Zprávy Komise EU : leden - únor 2008

Zprávy informují o nejdůležitějších dokumentech, které Komise vypracovala.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 10 23.1.2008

1

Rovnost žen a mužů – 2008 : zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.
        anotace: Rovnost žen a mužů je základní hodnotou Evropské unie. Při současném působení Společenství a členských států se postavení mužů a žen v Evropě v mnoha oblastech významně změnilo. Tato pátá výroční zpráva o rovnosti žen a mužů, vypracovaná ve spolupráci s členskými státy na žádost Evropské rady nejvyšších představitelů států a vlád jako první zahrnuje rozšířenou Evropu 27 členských států. Větší rozmanitost Evropské unie může postavit politiky rovnosti před nové výzvy. Rozšíření o nové státy však svědčí o jejich zapojení se do hierarchie základních hodnot Evropské unie a jejich angažovanosti v plnění jejich základních úkolů, což zahrnuje i provádění rovnosti žen a mužů.
        klíčová slova: ženy - muži - rovnost - příležitosti rovné - politika - státy členské - EU - zprávy

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 2 19.2.2008

2

Zpráva Komise rozpočtovému orgánu o zárukách krytých souhrnným rozpočtem : stav ke dni 30. června 2007.
        anotace: Tato zpráva se předkládá v souladu s článkem 130 finančního nařízení, podle kterého podává Komise Evropskému parlamentu a Radě dvakrát ročně zprávu o rozpočtových zárukách a jim odpovídajících rizicích. Doplňuje ji pracovní dokument útvarů Komise se souborem podrobných tabulek a vysvětlivek. Rizika krytá rozpočtem Evropské unie jsou odvozena od různých půjček a záruk, které je možné rozdělit do dvou kategorií: půjčky, které Evropská společenství poskytují s makroekonomickými cíli, tzn. půjčky pro makrofinanční pomoc (MFA) třetím zemím, a půjčky s mikroekonomickými cíli (půjčky Euratomu a především úvěry Evropské investiční banky (EIB) poskytnuté mimo Společenství).
        klíčová slova: financování - rozpočty - půjčky - záruky - EU

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 66 15.2.2008

3

Provozní omezení ke snížení hluku na letištích v EU (Zpráva o uplatňování směrnice 2002/30/ES) : zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu.
        anotace: Hlavním cílem této zprávy je určit, v jaké míře byly cíle směrnice 2002/30/ES (o pravidlech a postupech pro zavedení provozních omezení ke snížení hluku na letištích Společenství) splněny a jak dalece pokročilo její uplatňování. Proto obsahuje posouzení účinnosti směrnice, ve kterém se snaží zejména určit, zda je třeba pozměnit stávající definici letadel téměř vyhovujících předpisům stanovenou v čl. 2 písm. d) (tj. letadel, která splňují hodnoty pro vydání osvědčení stanovené v hlavě 3 kumulativní mezní hodnotou nepřesahující 5 EPNdB5 – tzv. letadla „minus 5“) ve prospěch přísnějších požadavků. Zpráva obsahuje také posouzení vývoje hlukové situace ve Společenství od roku 2002, aby byla tato debata začleněna do souvislostí a aby bylo zřejmé, do jaké míry přispěl právní rámec uvedené směrnice ke zmíněnému vývoji. Tato práce hodnotí výsledky z hlediska množství i kvality a vyžádala si podrobný soupis opatření, která byla na letištích na základě uvedené směrnice přijata nebo jsou plánována.
        klíčová slova: doprava letecká - letiště - hluk - snižování - omezení

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail