Workshop BEZPEČNÁ STAVBA - další setkání Společné vize

Zdroj: 

Profesní seskupení Společná vize má za cíl zvýšení bezpečnosti práce na staveništích. V tomto oboru již Vize uspořádala celou řadu akcí, z nichž zatím poslední byl workshop "Bezpečná stavba", který se konal dne 22. 5. 2012 v Národním stavebním centru v Brně.

Akce byla určena pro koordinátory BOZP, ale i pro všechny ostatní zájemce, kteří se zabývají problematikou zvyšování bezpečnosti práce na staveništích.

Workshop byl zaměřen na problematiku prací ve výškách. Mezi jeho přínosy patřilo i to, že v odpolední části se mohli účastníci seznámit s praktickými ukázkami evakuace pracovníků z místa práce ve výšce a byly rovněž prezentovány možnosti kolektivního zajištění při bednicích pracích. V rámci doprovodného programu byly pro účastníky workshopu připraveny informační stánky některých organizací, přičemž je potěšující, že mezi nimi byla řada vysokých škol, které problematiku BOZP nepovažují za okrajový předmět.

V úvodu vystoupil Bc. Vladimír Mílek, předseda Společné vize, který se věnoval některým otázkám vazby plánu BOZP na širší podmínky stavby. Diskuse navázala na minulá setkání a týkala se náplně plánu a termínů jeho zpracování a rovněž rozsahu odpovědnosti koordinátorů. Vzájemné vyjasňování názorů je v rámci Vize chápáno jako obohacení a příležitost ke zlepšování.

Ing. Klas se zabýval problematikou udržovacích prací, které jsou v rámci projektové dokumentace stále podceňovány. Zmínil se také o potřebě revize norem pro ocelové žebříky a ochranné a záchytné konstrukce. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na tuto iniciativu reagoval pozitivně a v dohledné budoucnosti lze očekávat zahájení přípravných prací.

Mgr. Hrubá z Ecological Consulting se ve svém vystoupení zaměřila na chování a komunikaci v krizových situacích. Příprava a praktické zacvičení všech pracovníků pro takové situace se ukazuje jako velmi vhodné a žádoucí.

Zástupci slovenské firmy BOZPO, Ing. Mokoš a Ing. Ležovičová seznámili přítomné s činností své firmy na Slovensku a upozornili mimo jiné i na technické možnosti nových přístrojů, například analyzátoru firmy Dräger, který umožňuje rychlou detekci drog přímo na pracovišti.

S velmi zajímavou přednáškou na téma traumatu z bezvládného visu v postroji vystoupil Jan Smolek. Vysvětlil rizika, s nimiž je nutno počítat po zachycení pracovníka v postroji a změny, k nimž v této souvislosti dochází v organizmu. Otázka rychlosti evakuace a vyproštění pracovníka po zachycení v prostředku osobního zajištění tak dostala další dimenzi. 

Ing. Turin z OHL ŽS se zaměřil na problematiku poskytování první pomoci na staveništi z hlediska managementu. Na konkrétních případech uváděl příklady řešení v praxi. Zdůraznil potřebu opakovaného nácviku takových situací.

Odpolední část workshopu byla věnována praktickým ukázkám. Českomoravská komora lešenářů společně s firmami PKL a Lavel MB připravila volně stojící konstrukci z lešení Layher Allround o výšce 10 metrů, jejíž tuhost a stabilita umožnily demonstrování řízených pádů.

Jiří Čelín z firmy Safety Solutions zdařile okomentoval celou řadu ukázek zaměřených především na techniku záchrany a evakuace osob zachycených v POZ. Jednalo se o možnosti sebezáchrany, jak směrem dolů, tak směrem nahoru, včetně využití textilních stupaček pro omezení následků dlouhého visu v postroji. Byla prezentována i ukázka záchrany pracovníka v bezvědomí, kdy je vyprošťován další osobou. Byla předvedena poloautomatická záchranná a evakuační zařízení a další vybavení, zvyšující úroveň zajištění při práci ve výškách.

V náročných podmínkách horkého odpoledne předvedli pracovníci HZS JmK Brno ošetření a evakuaci zraněné osoby ve speciálních nosítkách z horního patra lešení.

Mediální společnost Yotiva se uvedla přímým přenosem z lešeňové konstrukce, ale také prezentací e-learningových zkušebních testů pro koordinátory a zpracováním video-prezentací jednotlivých zúčastněných organizací.

Jak již bylo řečeno, pro účastníky workshopu byly připraveny i informační stánky, u nichž bylo možno diskutovat, získat informační materiály a případně se i aktivně zapojit do připravených akcí. Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., zde například informoval o kampani Partnerství při prevenci rizik. Významný podíl zde tvořili zástupci vysokých škol, konkrétně VUT FAST Brno, VŠB – TU Ostrava, ČVUT FS Praha nebo VŠ Karla Engliše. Je potěšující, že právě studenti technických škol získávají v rámci svého vzdělávání informace o významu a důležitosti požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které by neměly být chápány jako nadstavba, ale musí být nedílnou součástí všech činností a příslušných technologických postupů.

Příklad konstrukcí používaných pro bednicí práce předvedla firma Česká DOKA. Na příkladu výstupových systémů, řešení ochrany volného okraje nebo bezpečné dopravy materiálu bylo dokumentováno, že integrace bezpečnosti do technického řešení je možná a užitečná.

Další informace o workshopu je možno získat na stránkách Vize (odkaz  http://www.spolecnavize.cz/?idm=6, členové Vize s přístupovými právy na intranet si mohou stáhnout i předvedené prezentace.   

Závěrem lze konstatovat, že workshop, kterého se zúčastnili i zástupci MPSV a SÚIP, se vydařil. A snad je možné již nyní prozradit, že na listopad letošního roku připravuje Vize konferenci s mezinárodní účastí.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail