Význam vzdelávania v oblasti BOZP pre profesnú prípravu

Zdroj: 

Úloha zvyšování kvality a efektivnosti vysokoškolského vzdělání je v naší společnosti jednou z priorit a oblast BOZP by neměla stát stranou. Příspěvek slovenských kolegů z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře uvádíme v původním slovenském znění.

Úvod

Úvod

Vo všetkých krajinách Európskej únie je v súčasnosti nespochybniteľný význam dôležitosti výchovy a vzdelávania mladej generácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia - BOZP. Výchovu a vzdelávanie v BOZP je treba uskutočňovať nielen na všetkých stupňoch vzdelávania, ale ako ukazujú spoločenské požiadavky, je potrebné a žiaduce pre túto výchovno-vzdelávaciu oblasť vytvárať aj podmienky v systéme celoživotného vzdelávania populácie. Požadovanú kvalitu vzdelávania v oblasti BOZP možno dosiahnuť iba za predpokladu ak sa uskutočňuje kvalifikovane, so zodpovedným prístupom školiacich pracovísk a ich učiteľov k rozvíjaniu odborných vedomostí učiacich sa alebo školiacich a ich zodpovedným vedením k vytváraniu žiaducich postojov, schopností a návykov z problematiky BOZP. Je zrejmé, že vzdelávanie a následná aplikácia získaných poznatkov a vedomostí v praxi absolventmi štúdia je základným predpokladom predchádzania pracovným úrazom a chorobám z povolania, ale aj materiálnym škodám na pracoviskách či už vo výrobnej alebo nevýrobnej sfére.

Úloha zvyšovania kvality a efektívnosti vysokoškolského vzdelávania je v našej spoločnosti jednou z prioritných. Význam vzdelania je pre človeka možnosťou obstáť po všetkých stránkach v komplikovanom svete. Vzdelanie má významnú úlohu pri vývoji ekonomík a spoločnosti. Vo svete sa stále viac prejavuje snaha o vzájomné prepojenie a zblíženie sa výroby, spotreby a obchodu na medzinárodnej úrovni. Táto snaha sa prejavuje aj v oblasti vzdelávania, vznikajú nové fakulty, zavádzajú sa nové učebné odbory. Využívajú sa poznatky o vývoji vzdelávacieho systému v iných krajinách s cieľom vybudovať čo najdokonalejší vzdelávací systém.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre okrem prípravy učiteľov pre základné a stredné školy, zabezpečuje, vychováva a vzdeláva aj odborníkov s neučiteľským zameraním. Počet študentov v realizovaných študijných programoch sa postupne zvyšuje a to zmenou štruktúry programov, otváraním nových atraktívnejších študijných programov, zlepšovaním podmienok na štúdium [1]. Pedagogická fakulta UKF v Nitre už niekoľko rokov v rámci jednoodborového študijného bakalárskeho programu s názvom Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pripravuje vysokoškolsky vzdelaných absolventov, ktorí majú široké uplatnenie nielen v školstve, ale aj v iných oblastiach štátnej správy, na inšpektorátoch bezpečnosti a ochrany zdravia, na odboroch životného prostredia a v priemyselnej oblasti.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail