Vztahuje se ustanovení § 3 NV č. 378/2001 Sb. i na drobné elektrospotřebiče?

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla Ivana Blažková.

Vztahuje se povinnost vykazovat provádění kontroly všech položek uvedených v § 3 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. i na drobné elektrospotřebiče používané v kanceláři (např. stolní lampička, nabíječka k fotoaparátu, stolní ventilátor, tiskárna apod.)?

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů technických zařízení, přístrojů a nářadí. V dotazu jmenované elektrospotřebiče jsou technickým zařízením, případně přístroji ve smyslu požadavků tohoto nařízení vlády. § 3 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. uvádí minimální požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti na příslušném riziku vytvářeném daným zařízením.

Každé technické zařízení představuje určitá rizika za určitých podmínek. Tato rizika je nutné stanovit  pomocí průvodní dokumentace a následně rozsah vztahujících se požadavků dle § 3 určit místním provozním bezpečnostním předpisem v souladu s normovými hodnotami. Základní technickou normou k zajištění bezpečnosti elektrických spotřebičů během používání je ČSN 331600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání.

Autor článku: 

Komentáře

Doplnění

18.02.2014 - 17:31 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, v článku je uvedena ČSN 33 1600 ed. 2, jako norma, podle které je možné provést posouzení obsahu MPBP pro používání elektrických spotřebičů ve smyslu §3 NV č. 378/2001 Sb. Zmiňovaná norma se na splnění těchto požadavků příliš neztahuje, respektive jejím předmětem nejsou bezpečnostní požadavky na elektrické spotřebiče, ale provádění jejich kontrol a revizí při provozu a požadavků na ně. Je možné použití pro popis těchto specifických úkonů, nicméně pro ostaní úkony při používání spotřebičů v konsekvenci výše zmiňovaného §3 NV č. 378/2001 Sb., nikomu příliš nepomůže. Pro zmíněné účely jsou minimální normové hodnoty, ve smyslu §2 NV č. 378/2001 Sb., obsaženy napříkad v: - ČSN 33 1310 ed. 2 - Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace, popřípadě - ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN - Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů, nebo - ČSN EN 60335-1 ed. 2 - Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. Veškeré bezpečnostní požadavky jsou nicméně uvedeny v průvodní dokumentaci od výrobce, která vychází z výše uvedených norem. Smyslem MPBP ve smyslu požadavků §§2-3 NV č. 378/2001 Sb., není duplicita těchto informací, ale zavedení relevantních pokynů na místní podmínky, jako kam který spotřebič je možné připojit vzhledem k proudové zatížitelnosti nebo jejich bezpečné uložení, seznámení obsluhy s průvodní dokumentací, popřípadě konkrétní odpovědnosti konkrétních zaměstnanců za jednotlivé úkony v rámci používání spotřebičů. Výše uvedené normové hodnoty budou použity zejména v případě, že průvodní dokumentace ke spotřebiči není k dispozici. V případě jakýchkoli dotazů můžete využít kontaktní formulář na www.pyrokontrol.cz, kde obdržíte do 24hodin vždy odpověď na úrovni viz. výše. Přeji pěkný zbytek dne a mnoho úspěchů všem, kteří si je zaslouží ;) Miroslav Valta

Doplněk k diskusi

19.02.2014 - 01:00 Ivan Jacquier
Související předpis k ČSN 33 1600 ed. 2 je mimo jiné NV č. 378/2001 Sb. Plněním požadavků této normy během používání výše jmenovaných zařízení, lze plnit požadavky NV č. 378/2001 Sb. Odkaz v článku na tuto normu a na průvodní dokumentaci zařízení je zcela správný. Řada norem ČSN EN 60335-1 ed. 2, případně 3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely, ČSN 36 1559-1 Elektrické ruční nářadí a další, jsou směrodatné pro výrobce zařízení a zkušební instituce, jsou to harmonizované normy s NV č.17/2003 Sb. kterým se stanoví požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí a s NV č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení. Uživatele tyto normy nemusí zajímat. Technická norma ČSN 33 1310 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace je vhodná jako podklad k vypracování MPBP a k seznámení pracovníků, k tomu, aby mohla plnit požadavky § 3 NV 378/2001 Sb. je příliš obecná. Ing. I. Jacquier

Re: Doplněk k diskusi

01.03.2014 - 11:39 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, pane Jacquiere, s Vaším úhlem pohledu se neztotožňuji, protože při vypracování MPBP, který by byl pro případný soud nezpochybnitelný, musí provozovatel vzít v úvahu zejména normy, které jsou pro danou problematiku relevantní. Relevantnost každé normy je uvedena v jejím předmětu, což musí být pro každého, kdo se bude chtít v problematice zorientovat určující. Související předpis k ČSN 33 1600 ed. 2, NENÍ mimo jiné NV č. 378/2001 Sb., nebo §4 zákona č. 309/2006 Sb., ale přesně obráceně. Tedy, že ČSN 33 1600 ed. 2 je minimální nornovou hodnotou ve smyslu NV č. 378/2001 Sb., který je prováděcím předpisem pro zákon č. 309/2006 Sb., NIKOLI OBRÁCENĚ!!! Může se Vám to zdát jako drobná nepřesnost, nicméně pro soudce, právníky nebo soudní znalce, kteří s naším právním řádem přichází aktivně a prakticky do kontaktu je to věcí právní příčiny a právního důsledku, respektive právní síly daného předpisu. To jen na úvod. Každá ČSN, kterou budete chtít použít, má v kapitole ROZSAH PLATNOSTI definici, která deklaruje její potenciální aplikaci: ČSN 33 1600 ed. 2, Kapitola č. 1 - ROZSAH PLATNOSTI: Tato norma stanovuje způsob, rozsah a postup: revizí a kontrol nepřipevněných elektrických spotřebičů během jejich používání a revizí nepřipevněných elektrických spotřebičů po opravách. Norma platí pouze pro: elektrické spotřebiče typu spotřebičů pro domácnost a podobné účely; elektrické spotřebiče v průmyslu a řemeslné činnosti ve vnitřních i venkovních prostorách; elektrické spotřebiče ve veřejných prostorách a objektech (školy, zdravotnické objekty, hotely, ubytovny, kempy atp.); elektrické spotřebiče v prostorách a objektech pro administrativní činnosti; elektrická nepřipevněná svítidla; elektrická zařízení informační techniky; přístroje spotřební elektroniky; přístroje používané v laboratořích; prodlužovací a odpojitelné přívody; elektrické ruční nářadí; ostatní elektrické spotřebiče podobného charakteru. Tato norma stanovuje postupy: revizí na všechny uvedené elektrické spotřebiče po jejich opravách před předáním uživateli; kontrol a revizí na uvedené spotřebiče užívané v pracovním procesu, užívané ve veřejně přístupných prostorech a na spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli. Norma se nevztahuje na elektrické spotřebiče na napětí SELV nebo PELV, které se nepřipojují k síti nn a elektrické spotřebiče podléhající zvláštním předpisům, to znamená na: elektrické spotřebiče, které jsou součástí pevného rozvodu; zdravotnické elektrické přístroje; elektrická technická zařízení používaná při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a při pracích s těmito činnostmi souvisejících; elektrická zařízení do prostorů s nebezpečím výbuchu; strojní zařízení, svářečky. ČSN EN 60335-1 ed. 2, Kapitola č. 1 - ROZSAH PLATNOSTI: Tato mezinárodní norma se vztahuje na bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V u jednofázových spotřebičů a 480 V u ostatních spotřebičů. Tato norma platí pro spotřebiče, které nejsou určeny pro používání v normálních domácnostech, ale které se přesto mohou stát zdrojem nebezpečí pro osoby, jako jsou např. spotřebiče určené pro používání neznalými osobami v obchodech, ve spotřebním průmyslu a v zemědělství. POZNÁMKA 1 Příkladem takových spotřebičů jsou zařízení veřejného stravování, úklidové spotřebiče pro průmyslové a komerční použití a spotřebiče pro kadeřnictví. V možné míře pojednává tato norma o běžných nebezpečích představovaných spotřebiči, se kterými se setkávají všechny osoby v domácnosti a blízkém okolí. Nebere však všeobecně v úvahu používání spotřebičů malými dětmi nebo nesvéprávnými osobami bez dozoru, hru malých dětí se spotřebičem. POZNÁMKA 2 Upozorňuje se na skutečnost, že pro spotřebiče určené pro používání ve vozidlech nebo na palubách lodí či letadel mohou být nutné doplňující požadavky; pro spotřebiče určené pro používání v tropických zemích mohou být nutné zvláštní požadavky; v mnoha zemích jsou předepsány doplňující požadavky národními zdravotními úřady, úřady zodpovědnými za ochranu bezpečnosti práce, vodohospodářskými a podobnými úřady. POZNÁMKA 3 Tato norma neplatí pro spotřebiče určené výlučně pro průmyslové účely; spotřebiče určené pro používání v místech, kde se vyskytují zvláštní podmínky, jako je přítomnost korozivní nebo výbušné atmosféry (prach, výpary nebo plyn); audio, video a podobné elektronické přístroje (IEC 60065); spotřebiče pro lékařské účely (IEC 60601); elektrické ruční nářadí (IEC 60745); osobní počítače a podobné přístroje (IEC 60950); přenosné elektromechanické nářadí (IEC 61029). Výše citovaná Kapitola č. 1 - ROZSAH PLATNOSTI ČSN EN 60335-1 ed. 2, nikde nedeklaruje, že se vztahuje jen pro účely prohlášení o shodě a že ji proto není možné nebo vhodné aplikovat při provozu, a naopak, že je ČSN 33 1600 ed. 2 vhodnější nebo jediná možná pro splnění požadavků §3 NV č. 378/2001 Sb., zde jde o Váš, podle mého názoru, vadný výklad, který ve svém důsledku nebude vést k prokazatelnému splnění výše uvedeného §3 NV č. 378/2001 Sb., protože nebude brána v potaz relevantní minimální normová hodnota dle ČSN EN 60335-1 ed. 2. Jde zejména o ty případy, kdy průvodní dokumentace od výrobce úplně chybí nebo není úplná, objektivní odpovědnost pro plnění NV č. 378/2001 Sb., je totiž vždy na provozovateli, resp. na zaměstnavateli !!! ČSN 36 1559-1 jsem ve svém příspěvku vůbec neuváděl. ČSN 33 1310 ed. 2 - Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace a ČSN 33 2180 - Elektrotechnické předpisy ČSN - Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů, obsahují konkrétní normativní požadavky, které osoba odborně způsobilá v prevenci rizik s elektrotechnickým vzděláním například podle §9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., dokáže aplikovat pro splnění § 3 NV 378/2001 Sb. rozhodně lépe, než ČSN 33 1600 ed.2, která se zabývá kontrolou technického stavu a revizemi !!! Pane kolego, doporučuji Vám, dříve než se budete pouštět do odborných diskusí, prostudovat si všechny relevantní podklady, pokud jim nebudete plně rozumět, doporučuji kontaktovat odborníky, kteří se problematikou z hlediska výkladů práva aktivně zabývají, protože s účinností nového občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., platným od 1.1.2014, se Vám může přihodit to, co je v praxi právníků nazýváno "právní nehoda", tedy to, že Vaše "odborné rady" budou pro Vás mít neočekávané právní důsledky.... jde zejména o aplikaci § 5 v konsekvenci s § 2950 NOZ. Představte si zaměstnavatele, kteří by se na Vás rádi "zahojili" při případné pokutě a jako záminku použijí například Vaše stanovisko na odborné diskusi... absurdní se Vám to může zdát do té chvíle, než se Vám tato "nehoda" přihodí. Při délce soudních sporů v ČR je samotná Vaše obhajoba před soudem trestem, protože Vám bere čas a energii, kterou můžete věnovat pro Vás konstruktivním směrem. Berte to prosím jako přátelské varování, protože s NOZ přichází celá řada důsledků, které Vám nemusí dávat smysl. Více například v článku uznávané soudní znalkyně, paní doktorky Maturové: http://www.pyrokontrol.cz/oborove/bozp/pojisteni-cinnosti-v-bozp-z-pohledu-soudniho-znalce/#top3 Pokud budete mít zájem, rádi Vám v naší bezplatné poradně poradíme tak, aby jste těmto neočekávaným a velmi nepříjemným následkům předešel. To platí samozřejmě i pro autorku tohoto článku. Přeji pěkný zbytek dne a jen dobré S pozdravem Miroslav Valta www.pyrokontrol.cz

Dobrý den vážený pane,

01.03.2014 - 14:53 Ivan Jacquier
Dobrý den vážený pane, dovoluji si k Vašemu příspěvku poznamenat, že Vaše poznámky, jak pozoruji, jsou přinejmenším diskutabilní (nechci říci netechnické, odtržené od výroby, praxe a zkušebnictví). Reklamu soukromé firmě by bylo dobré dělat na www stránkách té firmy, tedy Vaší. Přeji krásný den - Jacquier

Re:

01.03.2014 - 18:29 Ing. Bc. Miroslav VALTA, MBA
Hezký den, pane, vše má své náležitosti, jak technická část BOZP, tak právní část BOZP a vše je třeba brát v kontextu a ne odtrženě tak, jak jste předvedl Vy. Toť vše co k tomuto tématu lze dodat. K reklamě zde uvádím, že jde o malou kompenzaci času a energie, kterou věnuji této diskusi. Osvětu provádím zdarma, stejně tak jako na našich stránkách nebo při účasti na konferencích. To, co by bylo lepší pro Vás by v tomto případě nebylo lepší pro ostatní, protože podle reakcí vím, že veřejnost naši aktivitu kvituje s povděkem, na rozdíl od části "odborné" veřejnosti, která si hraje na svém písečku a považuje nás za nebezpečnou konkurenci. Dobrá konkurence není na škodu, motivuje Vás ke zlepšování sebe sama. S úctou Miroslav Valta www.pyrokontrol.cz

S dolněním lze asi souhlasit...., ale...

18.02.2020 - 12:36 Štěpán Valenta
To že ČSN 331600 ed.2 je právní předpis jen o stupeň vyšší než jsou Technicko - normativní informace TNI je jasné... a vše od vyhlášek, přes NV a zákony konče je vyšší právní podklad. Spory se, ale vedou pro koho je vlastně NV 378/2001 určeno a jak se má provádět? Tedy jakou má mít odbornou kvalifikaci osoba jednou nejpozději za 12 měsíců provádějící kontrolu dle §4 NV? Dle výše uváděných údajů jsou součástí této kontroly vedle strojů a el. nářadí i el. spotřebiče (počítače, mobil s nabíječkou, mikrovlnná trouba...) kde podle provozní dokumentace se mají činit nějaké úkony. Jedinou dokumentací jsou však pouze návody k obsluze. A není tedy žádný důvod zpracovávat Místně bezpečnostní předpis. A v návodech k přenosným el. spotřebičům (tedy provozní dokumentaci) nejsou žádné požadavky na ověřování elektrické bezpečnosti ani žádní jiné požadavky.... Skoro to tedy znamená, že tento vyšší právní předpis u těchto el. spotřebičů nevyžaduje ani revize (správně) kontroly el. spotřebičů dle ČSN 331600 ed.2. Zákon č.309 v §4 nařizuje zaměstnateli, aby pro ochranu zaměstnanců zabezpečil provádění revizí stojů, technických zařízení a nářadí... Pokud jsou technickými zařízeními výše zmíněné spotřebiče pak musí být revidovány dle ČSN 331600 ed.2. A má-li být NV 378 prováděcím předpisem k později vydanému zákonu 309??? pak se vracím na počátek. Co se má u el. spotřebičů dle NV 378 kontrolovat a jaká má být kvalifikace toho "kontrolora"???

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail