Výměnné stáže inspektorů a výsledky činnosti SÚIP za září 2014

Zdroj: 
Tisková zpráva Státního úřadu inspekce práce za měsíc září informuje o kontrolách zaměstnavatelů, pracovní úrazovosti, poradenství a o posuzování dokumentací staveb. Kromě toho také o týdenní stáži ve Vídni inspektora-garanta pro oblast stavebnictví Státního úřadu inspekce práce.

Pod záštitou Programu výměny inspektorů v rámci SLIC (SLIC Labour Inspectors' Exchange Programme), který organizuje a financuje Evropská komise prostřednictvím výboru SLIC (Výbor vrchních inspektorů práce), absolvoval v září inspektor-garant  pro oblast stavebnictví Státního úřadu inspekce práce týdenní stáž ve Vídni.

Hlavním tématem pobytu českého inspektora v Rakousku byli koordinátoři na stavbách. Český stážista se seznámil s implementací směrnice 92/57 EHS do rakouského právního systému a přímo se účastnil kontrol s rakouskými kolegy u stavebních firem. Kromě mapování procesů kontrolní činnosti rakouské inspekce práce, organizace a plánování kontrol a systému stanovování pokut v návaznosti na rakouskou legislativu se soustředil především na záležitosti spojené s postavením koordinátora BOZP na staveništi, výkon funkce koordinátora BOZP při přípravě a provádění stavby a zpracováním a kontrolou plánu BOZP na staveništi.

Kontroly rakouské inspekce práce na staveništích probíhají dle obdobného systému jako kontrolní činnost českých inspektorů. Výměnné pobyty inspektorů v rámci členských zemí EU jsou jistě obohacující pro hostujícího inspektora i hostitelskou inspekci práce a v konečném důsledku také napomáhají evropské unijní integraci.

Kontroly rakouské inspekce práce na staveništích probíhají dle obdobného systému jako kontrolní činnost českých inspektorů. Výměnné pobyty inspektorů v rámci členských zemí EU jsou jistě obohacující pro hostujícího inspektora i hostitelskou inspekci práce a v konečném důsledku také napomáhají evropské unijní integraci.

Stavebnictví představuje odvětví, které ve statistikách pracovní úrazovosti orgánů inspekce práce dlouhodobě zaujímá horní příčky na pomyslném žebříčku počtu pracovních úrazů. Logicky výrazně nižší jsou tyto početní stavy v zimních měsících. Výrazný nárůst úrazovosti pak evidentně navazuje na nástup počasí vhodného pro stavební práce. Pokud je chladné období delší, dochází ke zvýšení počtu pracovních úrazů ve stavebnictví později. Různé aspekty a trendy provázející vývoj pracovní úrazovosti ve stavebnictví podrobně rozebírá tento článek.

Statistika pracovní úrazovosti SÚIP za měsíc září 2014 obsahuje 3 458 pracovních úrazů, z toho 92 pracovních úrazů cizinců. V 15 případech zaměstnanec nehodovou událost nepřežil, ve 2 případech šlo přitom o občany jiných států pracující v ČR. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než 5 dní, utrpělo 137 pracovníků, z toho 16 cizích státních příslušníků.

Počet pracovních úrazů v jednotlivých krajích ČR v uplynulém měsíci podává následující tabulka:

Vysočina 578
Jihočeský kraj 571
Jihomoravský kraj 427
Ústecký kraj 295
Zlínský kraj 272
Hlavní město Praha 243
Královéhradecký kraj 197
Pardubický kraj 197
Plzeňský kraj 192
Liberecký kraj 164
Středočeský kraj 115
Karlovarský kraj 77
Moravskoslezský kraj 56
Olomoucký kraj 42
Zahraničí 32

Jako dotčené orgány státní správy se oblastní inspektoráty práce vyjadřují také k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb, a to staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob. V září oblastní inspektoráty práce posoudily celkem 126 projektových dokumentací staveb. Svou činností spojenou s posuzováním projektových dokumentací staveb a účastí na kolaudačních řízeních se orgány inspekce práce podílejí na zajišťování prevence v  bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení z hlediska budoucího provozu těchto staveb.

V průběhu uplynulého měsíce SÚIP zaevidoval 3 428 kontrol u zaměstnavatelů. Jednu z dlouhodobých priorit kontrolní činnosti orgánů inspekce práce představuje kontrola dodržování pracovněprávních předpisů zaměstnavateli na základě podnětů podaných vůči těmto kontrolovaným subjektům ze strany občanů. Během září SÚIP zapsal do databáze 592 podnětů ke kontrole. Na potenciální porušování předpisů upravujících oblast pracovních vztahů a podmínek směřovalo 388 podaných podnětů, oblasti kontroly na základě zákona o zaměstnanosti se týkalo 147 podaných podnětů a 57 podnětů spadalo do oblasti bezpečnosti práce.

Nejčastěji se podatelé těchto podnětů cítili poškozeni na úseku odměňování (186 podnětů). Na nelegální práci občanů ČR poukazovalo celkem 105 podnětů, předmětem 29 podnětů byla nelegální práce občanů EU (kromě ČR) a stejný počet podnětů upozorňoval na nelegální práci cizinců ze zemí mimo EU. K méně častým tématům, které jsou obsahem podávaných podnětů, patří diskriminace a nerovné zacházení, které se objevily v 11 podnětech zaevidovaných v září.

Inspektoři oblastních inspektorátů práce poskytují rovněž bezplatné základní poradenství v intencích zákona o inspekci práce. Toto poradenství je určeno občanům, kteří si nejsou jisti v oblasti zákonných postupů a zásad bezpečnosti práce, pracovního práva nebo zákona o zaměstnanosti. Během uplynulého měsíce se na orgány inspekce práce v rámci poradenství obrátilo celkem 3 106 zájemců.

Pozn.: Údaje uvedené v této tiskové zprávě jsou platné k 6. 10. 2014.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail