Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a výsledky činnosti SÚIP za říjen 2014

Zdroj: 
Tisková zpráva Státního úřadu inspekce práce za měsíc říjen informuje o novinkách v zaměstnávání osob se zdravotním postižením, o podávání podnětu ke kontrole u zaměstnavatele, pracovní úrazovosti a o posuzování dokumentací staveb.

V rámci zajišťování povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením mohou orgány inspekce práce pokutovat jednak zaměstnavatele za neplnění této povinnosti, a to i neplnění formou tzv. náhradního plnění spočívajícího v nákupu zboží, služeb nebo zadávání zakázek. A jednak mohou pokutovat poskytovatele tohoto náhradního plnění, a to za nevedení evidence odběratelů a výše poskytnutého plnění. S účinností od 1. 1. 2015 však novela zákona o zaměstnanosti zavádí nový přestupek a správní delikt.

Novelizovaný zákon o zaměstnanosti rozšiřuje povinnosti odběratelů i poskytovatelů tzv. náhradního plnění v oblasti evidence spojené s obchodními vztahy v rámci poskytování náhradního plnění.

Novela rozšiřuje povinnost poskytovatele náhradního plnění evidovat seznamy odběratelů, nejen s uvedením jejich identifikace a ceny odebraného zboží, služeb nebo zadaných zakázek, ale také i s datem dodání zboží, služeb nebo plnění zakázky a číslem dokladu, na jehož základě se náhradní plnění realizovalo.

Zákon od nového roku rozšiřuje rovněž informační povinnosti zaměstnavatelů s více než 25 zaměstnanci, které mají v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) vůči Úřadu práce ČR. Takový zaměstnavatel bude povinen příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR nejpozději do 15. 2. následujícího kalendářního roku nahlásit nejen údaje vztahující se k jeho plnění povinného podílu zaměstnávání OZP včetně způsobu plnění, ale oznamovat také identifikační údaje poskytovatele náhradního plnění, cenu odebraného zboží, služeb či zadaných zakázek a číslo dokladu, na jehož základě se náhradní plnění uskutečnilo.

Očekávaný efekt nové úpravy zákona spočívá v přispění ke kultivaci prostředí v této oblasti a ke zlepšení kontrolních mechanismů, které inspekci práce umožní efektivně odhalovat a postihovat případné zneužívání při poskytování náhradního plnění.

Zaměstnanci i zaměstnavatelé, kteří si ohledně zákonných postupů v pracovněprávní oblasti, v oblasti zákona o zaměstnanosti nebo v oblasti bezpečnosti práce nejsou jisti, se mohou na oblastní inspektoráty práce obrátit v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce. V průběhu měsíce října se na orgány inspekce práce v rámci poradenství obrátilo celkem 5 227 zájemců.

Kontaktní místa orgánů inspekce práce aktuálně fungují téměř v každém bývalém okresním městě. Adresy, telefonní čísla a provozní dobu pracovišť inspekce práce, na něž se lze v případě zájmu o základní poradenství v rámci zákona o inspekci práce obrátit, je možné najít na www.suip.cz buď přímo na stránce místně příslušného oblastního inspektorátu práce nebo v elektronické podobě kontaktního informačního materiálu „Orgány inspekce práce“. Distribuce tohoto informačního materiálu v tištěné podobě probíhá prostřednictvím oblastních inspektorátů práce.

Na pracovištích orgánů inspekce práce lze s příslušnými zaměstnanci také sepsat podnět ke kontrole na potenciální porušování předpisů ze strany zaměstnavatelů. Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli na základě podaných podnětů patří k dlouhodobým hlavním úkolům kontrolní činnosti orgánů inspekce práce.

Podnět lze podat písemně, osobně či elektronicky prostřednictvím webových stránek www.suip.cz (přes menu do rubriky „Pracovněprávní vztahy“ a dále na „Podání podnětu ke kontrole“) nebo přímo přes tento webový odkaz. Po zadání místa výkonu práce (okres) je příchozí podnět automaticky nasměrován do elektronické podatelny příslušného oblastního inspektorátu práce.

Během října 2014 Státní úřad inspekce práce (dále jen „SÚIP“) zaevidoval celkem 453 podnětů ke kontrole. Nejvíce podaných podnětů se zpravidla vztahuje k oblasti pracovních vztahů a podmínek a nejinak tomu bylo i uplynulý měsíc, kdy inspekce práce přijala 289 podnětů spadajících do této oblasti. K oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti směřovalo 129 podaných podnětů a 35 podnětů se týkalo domnělých porušování předpisů upravujících oblast bezpečnosti práce.

V průběhu uplynulého měsíce zapsal SÚIP do evidence 2 810 kontrol u zaměstnavatelů.

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce v oblasti dodržování předpisů stanovujících bezpečnost práce mj. také předchází vzniku pracovních úrazů. V říjnu SÚIP zaevidoval celkem 1 702 pracovních úrazů, z toho 57 pracovních úrazů cizích státních příslušníků. V 9 případech zaměstnanec nehodovou událost nepřežil. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dní, utrpělo 108 pracovníků.

Prevenci v bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska jejich budoucího provozu zajišťují oblastní inspektoráty práce také svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních. V průběhu uplynulého měsíce oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 52 projektových dokumentací staveb.

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 5. 11. 2014.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail