Zdroje pracovních úrazů v ČR v roce 2003

Komentář; 2 tabulky: Zdroje pracovních úrazů hlášených v území působnosti IBP v ČR v roce 2003 (absolutní údaje - počet postižených), Zdroje pracovních úrazů hlášených v území působnosti IBP v ČR v roce 2002 (relativní údaje - procenta); Graf: Rozdělení pracovních úrazů v roce 2003 podle skupin zdrojů; Text: Rozdělení podle základních skupin zdrojů úrazů, Nejčetnější podskupiny základních skupin zdrojů pracovních úrazů

Podkladem k informacím o zdrojích pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2003, byla zpracovaná data o pracovních úrazech pořízených inspektoráty bezpečnosti práce a uložených v bázi dat ČÚBP. Soubor dat z roku 2003 obsahoval data připravená ze 65 882 záznamů o úrazu (Podle stavu evidence k 3.5.2004.), které inspektorátům zaslaly podniky podléhající dozoru systému ČÚBP. Tento soubor zahrnuje 81,4% záznamů o úrazu, které měly být inspektorátům zaslány podle nařízení vlády č 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. To znamená, že zpracovaný vzorek a z něj odvozené relativní četnosti jsou pro část podniků, které podléhají dozoru systému ČÚBP, reprezentativní.
Klasifikace zdrojů úrazů byla provedena z důvodů zachování časových řad podle klasifikačního schéma zdrojů obsaženého v příloze III. nyní již neplatné vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 274/1990 Sb.

Rozdělení pracovních úrazů podle základních skupin zdrojů úrazů
Rozdělení pracovních úrazů v roce 2003 podle základních skupin zdrojů v územích působnosti jednotlivých IBP a v ČR celkem je v tabulkách č. 1 (absolutní počet)tabulce č. 2 (relativní četnost v procentech). V grafu č. 1 je rozdělení základních skupin zdrojů úrazů v celé ČR.

Graf č. 1: Rozdělení pracovních úrazů v roce 2003 podle skupin zdrojů

Graf rozdělení PÚ podle skupin zdrojů 

Z grafu i z tabulek plyne, že nejčetnější základní skupinou zdrojů byla skupina V. Materiál, břemena, předměty, do níž bylo v roce 2003 zařazeno 38% pracovních úrazů (v roce 2002 to bylo 36,7% úrazů). Tato skupina měla nejvyšší podíl na úrazech v územích působnosti téměř všech IBP (s výjimkou IBP Pro hl. m. Prahu). Nejvyšší podíl byl zaznamenán v území působnosti IBP pro Plzeňský a Karlovarský kraj (45,1%).a naopak nejnižší podíl byl patrný v území působnosti IBP pro hl. m. Prahu (29%).
V pořadí druhou skupinou byla skupina IV. Pracovní, případně cestovní dopravní prostory jako zdroje pádů osob. Do této skupiny bylo zařazeno 26,3% pracovních úrazů (v roce 2002 to bylo 25,1% úrazů). Tato skupina měla nejvyšší podíl na pracovních úrazech v území působnosti IBP pro hlavní město Prahu (30,5%) a nejmenší v území působnosti IBP pro Jihočeský kraj a Vysočinu (23,2%).
Na třetím místě byla skupina zdrojů VI. Nářadí (náčiní), nástroje, ručně ovládané strojky a přístroje. V ní bylo klasifikováno 9,2% pracovních úrazů (v roce 2002 to bylo 9,1% úrazů). Výraznější podíl na pracovních úrazech byl v této skupině vykázán v území působnosti IBP pro Plzeňský a Karlovarský kraj (11,2% případů), zatímco nejmenší podíl zdrojů v této skupině byl vykázán v území působnosti IBP pro Královéhradecký a Pardubický kraj (7,2%).
V pořadí čtvrtou základní skupinou byla skupina. III. Stroje (hnací, pomocné, obráběcí a pracovní). Tato skupina měla za následek 9,0% pracovních úrazů (v roce 2002 to bylo 10,1%). Poněkud vyšší podíl na pracovních úrazech měla v území působnosti IBP pro Jihomoravský a Zlínský kraj (12,2%), pro Jihočeský kraj a Vysočinu (10,5%) a Královéhradecký a Pardubický kraj (10.3%). Její nejnižší podíl byl vykázán v území působnosti IBP pro Plzeňský a Karlovarský kraj (4,3%%) a IBP pro hl. m. Prahu (5,5%).
Početnou základní skupinou zdrojů byla i skupina I. Dopravní prostředky, která se v roce 2003 podílela na 5,3% pracovních úrazů (v předcházejícím roce to bylo 5,1% pracovních úrazů). Její vyšší podíl na pracovních úrazech byl opět zaznamenán v území působnosti IBP pro hl. m. Prahu (10,8%) a IBP pro Středočeský kraj (6,4%).
Početnými skupinami byly dvě téměř shodně zastoupené základní skupiny, a to skupina VII. Průmyslové škodliviny, horké látky, oheň a výbušniny s podílem na 4,4% pracovních úrazů a skupina X. Lidé, zvířata a přírodní živly, která se podílela na 4,0% případů pracovních úrazů. Nejvyšší podíl skupiny VII na pracovních úrazech byl patrný v území působnosti IBP pro Ústecký a Liberecký kraj (4,9%) a nejnižší byl zaznamenán v území působnosti IBP pro hl. m. Prahu (3,3% pracovních úrazů).

Uvedených sedm základních skupin zdrojů mělo v roce za následek 96,2% pracovních úrazů.

Nejčetnější podskupiny ze základních skupin zdrojů úrazů
Nejvýraznějšími podskupinami z uvedených sedmi základních skupin zdrojů úrazů byly následující podskupiny:

  • Ze skupiny V. Materiál, břemena, předměty to byly, jako v předcházejícím roce, následující podskupiny: nejčetnější podskupina z celého souboru V 50 Břemena (materiál, předměty přemisťované nebo jinak manipulované) - úrazy břemeny (17,1% úrazů), dále podskupina V 51 Materiál, předměty - působení ostrými hranami, vyčnívajícími hroty apod. při různé manipulaci, chůzi, pohybu (10,2%), podskupina V 49 Ostatní materiál, předměty, výrobky, zařízení - pád předmětů (5% úrazů), a podskupiny V 52 Drobné úlomky z materiálů nebo nástrojů odlétnuvší při ručním zpracování, též při rozbití předmětů - vlétnutí do oka, perforace jiných částí těla (3,2% pracovních úrazů) a konečně V 53 Drobné úlomky z materiálů odlétnuvší při strojovém zpracování (1% úrazů).
  • Ze skupiny IV. Pracovní příp. cestovní dopravní prostory to byla podskupina IV 44 Vnitropodniková pracoviště (komunikační prostory) jakékoliv úrovně - pády osob na rovině (11,2% úrazů), dále podskupina IV 45 Schody, žebříky, výstupy - pády osob na nich a z nich (6,9%) a podskupina IV 48 Silnice, cesty apod., včetně dopravních a pracovních prostorů kolejových drah (pracovní komunikační prostory) veřejného charakteru - pády osob na rovině (6 % úrazů). Za zmínku stojí i podskupina IV 46 Ostatní zvýšená pracoviště - pády osob z výše (1,7% pracovních úrazů).
  • Ve skupině III. Stroje byly zaznamenány čtyři četnější podskupiny, a to: III 40 Zvláštní stroje potravinářského, tukového a tabákového průmyslu (1,3% pracovních úrazů), III 15 Okružní, rámové a jiné pily na dřevo (1% pracovních úrazů) a skupiny III 39 Zvláštní stroje textilní a oděvnické (0,8/% pracovních úrazů) a III-24 Brusky, čističky a leštičky kovů (0,7% pracovních úrazů). Za zmínku stojí ještě podskupina III 42 Zvláštní stroje polygrafické, kancelářské, zdravotnické a jiné (0,6% pracovních úrazů).
  • Ve skupině VI. Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky a zařízení to byla podskupina VI 58 Nástroje ruční (řezací, sekací, krájecí, dlabací, probíjecí, rycí, ubírací, brousicí a jiné), v níž bylo zaznamenáno 5,6% úrazů a podskupina VI 55 Pomocné ruční nářadí (náčiní) bicí, utahovací, přidržovací, spájecí a svařovací, čisticí, mazací a jiné (2,2% úrazů).
  • Ve skupině I. Dopravní prostředky byla nejčetnější podskupinou podskupina I 02 Motorové silniční dopravní prostředky, která způsobila 3% pracovních úrazů. V této skupině stojí ještě za zmínku podskupina I 07 Nemotorové dopravní prostředky vnitropodnikové (na koleji i bez), v níž bylo zaznamenáno 1% pracovních úrazů a podskupina I 05 Motorové dopravní prostředky vnitropodnikové (kolejové i bez kolejí), která způsobila 0,6% pracovních úrazů.
  • Ze základní skupiny VII. Průmyslové škodliviny, horké látky a předměty, oheň a výbušniny zasluhuje pozornost podskupina VII 63 Horké látky tekuté a plynné (1,7% pracovních úrazů), podskupina VII 64 Horké látky pevné, horké předměty, zařízení apod. (1,2%) a podskupina VII 62 Látky žíravé a leptavé (0,8%).
  • V základní skupině X. Lidé, zvířata a přírodní živly to byla zejména podskupina X 71 Zvířata, která se podílela na 2,7% pracovních úrazů, a dále poměrně široce vymezená podskupina X 72 Úmyslné i neúmyslné poškození, násilí, zranění druhou osobou, živelní pohromy a jiné přírodní vlivy, atmosféra pracoviště (1,3% pracovních úrazů).
  • Ve skupině XI. Jiné zdroje byla výrazná podskupina XI 75 Jiné zdroje, které nelze zařadit do předchozích značek (1,7% úrazů). Základní skupina XI. byla nejčastěji užívána při klasifikaci úrazů v území působnosti IBP pro hl. m. Prahu (7,1% případů ) a v území působnosti IBP pro Jihočeský kraj a Vysočinu (4,5% případů) a nejméně byla užívána při klasifikaci úrazů v území působnosti IBP pro Ústecký a Liberecký kraj (0,4% případů).
     

Kódy základních skupin zdrojů pracovních úrazů:

I.- Dopravní prostředky, II.- Zdvihadla a dopravníky, zvedací a dopravní pomůcky, III - Stroje (hnací, pomocné, obráběcí, pracovní), IV. – Pracovní, případně cestovní dopravní prostory (pády osob), V. - Materiál, břemena, předměty, VI. - Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky a zařízení, VII. - Průmyslové škodliviny, horké látky, oheň a výbušniny, VIII. - Kotle, nádoby a vedení (potrubí) pod tlakem, IX. – Elektřina, X. - Lidé, zvířata a přírodní živly, XI. - Jiné zdroje

Zkratky území působnosti IBP, ve sloupcích tabulek:

IBP pro:

Hlavní město Prahu

Středočeský kraj

Jihočeský kraj a Vysočina

Plzeňský a Karlovarský kraj

Označení:

Praha

StČ

JČaV

PaK

IBP pro:

Ústecký a Liberecký kraj

Královéhr. a 
Pardubický kraj

Jihomoravský a Zlínský kraj

Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Označení:

ÚaL

KraP

JaZ

MSaO

Tabulka č.1: Rozdělení pracovních úrazů hlášených v roce 2003 IBP
podle základních skupin zdrojů
(absolutní údaje – počet postižených)

Kód zdroje pracovního úrazu

IBP pro kraj

ČR celkem

Praha

StČ

JČaV

PaK

ÚaL

KraP

JaZ

MSaO

I.

662

439

475

346

383

382

486

317

3 490

II.

75

97

91

16

42

29

159

53

522

III.

336

673

1049

336

743

840

1205

762

7 169

IV.

1876

1654

2321

1937

2206

2093

2468

2741

17 298

V.

1784

2643

3579

3527

3062

3277

3391

3723

25 017

VI.

512

648

1056

875

608

582

1029

715

6 026

VII.

205

3100

428

370

381

381

421

431

2 927

VIII.

5

2

5

0

0

0

16

0

28

IX.

14

19

10

12

16

9

22

18

120

X.

203

261

523

309

224

428

347

366

2 661

XI.

438

35

454

80

30

100

334

127

1 598

Zdroj neuveden

46

48

16

7

44

29

16

5

211

Celkem

6 158

6 860

10 008

7 815

7 739

8 150

9 894

9 258

65 882

 

Tabulka č. 2: Rozdělení pracovních úrazů hlášených v roce 2003 IBP
podle základních skupin zdrojů
(relativní údaje – procenta)

Kód zdroje pracovního úrazu

IBP pro kraj

ČR
celkem

Praha

StČ

JČaV

PaK

ÚaL

KraP

JaZ

MSaO

I.

10,8

6,4

4,7

4,4

4,9

4,7

4,9

3,4

5,3

II.

1,2

1,4

0,9

0,2

0,5

0,4

1,6

0,6

0,9

III.

5,5

9,8

10,5

4,3

9,6

10,3

12,2

8,2

9,0

IV.

30,5

24,1

23,2

24,8

28,5

25,7

24,9

29,6

26,3

V.

29,0

39,0

35,8

45,1

39,6

40,2

34,2

40,2

38,0

VI.

8,3

9,5

10,6

11,2

7,9

7,1

10,4

7,7

9,2

VII.

3,3

4,5

4,3

4,7

4,9

4,7

4,3

4,7

4,4

VIII.

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,0

IX.

0,2

0,3

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

X.

3,3

3,8

5,2

4,0

2,9

5,2

3,5

3,9

4,0

XI.

7,1

0,5

4,5

1,0

0,4

1,2

3,4

1,4

2,4

Zdroj neuveden

0,7

0,7

0,2

0,1

0,6

0,4

0,2

0,1

0,3

Celkem

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail