Výkon kontrolních činností v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany

Žádné zásadní nedostatky a minimální pracovní úrazovost. Taková jsou zjištění inspektorů z Oblastního inspektorátu pro Jihočeský kraj a Vysočinu, kteří na tyto elektrárny dohlížejí.

Na veřejnosti je jaderná energetika stále velmi diskutované téma. Většina těchto diskusí probíhá nad oblastí jaderné bezpečnosti. Také však oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (dále jen BOZP) je důležitou oblastí pro bezpečný provoz, přestože tolik na veřejnosti není zmiňována. Bezpečnost jaderné elektrárny není jen o projektu nebo ochranných systémech, ale důležitým prvkem je chování všech lidí, kteří se v elektrárně pohybují. Začíná to zdánlivě maličkostmi typu používání chráničů sluchu ve strojovně, zavíráním požárních dveří a končí důsledným dodržováním pracovních postupů včetně radiační ochrany pracovníků.

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu (dále jen „OIP“) provádí kontrolní dohled jak v jaderné elektrárně Dukovany (dále jen „JE Dukovany“), tak v jaderné elektrárně Temelín (dále „JE Temelín“). Prakticky od počátku jejich výstavby až po uvádění do provozu a samozřejmě také v rámci jejich dalšího provozu v částech elektrárny a u zařízení, která nespadají pod kontrolní kompetence Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

O kladném systémovém přístupu k řízení BOZP svědčí i to, že obě jaderné elektrárny mají zavedený systém řízení BOZP podle programu „Bezpečný podnik“ a jsou držiteli tohoto certifikátu – JE Dukovany od 14. 9. 1999 a JE Temelín od 25. 10. 2005. Obě jaderné elektrárny opakovaně obhajují po třech letech držení certifikátu „Bezpečný podnik“, JE Dukovany již pošesté a JE Temelín již počtvrté, a to poslední obhajobou v roce 2014. Dále dle programu „Bezpečný podnik“ probíhají v těchto elektrárnách v mezidobí držení certifikátu také dílčí roční kontroly.

Kontroly prováděné OIP jsou jak v oblasti vyhrazených technických zařízení, tak v oblasti obecné bezpečnosti a pracovněprávní problematiky. Významnou roli i s ohledem na vlastní kontrolní činnost pro BOZP hraje otázka posuzování projektových dokumentací a povolování staveb, tzv. kolaudací. Samozřejmě i těmto částem je věnována náležitá pozornost.

Při kontrolách nejsou zjišťovány žádné zásadní nedostatky. Dalo by se konstatovat, že jde ve většině případů o zjišťování drobných provozních nedostatků, které nemají vliv na přímé ohrožení zdraví zaměstnanců. Pro zlepšování stavu na úseku bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení jsou navrhována organizační a technická opatření ve všech oblastech, nejčastěji například v oblasti provozní nebo v oblasti stavebnictví. Vedení elektráren dále tato doporučení vyhodnocuje a projednává jejich realizace. Ve většině případů se aplikují nebo se dále zapracovávají do vnitřních předpisů daných elektráren.

S ohledem na požadavky programu „Bezpečný podnik“ jsou každoročně předkládány ukazatele zlepšování. Za minulý rok byla v obou elektrárnách provedena opatření pro zlepšení úrovně BOZP, jako je zvýšení bezpečnosti obsluh, rekonstrukce konstrukcí, úprava pro zvýšení bezpečnosti při horizontální dopravě, antikolizní bezpečnostní systém jeřábů, záchytné systémy pro práce v jímkách, snížení radiační zátěže pracovníků při provádění údržby apod.

Také statistika úrazovosti je velice příznivá. V JE Temelín nedošlo v letech 2005 - 2014 k žádnému smrtelnému ani závažnému pracovnímu úrazu. Za tyto roky je evidováno pouze 16 ostatních pracovních úrazů, což při stavu 1 134 zaměstnanců představuje v posledním roce 2014 četnost 0,1 (počet pracovních úrazů na 100 zaměstnanců v roce). U JE Dukovany při počtu 1 151 zaměstnanců byla četnost 0,17, kdy byl evidován 1 pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dní za posledních 5 let. Jinak se vyskytují také pouze pracovní úrazy ostatní.

I s ohledem na stále diskutované eventuální rozšíření JE Temelín o další dva bloky, případné rozšíření JE Dukovany, vyvstává otázka, kdy se tak stane. Až se tak stane, bude muset být jistě vyčleněna skupina inspektorů, která se bude primárně zabývat dohledem nad přípravou a dále vlastní realizací stavby – stavby tak velikého rozsahu a svou podstatou jedinečné.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail