Zima v knihovně

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Ráda bych věděla, zda nějaký předpis vymezuje přípustné teplotní rozpětí (obdobně jako je tomu např. pro kanceláře), i pro knihovnu - naše pracoviště. I pro plochy označované jako půjčovny, které jsou poměrně velké, stavebně špatně izolované a z větší části prosklené haly, kde zaměstnanci pobývají mnohdy až celou svou osmihodinovou pracovní dobu a jsou sužováni citelným chladem. Práce sice není vykonávána za nepřetržitého sezení, možno popocházet a nosit mírnou zátěž, nicméně dlouhodobý pobyt v takto nepříznivých podmínkách už se začíná projevovat na našem zdraví. Zaměstnavatel se k našim stížnostem staví záporně a naopak požaduje v rámci "úsporných opatření" stahování termoventilů na radiátorech. Ráno jsme také naměřili pouhých 11 °C. Dále by mne zajímalo, zda jsme jako knihovna, veřejně přístupné místo, nuceni dodržovat určité hranice teplot i pro naše klienty - čtenáře. Netřeba podotýkat, že v takovém prostředí se necítí dobře ani oni. Ošetřuje, prosím, nějaký právní předpis i tento případ? Také by mě zajímalo, komu eventuelně směřovat náš zaměstnanecký podnět, resp. stížnost.

Základní předpis, který upravuje teplotu na pracovišti je nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Podle § 40 tohoto nařízení vlády platí, že na pracovišti, kde je vykonávána trvalá práce, s výjimkou pracoviště vyžadujícího zvláštní tepelné podmínky a pracoviště, na němž nelze technickými prostředky odstranit zátěž teplem z technologie, musí být zajištěno dodržování přípustných mikroklimatických podmínek v kalendářním roce upravených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2, s výjimkou mimořádně teplého dne. Za mimořádně teplý den se považuje den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C. Minimální operativní teploty to min v kalendářním roce upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2 se nevztahují na práci vykonávanou na pracovišti, na němž nelze odstranit chladovou zátěž z technologických důvodů. Maximální operativní teploty to max v kalendářním roce upravené v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulce č. 2 se nevztahují na práci vykonávanou na pracovišti, na němž nelze odstranit tepelnou zátěž z technologických důvodů.

V příloze č. 1 v tabulce č. 1 jsou pak obsaženy třídy práce podle celkového průměrného energetického výdeje vyjádřit v brutto   hodnotách. Do třídy I se zařazují  práce vsedě s minimální celotělovou pohybovou aktivitou, kancelářské administrativní práce,  kontrolní činnost v dozornách a velínech, psaní na stroji, práce s PC, laboratorní práce, sestavovaní nebo třídění drobných    lehkých předmětů e energetickým výdejem menším než 80 M (W.m-2) a do třídy IIa se pak zařazují práce spojené s lehkou   manuální prací rukou a paží, řízení osobního, nákladního vozidla, traktorů, autobusů, trolejbusů a ostatních drážních vozidel za   běžných provozních podmínek, přesouvání lehkých břemen nebo překonávání malých odporů, automatizované strojní   opracovávání a montáž malých lehkých dílců, kusová práce nástrojářů a mechaniků, pokladní s energetickým výdejem 81 až 105 M (W.m-2). Jak vyplývá z Vašeho dotazu, Vaši práci je asi třeba zařadit do třídy IIa.

Pak v tabulce č. 2 jsou uvedeny  přípustné hodnoty mikroklimatických podmínek pro kalendářní rok. Pro třídu I je optimální teplota to opt 22 °C +/- 2 °C. Minimální teplota  to min pro třídu I je 20 °C. Pro třídu IIa je pak optimální teplota to opt 20 °C +/- 2 °C. Minimální teplota  to min pro třídu IIa je 18 °C. Důležité je, že  to min je platná pro tepelný odpor oděvu 1 clo a to opt je platná pro tepelný odpor oděvu 0,75 clo. Clo je jednotka tepelně izolační vlastnosti oděvu, vypočítává se podle ČSN EN ISO 9920, 1 clo je v podstatě třívrstvý oděv, 0,75 clo je dvouvrstvý oděv.

Zaměstnavatel Vám musí po celou dobu směny zajistit na pracovišti minimálně minimální teplotu podle tabulky č. 2 přílohy č. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Pokud tak nečiní, doporučuji obrátit se na územní pracoviště krajské hygienické stanice, tedy v podstatě na Vaši místně příslušnou okresní hygienickou stanici a ta může provést měření a uložit zaměstnavateli pokuty za nedodržování podmínek ochrany zdraví při práci (pokuty jsou až 3 000 000 Kč).

Závěrem dodávám, že jsem prostudovala všechny obecně závazné právní předpisy týkající se činnosti a provozu knihoven (zákony, vyhlášky apod.)  včetně Metodického pokynu Ministerstva kultury k vymezení standardu veřejných knihovnických a informačních služeb poskytovaných knihovnami zřizovanými a/nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky a Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky a nenalezla jsem předpis, který by stanovil, jaká by měla být teplota v knihovnách a čítárnách pro veřejnost.

 

Autor článku: 

Komentáře

Minimální teplota v prostorách knihovny pro veřejnost

26.01.2009 - 11:03 Tomáš Neugebauer
V prostorách knihovny pro veřejnost bych použil ustanovení vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Tato vyhláška stanovuje mimo jiné i přípustné mikroklimatické podmínky v pobytových místnostech. Za pobytovou místnost je považována: "místnost nebo prostor, která svou polohou, velikostí a stavebním uspořádáním splňuje požadavky k tomu, aby se v ní zdržovaly osoby (například kanceláře, dílny, orginace, výukové prostory, pokoje ve zdravotnických zařízeních, hotelích a ubytovnách, halové prostory různého účelu, sály kin, divadel a kulturních zařízení, místnosti ve stavbách pro individuální rekreaci apod.) - vyhláška č. 137/1998 Sb. § 3. S výjímkou, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než -15 °C musí výsledná teplota naměřená kulovým teploměrem činit 22 °C +/- 2 °C.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail