Vztahují se požadavky nařízení vlády č. 101/2005 Sb. i na staveniště?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Ing. Zdeněk Neset ze Státního úřadu inspekce práce.

Měl bych dotaz ohledně nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Vztahují se požadavky tohoto nařízení i na staveniště? Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb., uvádí v § 2, odst. 1: „Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené zvláštním právním předpisem...“, kterým je výše uvedené nařízení vlády. V některých článcích se uvádí, že se vztahuje pouze k trvalým pracovištím, k čemuž se přikláním, ale dle citovaného paragrafu by to zhotovitel měl řešit. Dotaz vztahuji k povinnosti zajistit zábradlí u pracovišť a komunikací o nestejné úrovni, je-li rozdíl úrovní vyšší než 0,5 m. Standardně se považuje výška nutná pro ochranu proti pádu 1,5 m.

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, v § 3 stanoví požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi. Podle odstavce 2 tohoto paragrafu je zhotovitel povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou dle písm. q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. Oním prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a z hlediska plnění poždavků na pracoviště na staveništi je pro danou problematiku „speciálním právním předpisem“, jehož podmínky je nutno na staveništích přednostně uplatňovat. Na stavbách se ovšem mohou vyskytnout jednotlivá pracoviště, pro která výše uvedený právní předpis nemusí podmínky zahrnovat. V tomto případě se použije právní předpis, na který se odvolává nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v § 2 odst. 1), tj. nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

Pokud se jedná o problematiku staveb a stavenišť, pak pojem staveniště je v zákoně č. 309/2006 Sb. definován v § 3 odst. 1 a pojem "stavba" uvádí zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Dále pak v souladu se zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, k Vašemu dotazu považujeme za vhodné uvést informaci, že Státní úřad inspekce práce nevydává závazná stanoviska k právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti práce.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail