Zkušební a certifikační činnost Výzkumného ústavu bezpečnosti práce

Zdroj: 

Popis činnosti Výzkumného ústavu bezpečnosti práce v oblasti zkušebnictví a certifikace osobních ochranných prostředků a pomocných stavebních konstrukcí. Význam zkoušení a certifikace těchto výrobků.

Úvodem

Výzkumný ústav bezpečnosti práce sídlí v samotném centru Prahy, v Jeruzalémské ulici, nedaleko Hlavního nádraží a denněKlikněte pro zvětšení kolem něj procházejí tisíce lidí. Za padesátileté období jeho existence jej také mnoho tisíc lidí navštívilo. Téma jejich návštěv má společného jmenovatele – bezpečnost práce. Pod tímto slovním spojením se ale skrývají různorodé činnosti například v oblasti prevence průmyslových  havárií, ergonomie a pracovního prostředí. Rychle se rozvíjí oblast informatiky, které se zabývá informačními systémy a technologiemi pro BOZP. Národní informační, vzdělávací a osvětové středisko vydává publikace z oboru bezpečnosti práce, pořádá školící akce a vyvíjí osvětovou činnost související s BOZP.

Mezi další aktivity, které nabyly významu zvláště v posledních deseti letech patří i činnost v oblasti zkušebnictví a certifikace osobních ochranných prostředků a pomocných stavebních konstrukcí.

Osobní ochranné prostředky

Zkoušení osobních ochranných pracovních prostředků má ve VÚBP dlouhou tradici. Zpočátku se jednalo spíše o výzkum související s ochrannými vlastnostmi těchto prostředků, později zkušebna schvalovala OOP na základě podmínek, které vycházely z několika málo norem, které existovaly.

Ucelený systém zkoušení a certifikace osobních ochranných prostředků vznikl v Evropě na přelomu osmdesátých a devadesátých let, kdy byla vydána evropská směrnice, obsahující technické požadavky na osobní ochranné prostředky a souběžně s jejím uplatňováním se rychle rozšiřoval počet evropských norem z této oblasti.

VÚBP se vždy aktivně účastnil práce v technické normalizační komisi č. 3 pro OOP. Prostřednictvím této komise byly evropské normy zaváděny do systému ČSN a na jejich základě pak byly prováděny zkoušky osobních ochranných prostředků v České republice. Proto byl Výzkumný ústav bezpečnosti práce, včetně jeho zkušebních laboratoří, v roce 1997 dobře připraven na převzetí evropského systému posuzování shody výrobků se základními požadavky na bezpečnost a zdraví.

Klikněte pro zvětšeníZákladním zákonem v této oblasti je zákon č. 22/1997 Sb., v platném znění, pro osobní ochranné prostředky jsou základní požadavky uvedeny v nařízení vlády č. 172/1997 Sb., v platném znění, který kopíruje evropskou směrnici 89/686/EHS. Systém základních požadavků je doplněn souborem harmonizovaných norem, jejichž rozsah je identický v Evropské unii i v České republice. Technicky je tedy systém posuzování shody v České republice plně  kompatibilní s Evropskou unií.

Zkoušení a certifikace osobních ochranných prostředků vyžaduje vybavení laboratoří na vysoké technické úrovni, rovněž pracovníci musejí být odborně zdatní, velký důraz je kladen na nestrannost a nezávislost laboratoří. Toho je dosaženo dohledem třetí strany, konkrétně Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA), který akreditoval zkušební laboratoř i certifikační orgán, působící ve VÚBP. Autorizaci, tedy oprávnění k posuzování shody osobních ochranných prostředků, získal VÚBP od Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a od roku 1997 vystupuje jako Autorizovaná osoba č. 235 (VÚBP-AO 235).

V polovině roku 2001 nabyl účinnosti protokol k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA). Pro osobní ochranné prostředky, jejichž původ je v České republice nebo v Evropské unii, to znamená, že není nutno opakovat posouzení shody, pokud již bylo provedeno příslušnou institucí na území jedné ze smluvních stran. Mezi tyto instituce, tzv. notifikované osoby, patří i VÚBP. Pro české výrobce, kteří mají dokumentaci o posouzení shody od českých notifikovaných osob, to přináší zjednodušení při vývozu OOP na evropský trh.

Ve VÚBP se zkouší a posuzují osobní ochranné prostředky pro ochranu hlavy, očí a obličeje, sluchu, dýchacích orgánů, těla,Klikněte pro zvětšení rukou a nohou. Jedná se tedy prakticky o všechny druhy OOP s výjimkou ochrany proti pádu a ochrany proti utopení.

VÚBP-AO 235 koordinuje jednotný přístup k posuzování shody OOP. České autorizované a notifikované osoby v oblasti OOP, kterých je v České republice sedm, se scházejí na pravidelných koordinačních poradách, kde vzájemně konzultují své postupy. Vzájemné konzultace a pravidelná jednání probíhají i na mezinárodní úrovni, kdy se scházejí zástupci všech evropských notifikovaných osob pro OOP.

Pomocné stavební konstrukce

Zkoušení a certifikace je ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce spojeno ještě s jednou skupinou výrobků. Jsou to pomocné stavební konstrukce, tedy především pracovní, podpěrná nebo pojízdná lešení. Rovněž u těchto výrobků je zkušební činnost založena na dlouholetých výzkumných základech a na vysoké odbornosti pracovníků. Služby v této oblasti poskytuje VÚBP jako jediná instituce v České republice.

Klikněte pro zvětšeníTechnické požadavky na pomocné stavební konstrukce zatím nejsou zapracovány do žádné z evropských směrnic. Existují sice evropské normy s touto tématikou, řada z nich je však teprve v přípravě. VÚBP je sídlem české technické normalizační komise č. 92 „Lešení“ a její zástupci se účastní jednání technické komise CEN/TC 53 pro pomocné stavební konstrukce. Jsou tedy k dispozici potřebné aktuální informace a prováděné zkoušky jsou založeny na evropských požadavcích, pokud existují. Některé vlastnosti konstrukcí je však zatím nutno posuzovat na základě národních norem a to je překážkou vzájemného uznávání.

 

Přestože certifikace pomocných stavebních konstrukcí je založena na dobrovolnosti, prošla převážná většina lešení, ať už vyráběných v České republice nebo do ní dovážených, zkouškami ve śtavební laboratoři VÚBP. Kromě zkoušek prováděných přímo v laboratoři vyjíždějí pracovníci někdy přímo k výrobci, aby na místě ověřili splnění příslušných požadavků. Jedná se zejména o pojízdná lešení, kdy je potřeba zkoušet konstrukci lešení postavenou do maximální výšky.

 

Význam zkoušení a certifikace

Klikněte pro zvětšení

Nutnost pokrýt zkouškami široký sortiment osobních ochranných prostředků sebou nese řadu komplikací. Zkušební laboratoř musí mít připraveny postupy, zkušební zařízení i personál pro výrobky, u nichž se zájem o zkoušky projeví v intervalech jednou ročně, nebo i méně. Požadavky na zkušební zařízení se stále vyvíjejí a náklady na zkoušky někdy i poměrně jednoduchých OOP se zvyšují. Zmíněný protokol PECA znamenal úbytek zákazníků z řad dovozců, obdobně se projeví také chystaný vstup České republiky do Evropské unie.

Klikněte pro zvětšeníPro české výrobce je však možnost zkoušení a certifikace v českých institucích velmi potřebná a znamená pro ně podporu v podmínkách rozšiřujícího se trhu. Připravenost provést potřebné kontrolní zkoušky je důležitá i pro Českou obchodní inspekci, která provádí dozor nad trhem.

Zkušební laboratoře VÚBP v poslední době sloužily i pro provádění zkoušek ochranných prostředků, které používají vybrané jednotky České policie při zajišťování akcí, jako například zasedání NATO v Praze. Ochranné masky a filtry, které používají čeští vojáci v Kuvajtu rovněž prošly laboratoří VÚBP. Tyto skutečnosti hovoří o potřebnosti a užitečnosti zkušební a certifikační činnosti Výzkumného ústavu bezpečnosti práce více než výmluvně.

 

 

Autor:
Ing. Karel Škréta, VÚBP

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail