Zaměstnanec po pracovním úrazu s firmou nekomunikuje

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jak mám postupovat, abychom se dozvěděli o zdravotním stavu zaměstnance, kterému se stal pracovní úraz a lékař mně jako bezpečnostnímu technikovi ani vedení závodu nechce poskytnout informace. Chtěl bych Vás požádat o informaci, který právní předpis tuto situaci upravuje.

V tomto případě Vás hluboce zklamu. Lékař Vám nemusí informace o zdravotním stavu zaměstnance poskytnout, když si to zaměstnanec nepřeje. Podle ustanovení § 67b odst. 12 písm. d) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pacient má právo „určit osobu, která může být informována o jeho zdravotním stavu, nebo vyslovit zákaz podávání těchto informací jakékoliv osobě, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí; pacient při určení osoby, která může být informována o jeho zdravotním stavu, zároveň určí, zda této osobě náleží též práva podle písmen b) a c); pacient může určení osoby nebo vyslovení zákazu kdykoliv odvolat; právo pacienta na určení osoby nebo na vyslovení zákazu se nevztahuje na postup podle odstavců 10 a 11 a dále na podávání informací a na právo nahlížet do zdravotnické dokumentace nebo na pořizování výpisů, opisů nebo kopií podle zvláštních právních předpisů upravujících poskytování zdravotní péče, popřípadě činnosti související se zdravotní péčí; jde-li o pacienta, který nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav určit osoby, které mohou být o jeho zdravotním stavu informovány, mají právo na aktuální informace o jeho zdravotním stavu osoby blízké.“. Pro úplnost dodávám, že v odst. 10 a 11 citovaného ustanovení není zaměstnavatel jmenován. Zaměstnanec (pacient) má tedy právo zakázat lékařům, aby podávali o jeho zdravotním stavu informace dalším osobám, včetně třeba rodině.

S tímto přístupem lékařů k zaměstnavateli se setkáváme nejčastěji v případě, když k pracovnímu úrazu došlo pod vlivem alkoholu. Nedávno jsem odpovídala na dotaz, kdy měl zaměstnavatel podezření, že k úrazu došlo pod vlivem alkoholu, nicméně při převozu zaměstnance do nemocnice v okamžiku úrazu nepožádal o vyšetření krve na alkohol a když se zaměstnanec v nemocnici „probral“ z alkoholového opojení, zakázal lékařům podávat zaměstnavateli jakékoliv informace.

V těchto případech platí jediná zásada. Je třeba, aby si zaměstnavatel zajistil vyšetření na alkohol či na návykové látky a případně i informace o zdravotním stavu zaměstnance, jenž utrpí úraz hned při převozu zaměstnance do nemocnice. Pokud zaměstnavatel hned požádá o vyšetření na alkohol (a samozřejmě toto vyšetření zaplatí), pak také má určitou šanci se i ze své odpovědnosti za úraz vyvinit (plně nebo částečně, podle § 367 zákoníku práce). V případě, když zaměstnavatel zaváhá, pak již se o zdravotním stavu zaměstnance dozví jen z jeho sdělení nebo z lékařského posudku. Lékaři pacienta řádně poučí.

Autor článku: 

Komentáře

To přece není odpověď

29.07.2008 - 00:17 Jiří Kovářík
Toto přece není odpověď na otázku, že zraněný nekomunikuje se zaměstnavatelem, který musí například sepsat záznam o úraze atd.

Zdravotní způsobilost zaměstnance

31.07.2008 - 14:46 Milan Píša
K uvedeném případu se domnívám, že zaměstnavatel pro sepsání záznamu o pracovním úrazu nepotřebuje znát zdravotní stav zaměstnance. V záznamu o úrazu vyhodnocuje zdroje, příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, nedostatky na pracovišti, nesprávný technologický postup, nebezpečné jednání, porušení bezpečnostních předpisů apod., druh zranění a zraněnou část těla. Rozsah poškození zdraví a celkového zdravotního stavu vlivem úrazu provedé lékář bodovým ohodnocením pro účel odškodnění pracovního úrazu. Zaměstnanec má právo zúčastnit se šetření, být seznámen se záznamem, vyjádřit své stanovisko, záznam podepsat a obdržet jednu kopii. Pokud toto zaměstnanec bezdůvodně odmítne, měl by si zaměstnavatel zajistit vyjádření odborového orgánu nebo zástupce pro bezpečnost práce a případných svědků. Je však žádouci, aby se zaměstnavatel osobní návštěvou zajímal o potížich, které v souvislosti s úrazem zaměstnanci vznikly a tyto pomohl řešit. Zdravotní stav zaměstnance hodnotí lékař při vstupní, řadové nebo mimřádné prohlídce a zaměstnavateli sděluje jen zda je změstnanec zdravotně způsobilý k vykonávání zjednaného druhu práce.

Postavení zaměstnavatele

04.08.2008 - 09:52 Surovec
Není to tak bezvýchodné, jak v odpovědi uvádí paní doktorka Dandová. Zaměstnavatel má zásadní právo požadovat po smluvním zařízení závodní preventivní péče aktivní součinnost při prošetřování všech nepřítomnostech v práci ze zdravotních důvodů (viz článek 15 Úmluvy 161 = Vyhláška 145/1988 Sb). Úplná citace článku 15 zní : ..................... Závodní zdravotní služby mají být zpraveny o onemocnění pracovníků a nepřítomnosti v práci ze zdravotních důvodů, aby mohly zjistit, zda je vztah mezi příčinami nemoci nebo nepřítomnosti a nebezpečími pro zdraví, která by se mohla vyskytovat na pracovišti. Zaměstnavatel nemá požadovat na personálu, který poskytuje závodní zdravotní služby, aby ověřoval důvody nepřítomnosti v práci." ...................... Zařízení ZPP potom jednak může oslovovat jiná zdravotnická zařízení a jednak tato zdravotnická zařízení mají oznamovací povinnost vůči zařízením ZPP (viz např. § 21 - specialozovaná zdravotní péče zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, kde je doslova uvedena násleující citace : ................ (3) Ošetřující lékař nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví informuje registrujícího lékaře o zjištěných skutečnostech a o průběhu a ukončení léčení, zejména o skutečnostech důležitých pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci a o epidemiologické situaci. Totéž platí pro poskytování informací mezi registrujícím lékařem a lékařem závodní preventivní péče. ................. Že tento postup není obecně v ČR používán je jinou částí problému. Naopak v sousedních státech, které jsem navštívil (Německo, Rakousko), je tento postup uplatňován důsledněji. Dokonce je díky tomu zcela jiné postavení "závodního lékaře" v systému zdravotních služeb. Promiňte stručnost, ale na detailnější výklad, případně doplněný o porovnání právní situace v ČR v porovnání se zeměni EU, nebo o rozbor plnánovaných legislativních aktivit MZdČR, by bylo nad rámec tohoto vstupu. rozhodně ale zaměstnavatel má již nyní definována svá práva i cestu jak si jejich naplnění zajistit. Přeji hezký den

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail