Za jakých podmínek lze skladovat spreje?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Za jakých podmínek lze skladovat spreje - čistidla, lepidla apod.? Nádobky jsou o objemu 500 - 600 ml, celkový objem 2 - 3 tuny. Všechny jsou označeny - H 220, H 222, H 229.

Skladování nebezpečných chemických látek a směsí či látek a směsí hořlavých je vždy rizikovou činností. Ve Vašem případě skladujete nebezpečné chemické látky či směsi, které podle vámi uvedených H-vět jsou extrémně hořlavé, a to konkrétně s větou H 220 Extrémně hořlavý plyn, H 222 Extrémně hořlavý aerosol a standardní větou o nebezpečnosti chemických látek a směsí H 229, která vyjadřuje, že nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Na skladování nebezpečných chemických látek a chemických směsí se vztahují právní předpisy jak v oblasti BOZP, PO, tak i ochrany životního prostředí. Problematika skladování nebezpečných chemických látek a chemických směsí je tak značně rozsáhlá, že není možné uvést všechny její aspekty. Z tohoto důvodu a vzhledem k možnosti i jiného způsobu nakládání s těmito látkami a směsmi jsou dále uvedeny právní předpisy, které se touto problematikou zabývají, prioritně v oblasti BOZP a PO.

V oblasti BOZP jsou to:

  • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
  • zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů,
  • zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon),
  • nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,
  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
  • vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
  • vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích,
  • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
  • vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče.

Výše uvedené právní předpisy ve znění pozdějších předpisů.

V oblasti požární ochrany je to zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to především § 4 Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí, kdy všechny provozované činnosti se člení podle míry požárního nebezpečí do tří kategorií, a to s vysokým požárním nebezpečím, se zvýšeným požárním nebezpečím a bez zvýšeného požárního nebezpečí. Dalším důležitým právním předpisem je pak vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Míra požárního nebezpečí je vyjádřena prostřednictvím charakteristik, které jsou definovány v § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně. Zde jsou uvedeny také charakteristiky vyjadřující míru požárního rizika z hlediska výskytu a množství chemických látek a směsí.

Pro každou činnost, při které se vyskytují chemické látky a směsi, musí její provozovatel provést individuální posouzení. Přitom zjišťuje skutečný stav, tj. ukládaná množství, roční produkci a způsob ukládání. Zjištění se porovnává s charakteristikami uvedenými v § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně. Protože pro každý konkrétní případ provozované činnosti s výskytem chemické látky nebo směsi mohou být zjištění různá, je nutné posoudit ji podle všech charakteristik uvedených v § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně. Začlenit ji lze pouze do té kategorie požárního nebezpečí, jejíž charakteristiky skutečně vykazuje. Porovnáním zjištění a odpovídajících charakteristik se určí nejvyšší dosažená kategorie požárního nebezpečí, do které provozovatel konkrétní činnost začlení. Pro každou kategorii požárního nebezpečí je stanoven předpisy o požární ochraně odpovídající rozsah povinností.

Sklad na nebezpečné chemické látky a speciálně sklad na hořlaviny musí vyhovovat celé řadě předpisů, mimo jiné vyhlášce č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 650201 Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty, ČSN 730834 Požární bezpečnost staveb - Změny staveb.

Další informace o této problematice naleznete v Metodickém návodu, který vydalo Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, Oddělení kontrolní činnosti, v listopadu 2018, tj. Metodickém návodu pro kontrolu začleňování činností s výskytem nebezpečných chemických látek a směsí.

Vzhledem k šíři dané problematiky, a v případě, že nemáte dostatečné znalosti v této oblasti, doporučuji využít některou z odborně způsobilých osob v prevenci rizik a v oblasti požární ochrany podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (viz § 9), a podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (viz § 11).

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail