Výsledky kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce za 1. pololetí roku 2017

Zdroj: 

V 1. pololetí letošního roku provedly orgány inspekce práce u zaměstnavatelů celkem 13 291 kontrol. Z tohoto počtu se zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovišti a vyhrazených technických zařízení 4 722 kontrol, na odhalování nelegálního zaměstnávání 5 085 kontrol, 3 278 kontrol se věnovalo dodržování pracovních vztahů a podmínek a do oblasti zaměstnanosti směřovalo 206 kontrol.

Kromě kontrol v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení provedly oblastní inspektoráty práce 511 kontrol příčin a okolností pracovních úrazů. Oblastní inspektoráty práce vydaly 1 332 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob a účastnily se v 609 případech kolaudačních řízení.

Celkem bylo u zaměstnavatelů při kontrolách zjištěno 18 511 nedostatků, přičemž nejvíce nedostatků bylo zjištěno v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení, a to 9 826 nedostatků a v oblasti pracovních vztahů a podmínek 5 049 nedostatků. Nejčastěji zaměstnavatelé porušovali v oblasti bezpečnosti práce povinnost zajistit bezpečnost práce zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Při kontrolách dodržování pracovněprávních předpisů oblastní inspektoráty práce nejčastěji zjišťovaly u zaměstnavatelů porušování povinností při sjednávání a ukončování pracovního poměru, nedodržování právního rámce pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, řada nedostatků byla rovněž zjištěna v oblasti odměňování a pracovní doby zaměstnanců.

Při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání zjistily v 1. pololetí 2017 inspektoráty práce 1 270 nelegálně zaměstnaných osob. Jednalo se o 383 občanů ČR, 140 občanů EU a 751 cizinců mimo EU.

Státnímu úřadu inspekce práce bylo k 30. 6. 2017 na hlášeno 18 224 pracovních úrazů, z nichž bylo 42 smrtelných a 522 závažných.

V 1. pololetí letošního roku přijaly orgány inspekce práce 3 578 podnětů ke kontrole. Z tohoto počtu 2 251 podnětů upozorňovalo na možné porušování právních předpisů v oblasti pracovních vztahů a   podmínek, v 886 případech upozorňovali podatelé na nelegální práci, 457 podnětů ke kontrole směřovalo do oblasti bezpečnosti práce a 121 do oblasti zaměstnanosti (bez nelegálního zaměstnávání).

Oblastní inspektoráty práce za 1. pololetí 2017 ukončily se zaměstnavateli 1 992 správních řízení vedených za porušení právních předpisů spadajících do kontrolní působnosti Státního úřadu inspekce práce a uložily pokuty v souhrnné výši 108 181 800 Kč.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail