Výsledky činnosti SÚIP za březen 2015

Zdroj: 
Obsahem tiskové zprávy jsou plánované kontroly v pracovně právní oblasti a v oblasti zákona o zaměstnanosti v roce 2015 a stejně jako každý měsíc pracovní úrazovost, podněty ke kontrole a poradenství.

Z poradenské i kontrolní činnosti orgánů inspekce práce vyplývá, že právní povědomí zaměstnavatelů týkající se minimální mzdy a zaručené mzdy je na nedostatečné úrovni. Nedodržování předpisů upravujících tuto oblast pak vede k narušení funkcí mzdy a pro zaměstnance pobírající neoprávněně nízkou mzdu vyplývají mnohé negativní právní, ekonomické a sociální důsledky.

Kontrola dodržování minimální a zaručené mzdy tedy představuje jeden z hlavních úkolů kontrolní činnosti Státního úřadu inspekce práce (dále „SÚIP“) v letošním roce.

Úkolem, který se objevuje v programu kontrolních akcí již po několik let, je kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podaných podnětů. Každoročně obdrží orgány inspekce práce od občanů či veřejnoprávních institucí průměrně zhruba 8 500 podnětů a další informace o potenciálním nedodržování předpisů ze strany zaměstnavatelů. Kontrolní činností iniciovanou podanými podněty inspektoři neustále vyvíjí tlak na zaměstnavatele k dodržování povinností vyplývajících jim z právních předpisů s cílem zlepšit právní povědomí kontrolovaných subjektů a kultivovat podnikatelské prostředí v ČR.

Kontrole plnění povinností zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále „OZP“) v povinném podílu se SÚIP také věnuje již několik let. Záměrem těchto kontrol je eliminovat počet zaměstnavatelů, kteří neplní povinný podíl zaměstnávání OZP, a to ani tzv. náhradním plněním (odběrem výrobků, zboží, služeb nebo zadáním zakázek zaměstnavatelům s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením), ani odvodem do státního rozpočtu, nebo tento odvod neprovádí řádně ve stanoveném termínu.

Neodmyslitelnou součást českého trhu práce tvoří již několik let agentury práce. Česká republika patří k zemím EU s největším počtem agentur práce v poměru k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu. Stejně tak „stálici“ v programu kontrolních akcí inspekce práce již řadu let představují kontroly agenturního zaměstnávání.

I přes neustálé působení inspektorů práce v tomto směru jsou práva agenturních zaměstnanců stanovená zákoníkem práce v mnohých případech obcházena uzavíráním obchodních vztahů mezi agenturami práce a jinými zaměstnavateli, tzv. uživateli. V rámci této problematiky se řeší rovněž dodržování povinností zaměstnavatelů spojených s vysíláním pracovníků za účelem výkonu práce v zahraničí.

Kontrolní prioritou inspekce práce, v souladu s programem celého resortu MPSV a vnitřní politikou EU, je odhalování a potírání nelegální práce občanů ČR i cizinců. Nelegálně pracující osoby nespadají pod ochranu danou pracovně právními předpisy, zaměstnavatelé se tímto způsobem dopouští nekalé podnikatelské konkurence. Nelegální zaměstnávání s sebou přináší významné finanční úniky z veřejných rozpočtů (neodvedené daně, sociální a zdravotní pojistné, neoprávněně vyplácené dávky státní podpory), deformace trhu práce a v neposlední řadě – zvláště při nelegálním zaměstnávání cizinců – také bezpečnostní rizika.

V letech 2012 až 2014 provedly orgány inspekce práce více než 85 000 kontrol zaměřených na odhalování nelegální práce. Masivní a plošné provádění kontrol přispělo ke zlepšení právního povědomí veřejnosti v této oblasti i ke snížení počtu zjištění výkonu nelegální práce.

V následujícím období proto dojde ke změnám v organizaci kontrol, kterých bude méně, zato však budou více cílené. Předcházet jim bude důslednější monitoring pracovišť vytipovaných ke kontrole. Inspektoři budou střídavě rotovat mezi regiony, čímž dojde k eliminaci korupčních rizik a také skutečnosti, že inspektoři působící v rámci určitého regionu již jsou za dobu svého působení zdejší podnikatelské veřejnosti známi. Nadále bude rozvíjena spolupráce s dalšími kontrolními institucemi (Úřad práce ČR, ČSSZ, Cizinecká policie, finanční úřady).

Kontroly rovného zacházení a zákazu diskriminace na pracovišti a kontroly dodržování ochrany osobních práv zaměstnanců na pracovišti, které se v minulosti plnily jako součást jiných kontrolních úkolů, byly jako samostatná kontrolní akce do programu kontrolní činnosti SÚIP zařazeny loni poprvé. Dosáhlo se tak větší efektivity kontrol v dané oblasti i vyzdvižení daného tématu, které je rovněž předmětem několika mezinárodních úmluv vážících také ČR.

Orgány inspekce práce sice nemohou zaměstnancům přiznat finanční odškodnění, nemohou provádět klasické vyšetřování ani řešit spor, svými zjištěními však mohou být nápomocny policejnímu šetření či soudnímu rozhodování. Svými kontrolami v této oblasti by však chtěly dosáhnout, aby zaměstnavatelé věnovali vztahům na pracovišti patřičnou pozornost. Příznivé pracovní prostředí, jehož vytváření mohou zaměstnavatelé v tomto směru ovlivnit, bude pozitivní nejen pro pracovní pohodu a výkon jejich zaměstnanců, ale v konečném důsledku tak i pro úspěch firmy.

Důležitou součástí posledněuvedeného úkolu zaměřeného na oblast rovného zacházení, zákazu diskriminace a ochranu osobních práv zaměstnanců bude tvořit také poradenská činnost. V rámci bezplatného základního poradenství v intencích zákona o inspekci práce se na jednotlivá pracoviště inspekce práce v uplynulém měsíci obrátilo celkem 5 235 zájemců.

V průběhu března 2015 SÚIP zaevidoval 510 podnětů ke kontrole. Z toho se celkem 337 podnětů týkalo potenciálních porušení právních předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek, 140 podnětů směřovalo na oblast kontroly na základě zákona o zaměstnanosti a 33 podnětů se vztahovalo k oblasti bezpečnosti práce.

Celkem 3 143 pracovních úrazů zapsal SÚIP do evidence během měsíce března. Z tohoto celkového počtu úrazů jich 65 připadá na cizí státní příslušníky. V deseti případech, z toho se jeden týkal cizího státního příslušníka, šlo osmrtelný pracovní úraz. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl postižený hospitalizován déle než 5 dnů, utrpělo 97 zaměstnanců, z nichž 4 byli cizinci.

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 14. 4. 2015.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail