Výsledky činnosti SÚIP za červenec 2013

Zdroj: 
Formy poskytování poradenství, mimořádné kontroly zaměřené na bezpečnost práce při plnění propanbutanových lahví a výsledky činnosti Státního úřadu inspekce práce za červenec 2013.

Písemná forma komunikace představuje způsob, který zájemcům o poradenství poskytované orgány inspekce práce vyhovuje nejvíce. Takový výsledek přinesla anketa probíhající již zhruba dva měsíce na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce (www.suip.cz).

Valná většina respondentů ankety přitom upřednostňuje poradenství prostřednictvím e-mailu (35 % z celkem 496 dosud odevzdaných hlasů), jen 2 % (nejmenší počet) hlasujících se vyslovilo pro standardní písemnou komunikaci prostřednictvím poštovních zásilek.

Na orgány inspekce práce se v rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce může obrátit každý občan zaměstnaný v ČR, který si není jist, zda je na svých právech ze strany svého zaměstnavatele krácen. V červenci 2013 se na různá pracoviště inspekce práce v rámci poradenství obrátilo 5 599 zájemců.

Dále dle anketních hlasů občanům vyhovuje osobní kontakt s inspektorem (142 hlasů, tj. 29 %). Kam a kdy je možné zajít a nechat si v otázkách pracovního práva, bezpečnosti práce či zákona o zaměstnanosti poradit, je možné nalézt na www.suip.cz buď přímo na stránkách místně příslušného oblastního inspektorátu práce nebo v elektronické podobě kontaktního informačního materiálu „Orgány inspekce práce. Kontaktní místa orgánů inspekce práce aktuálně fungují téměř v každém bývalém okresním městě.

Nestihne-li zájemce o poradenství navštívit kontaktní pracoviště v určených poradenských dnech osobně, může vedle e-mailové formy dotazu zvolit také formu telefonickou, která je dle výše uvedené ankety třetím nejoblíbenějším způsobem komunikace při poskytování poradenství (88 odevzdaných hlasů, tj. 18 %). Telefonické kontakty zájemci naleznou rovněž na výše uvedených odkazech na www.suip.cz.

Na webových stránkách Státního úřadu inspekce práce lze orgánům inspekce práce také podat podnět ke kontrole u zaměstnavatele elektronickou cestou, a tak se vyhnout případnému cestování na pracoviště inspekce práce. Podatel si na www.suip.cz z nabídky v menu na levé straně vybere rubriku „Pracovněprávní vztahy“ a dále rubriku „Podání podnětu ke kontrole“. Po rozevření této webové strany pak v textu najde odkaz „Elektronické podání podnětu ke kontrole“, po jehož rozkliknutí se objeví formulář, který pak stačí jen vyplnit. Formulář pro elektronické podání podnětu lze také otevřít přímo po zadání webové adresy http://epp.suip.cz/epp/index.php. Po zadání místa výkonu práce (okres) je příchozí podnět automaticky nasměrován do elektronické podatelny příslušného oblastního inspektorátu práce.

V červenci letošního roku Státní úřad inspekce práce zapsal do evidence 954 podnětů ke kontrole. Nejvíce z nich směřovalo do oblasti pracovněprávní (665 podnětů), nejvíce podatelů podnětů se přitom cítilo poškozeno v oblasti odměňování (383 podnětů).

Poradenskou činnost provádějí inspektoři inspekce práce také přímo při výkonu kontroly. Odrazilo se to také v anketě, kdy 9 % hlasujících uvedlo, že jim vyhovuje konzultace s inspektorem přímo na jejich pracovišti. Kontrolní činnost orgánů inspekce práce má totiž nejen sankční, ale také preventivní ráz.

Výrazně preventivní cíle měla stanoveny mimořádná kontrolní akce zaměřená na zajišťování BOZP v provozovnách provádějících plnění propanbutanových lahví. V rámci tohoto úkolu inspektoři provedli celkem 44 kontrol, při nichž bylo zjištěno celkem 138 nedostatků. Ve 123 případech inspektoři uložili opatření k odstranění zjištěných nedostatků, v 15 případech byly nedostatky odstraněny již během kontroly. Na základě závažných pochybení kontrolovaných subjektů uložily oblastní inspektoráty práce celkem 8 pokut v celkové výši 177.000,- Kč.

Při kontrolách provozoven zajišťujících plnění propanbutanových lahví inspektoři zjistili několik případů, kdy zaměstnavatel nezajistil přezkoušení zaměstnanců a ověření jejich znalostí revizním technikem. U několika zaměstnanců zaměstnavatel nedokázal doložit jejich zdravotní způsobilost pro výkon požadované práce.

Inspektoři zjistili, že provozovatelé nerespektují třídění lahví do kategorií specifikovaných na lahve vhodné k plnění, lahve určené k pravidelné revizi a lahve vyžadující další posouzení. Odhalili tak i případ, kdy provozovatel naplnil plynem i tlakové nádoby, které měly prošlou lhůtu periodické zkoušky.

Velmi často se inspektoři setkali s tím, že provozovatel neposoudil rizika výbuchu propan butanu se zřetelem na provozovaná zařízení a nepřijal preventivní a ochranná opatření před výbuchem dle požadavků právních předpisů. Zjistili výskyt neplatných bezpečnostních značek v prostorách provozoven a nedostatky v upevnění potrubí plynovodu či při skladování tlakových lahví.

Kontrolní činnost orgánů inspekce práce však neprobíhá jen v režimu mimořádných kontrolních akcí, ale řídí se především programem kontrolních akcí na daný rok, v němž se předem stanoví hlavní kontrolní úkoly a jejich zaměření. Souhrnně za veškerou kontrolní činnost tedy Státní úřad inspekce práce během července 2013 zaevidoval 4 137 kontrol u zaměstnavatelů. Za zjištěná porušení předpisů navrhly oblastní inspektoráty práce pokuty v celkové výši 33.106.500,- Kč. Na úsek kontrol na základě zákona o zaměstnanosti spadá částka 24.215.000,- Kč. K úseku kontroly pracovních vztahů a podmínek se váží pokuty o objemu 5.665.500,- Kč a úsek bezpečnosti práce pak vykazuje pokuty ve výši 3.226.000,- Kč.

Zvláštní důraz na prevenci se klade v souvislosti s předcházením vzniku pracovních úrazů. Kontroly se tak provádějí zejména na pracovištích, kde dochází k výkonu prací náležejících svou podstatou k rizikovým činnostem. V letošním červenci Státní úřad inspekce práce na základě hlášení zaměstnavatelů zapsal do databáze celkem 2 792 pracovních úrazů. Z tohoto počtu se jednalo celkem o 11 pracovních úrazů s následkem smrti a 117 závažných pracovních úrazů, které si vyžádaly hospitalizaci postiženého delší než 5 dnů. Celkem 70 pracovních úrazů se přihodilo cizím státním příslušníkům. Šlo přitom o 5 případů, kdy léčba následků pracovního úrazu cizince trvala déle než 5 dnů, a 1 případ, kdy cizinec svým zraněním podlehl.

Pracovní úrazovost v jednotlivých krajích ČR v uplynulém měsíci dokumentuje následující tabulka:

Hl. m. Praha 315
Plzeňský kraj 301
Jihočeský kraj 282
Moravskoslezský kraj 272
Středočeský kraj 265
Vysočina 257
Jihomoravský kraj 208
Ústecký kraj 151
Královéhradecký kraj 139
Olomoucký kraj 125
Pardubický kraj 119
Zlínský kraj 117
Karlovarský kraj 111
Liberecký kraj 91
Zahraničí 38
Neurčeno 1

Pozn.: Uvedené údaje jsou platné k 7. 8. 2013.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail