosti, přístup na trh práce, spravedlivé pracovní podmínky a sociální zabezpečení a začlenění do společnosti. Aby mohlo být dosaženo tohoto cíle, je nutné zajistit spravedlivou pracovní mobilitu, která je regulována řadou předpisů Evropské unie upravujících různé aspekty mobility, včetně volného pohybu, vysílání pracovníků a koordinaci sociálního zabezpečení.

Za účelem zajištění toho, aby pravidla Evropské unie pro mobilitu pracovní síly byla vymáhána spravedlivým, jednoduchým a účinným způsobem, byl v roce 2017 představen návrh na zřízení speciálního orgánu Evropské unie. V návaznosti na tento návrh bylo dne 11. července 2019 vyhlášeno v Úředním věstníku nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1149 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti (dále jen „nařízení č. 2019/1149“).

O umístění sídla Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (anglicky: European Labour Authority neboli ELA) projevily zájem čtyři země EU, a to v následujících městech: Sofie (Bulharsko), Nikósie (Kypr), Riga (Lotyšsko) a Bratislava (Slovensko). Dne 13. června 2019 během zasedání Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele hlasovali zástupci vlád členských států o výběru sídla Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Nakonec byla zvolena Bratislava, kdy hlavní město Slovenska získalo 15 hlasů z celkového počtu 28. Sídlo Evropského orgánu pro pracovní záležitosti v Bratislavě by mělo být fakticky zprovozněno v druhé polovině roku 2020. Ke zvolenému sídlu lze nicméně podotknout, že Evropským parlamentem byla podána žaloba na neplatnost rozhodnutí o umístění sídla.

Evropský orgán pro pracovní záležitosti má zejména napomáhat k vymáhání již existujících povinností. Hlavní cíle a úkoly Evropského orgánu pro pracovní záležitosti jsou stanoveny v článku 4 nařízení č. 2019/1149 a patří mezi ně například usnadňovat přístup k informacím, spolupráci a výměnu informací mezi členskými státy, koordinovat a podporovat vzájemně sladěné a společné inspekce, provádět analýzy a posouzení rizik v souvislosti s přeshraniční mobilitou pracovních sil a podporovat členské státy při řešení problematiky nehlášené práce.

V souladu s článkem 16 nařízení č. 2019/1149 tvoří strukturu Evropského orgánu pro pracovní záležitosti zejména správní rada a výkonný ředitel. Důležitou roli pak budou sehrávat národní styční úředníci jakožto národní odborníci, kteří budou vysláni členským státem, z nějž pocházejí, do sídla Evropského orgánu pro pracovní záležitosti.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail