Značení obuvi – značky a informace na obuvi - dobrovolné hodnocení osobních ochranných prostředků

Zdroj: 
Rozdílné vlastnosti výrobků, konkrétně pak osobních ochranných prostředků na ochranu nohou (obuvi) zjišťuje a hodnotí Sdružení dobrovolného hodnocení OOPP. Poznatky sdružení poskytují zaměstnavatelům informace potřebné k rozhodování o výběru OOPP pro své zaměstnance.

Všechny osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou uváděny na trh v České republice a v Evropské unii, musejí splňovat základní hygienické a bezpečnostní požadavky, které jsou uvedeny v příslušné legislativě, resp. v normách. Používání takových OOPP je bezpečné a je zaručena ochrana před riziky v rozsahu, jak je deklaruje výrobce.

Je však potřeba si uvědomit, že i mezi těmito výrobky jsou rozdíly, dané například komfortem nošení, životností, nebo jinými vlastnostmi nad rámec základních požadavků. S cílem vytvořit platformu pro hodnocení nadstandardních vlastností osobních ochranných pracovních prostředků vzniklo Sdružení dobrovolného hodnocení osobních ochranných pracovních prostředků.

Hlavním cílem Sdružení je zavést a následně udržovat v ČR systém dobrovolného hodnocení a ověřování kvality OOPP nad rámec požadavků zákonné legislativy a tím přispívat ke zvyšování kvality, komfortu nošení, životnosti, konkurenceschopnosti a respektování požadavků ochrany životního prostředí při práci s OOPP.

Praktický postup dobrovolného hodnocení spočívá v nasazení výrobku v reálných podmínkách po dostatečně dlouhou dobu tak, aby bylo možno objektivně a komplexně vyhodnotit jeho vlastnosti. Pracovníci sdružení určí počet potřebných vzorků, které pak předají zkušebním místům (provozům, institucím, zařízením, kde příslušné OOP běžně používají). Zde jsou tyto výrobky podrobeny zkouškám  praktickým nošením (používáním). Zkušební osoby na základě zjištěných vlastností provádějí v pravidelných intervalech vyhodnocení nošených výrobků do dodaných formulářů.

Závazná pravidla hodnocení výrobků zahrnují hodnocení OOPP podle pěti oblastí:

1. vybavení
2. jakost jednotlivých dílů a komponentů výrobku
3. vlastnosti při používání
4. odolnosti a soudržnosti jednotlivých součástí výrobku
5. péče o výrobek a jeho ošetřování

Hodnocení musí být vždy jednoznačné. Výrobek nebo jeho vlastnosti se hodnotí jako velmi dobrý (1), dobrý (2),  uspokojivý (3),  vyhovující (4),  nevyhovující (5).

Jakýkoliv parametr hodnocený 5 znemožňuje udělení značky. Pokud ve výsledném hodnocení je dvakrát uvedeno 4, rovněž to znemožňuje udělení značky.

Zkušenosti s používáním nakonec vyhodnocuje nezávislá komise, na konečném rozhodování se podílejí i zástupci českých autorizovaných a notifikovaných osob, působících v oblasti OOPP. V případě, že se výrobek v praktickém používání osvědčí, je mu udělena značka kvality, která je používána v rámci jednotného, státem podporovaného národního programu, Česká kvalita.

Značka kvality na osobních ochranném pracovním prostředku znamená pro uživatele záruku spokojenosti a dobře investovaných peněz do výrobku, který splňuje více než to, co musí.

Způsob hodnocení výrobků byl ověřován v jedné z nejrizikovějších oblastí – při lesnických a dřevozpracujících činnostech. Po celkovém vyhodnocení systému a prověření účinnosti je připraven k uplatnění i pro ostatní oblasti užití OOPP.  Je tak možno hodnotit prakticky jakékoliv osobní ochranné pracovní prostředky, které se reálně používají v našich podmínkách, např. obuv, rukavice, oděvy, brýle, přilby apod. Hodnotí se jak výrobky základních vlastností, které lze používat při mnoha různorodých činnostech v rozličných prostředích, tak také vysoce speciální výrobky pro jednotlivé určené činnosti.

Praktický postup při ověřování výrobků praktickým nošením je následující:

  • zájemce (zadavatel) o nadstandardní hodnocení OOP  vyplní tiskopis „Přihláška“, který odevzdá zároveň s určeným počtem vzorků OOP na sekretariátě „Sdružení“
  • „Přihláška“ a zkušební vzorky jsou zaevidovány, zadavatel dostane potvrzení o převzetí
  • pro každý výrobek je vyplněna „Karta výrobku“ a připraveny testovací listy
  • vzorky, spolu s testovacími listy, jsou předány k ověření na vytypovaná pracoviště
  • stav vzorků při užívání je sledován po předem určenou dobu (např. po tři měsíce), výsledky zapisuje pracoviště do testovacích listů
  • získané částečné výsledky se vyhodnotí v protokolu
  • pokračuje se v ověřování OOP v jiných ročních obdobích až do předem stanoveného ukončení praktických zkoušek
  • po ukončení praktických zkoušek se provede celkové vyhodnocení a vydá se „Závěrečný zkušební posudek“
  • při kladném celkovém výsledku hodnocení v „Závěrečném zkušebním posudku“ je zadavatel oprávněn používat značku (piktogram) nadstandardního výrobku, toto právo je mu předáno představiteli  Sdružení v písemné podobě

Správce značky:
Sdružení dobrovolného hodnocení osobních ochranných pracovních prostředků (SDH OOPP)

Kontaktní osoba:
Jiří Kučera

Kritéria pro udělení:
Značka je udělována výrobkům, které splňují jednak požadavky zák. č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 172/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jednak požadavky nadstavbové, zejména z hlediska uživatelů. Jedná se o systém hodnocení třetí nezávislou stranou. Kontroly provádí autorizovaná osoba pověřená dozorčí radou v intervalech 12 měsíců.

Doba platnosti:
3 roky

Podrobnější informace o programu Česká kvalita a dobrovolném hodnocení osobních ochranných pracovních prostředků, případně i přihlášky k dobrovolnému hodnocení, je možno obdržet u následujících organizací:

Sdružení dobrovolného hodnocení ochranných pracovních prostředků
Dr. Jiří Kučera
tel.: 234 462 668, 602 239 640
e-mail: kucera.jiri@cmkos.cz
nám. W.Churchilla 2
130 00  Praha 3

Institut pro testování a certifikace, a.s. Zlín
Ing. Miroslava Dostálová
tel.: 577 601 274
e-mail:mdostalova@itczlin.cz
tř. T.Bati 299
764 21 Zlín

ZDROJ:
Značení obuvi – značky a informace na obuvi - dobrovolné hodnocení osobních ochranných prostředků. Inovace, č. 3, 2006, s. 23.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail