Vyhláška Ministerstva životního prostředí o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií

Zdroj: 

Komentář k prováděcí vyhlášce nového zákona o prevenci závažných havárií, která ruší dosud platnou vyhlášku č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií.

Dne 2. února 2006 vyšel ve sbírce zákonů nový zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky. Nahrazuje zákon 353/1999 ve znění zákona č. 349/2004 Sb.

Návrhem nové prováděcí vyhlášky k zákonu o prevenci závažných havárií se ruší dosud platná vyhláška č. 366/2004 Sb., o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií.

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 7 Analýza hodnocení rizik závažné havárie, § 8 Bezpečnostní program závažné havárie, § 10 Bezpečnostní zpráva, § 17 Vnitřní havarijní plán, § 18 Vnější  havarijní plán, § 25 Informování veřejnosti, vyhláškou některé podrobnosti k praktickému provádění povinností uložených v uvedených paragrafech návrhu zákona o prevenci závažných havárií.


Zásady analýzy a hodnocení rizik závažné havárie

Analýza a hodnocení rizik závažné havárie se provádí zejména pro účely zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a zpracování bezpečnostní zprávy.

Analýza a hodnocení rizik se provádí pro:

 • objekt nebo zařízení počínaje fází zpracování projektové dokumentace až po likvidaci objektu nebo zařízení,
 • normální i mimořádné provozní podmínky včetně možného selhání lidského činitele,
 • možnosti vnějšího ohrožení.

Rozsah možných škod se vyjadřuje pro ohrožení zdraví a životů osob, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku.

V rámci analýzy a hodnocení rizik se zjistí a stanoví požadavky na:

 • kvalifikaci zaměstnanců,
 • předpoklady zaměstnanců pro výkon konkrétní činnosti,
 • výcvik zaměstnanců
 • organizaci práce.

Analýza a hodnocení rizik musí být dokumentovány, včetně uvedení užitých metod a základních přístupů k vyloučení nebo omezení rizik.

Analýza a hodnocení rizik se provádí s využitím kvalitativních a kvantitativních analytických metod v rozsahu a podrobnostech, které musí odpovídat míře pravděpodobnosti vzniku závažné havárie a závažnosti jejích možných následků.

V případě, že výsledná hodnota rizika vzniku závažné havárie je pro daný zdroj rizika nepřiměřená, provede se podrobnější analýza rizika a stanoví se a přijmou  opatření k jeho snížení.  Provedená opatření se znovu prověří analýzou a hodnocením rizika.

Přijatelnost nebo nepřijatelnost rizika je dána souhrnem výsledků analýz a hodnocení rizika a vyhodnocením dalších místních podmínek a faktorů (např. sociálních, ekonomických, užívání území a dalších).


Struktura systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie

Bezpečnostního program prevence závažné havárie musí být rozdělen na následující části:

 • celkové cíle a zásady prevence závažné havárie,
 • systém řízení bezpečnosti,
 • organizaci prevence závažné havárie,
 • řízení provozu objektu nebo zařízení,
 • řízení změn v objektu nebo zařízení,
 • havarijní plánování,
 • sledování plnění programu,
 • kontrolu a audit.

Celkové cíle a zásady prevence závažné havárie:

 • vycházejí z analýz a hodnocení rizik závažné havárie a stanoví se tak, aby vždy jasně a srozumitelně směřovaly k zajištění odpovídající struktury a funkčnosti systému prevence závažné havárie a řízení bezpečnosti,
 • odpovídají charakteru zdrojů nebezpečí a musí být jasně a srozumitelně vyjádřeny,
 • jsou součástí programů bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, pokud jsou vyjádřeny a zpracovány ve struktuře a rozsahu podle vyhlášky.

Systém řízení bezpečnosti je součástí celkového řízení objektu nebo zařízení a zahrnuje vytvoření a zavedení ukazatelů, parametrů a kritérií potřebných pro následné hodnocení účinnosti realizovaných opatření. Pro dosažení cílů je třeba zajistit potřebné technické, finanční a lidské zdroje.

Organizace prevence závažných havárií musí zajistit:

 • stanovení úkolů a povinností pracovníků na všech úrovních řízení podílejících se na omezování rizik závažných havárií,
 • stanovení odpovědnosti všech jednotlivých osob za plnění úkolů,
 • odpovídající řízení lidských zdrojů, tj. výběr pracovníků pro činnosti přímo ovlivňující možnost vzniku závažné havárie,
 • zabezpečení potřebné výchovy a výcviku zaměstnanců objektu nebo zařízení a v případě potřeby i zaměstnanců dalších organizací pracujících na území objektu nebo zařízení,
 • stanovení činností vyžadujících zvláštní výcvik a výcvik příslušných zaměstnanců,
 • účast zaměstnanců  při přípravě programu, jeho zavádění a naplňování.

Řízení provozu objektu nebo zařízení musí zajistit:

 • zpracování, přijetí a zavedení postupů k bezpečnému provádění všech důležitých činností, včetně údržby a trvalého nebo přechodného zastavení provozu objektu nebo zařízení,
 • postupy, instrukce a metody pro zajištění bezpečného výkonu činností, musí být připravovány ve spolupráci se zaměstnanci, kteří je budou provádět,
 • pravidelnou aktualizaci všech postupů, instrukcí a metod a jejich zpřístupnění všem zaměstnancům, jejichž činnosti se dotýkají, dokumentace může v jednotlivých bodech odkázat na související interní předpisy.

Řízením změn v objektu nebo zařízení musí zajistit:

 • zpracování, přijetí a zavedení bezpečných postupů pro plánování a provádění změn stávajících objektů, zařízení nebo provozů, včetně skladování, plánované změny se posuzují z hlediska jejich vlivu na bezpečnost provozu,
 • pozornost ke změnám v personálním obsazení, technickém řešení, technologických postupech, programovém vybavení a změnám vnějších podmínek, které mohou ovlivnit vznik a následky závažných havárií,
 • postupy pro řízení změn, které jsou využívány i při návrhu a realizaci nových výrobních a skladovacích zařízení a procesů.

Havarijní plánování zahrnuje:

 • postupy zjišťování předpokládaných havarijních situací vycházejících ze zjištěných zdrojů rizik závažných havárií,
 • způsoby ověřování a posuzování, zda havarijní plány a opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie odpovídají zjištěným havarijním situacím.

Průběžným sledováním plnění programu se zajišťuje, aby byly:

 • zavedeny a dokumentovány postupy pro průběžné sledování plnění stanovených úkolů vyplývajících z programu,
 • sledovány dosahované výsledky plnění úkolů a porovnávány se stanovenými cíli tak, aby mohly být zjištěny odchylky plnění úkolů a analyzovány jejich příčiny,
 • stanoveny, zavedeny a dokumentovány postupy pro provádění nápravných opatření,
 • zavedeny systémy hlášení o nehodách (např. poruchy, havárie), včetně nehod bez následků, především těch, které vznikly v souvislosti se selháním ochranných systémů,
 • stanoveny postupy evidence a vyšetřování nehod, včetně nehod bez následků, a postupy pro provádění nápravných opatření.

Kontrolou a auditem se zajišťuje, že jsou:

 • přijaty a zavedeny postupy pro periodické a systematické prověřování a hodnocení plnění programu a efektivnosti systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie,
 • dokumentovány výsledky kontrol,
 • projednávány výsledky kontrol vedením provozovatele a na jejich základě je případně aktualizován program a z něho vyplývající činnosti,
 • stanoveny audity, které jsou prováděny nezávislou organizací, výsledky auditu slouží jako objektivní ukazatel funkce systému řízení bezpečnosti a prevence závažné havárie.

Bezpečnostní program prevence závažné havárie

Rozsah a způsob zpracování bezpečnostní program prevence závažné havárie zaměřeného k ochraně života a zdraví lidí, hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku jsou uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky.

Obsah bezpečnostní zprávy

Obsah jednotlivých kapitol bezpečnostní zprávy je uveden v příloze č. 2 vyhlášky.


Rozsah a způsob zpracování vnitřního havarijního plánu

Vnitřní havarijní plán musí stanovit zejména:

 • způsob zajištění havarijní připravenosti informačních, materiálních, lidských a ekonomických zdrojů pro případ vzniku havárie,
 • způsob zvládání možných havárií,
 • opatření zajišťující vhodný monitoring následků a sanaci místa havárie.

Vnitřní havarijní plán je aktualizován a prověřován praktickými cvičeními. O výsledku různých typů praktických cvičení musí být vedena dokumentace a v jejím rámci písemné zápisy s uvedením zjištěných nedostatků včetně termínů jejich odstranění. Dokumentace je součástí vnitřního havarijního plánu.

Rozsah a způsob zpracování vnitřního havarijního plánu jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.


Rozsah a způsob zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu

Rozsah a způsob zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu jsou uvedeny v příloze č. 4 vyhlášky.


Rozsah a způsob informace určené veřejnosti a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování

Rozsah a způsob zpracování informace určené veřejnosti a postup při zabezpečení informování veřejnosti v zóně havarijního plánování jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky.

ZDROJ:
Nové prováděcí vyhlášky k zákonu o prevenci závažných havárií. In EnviWeb [online]. Brno: EvniWeb, 2006 [cit. 10-05-2006]. Dostupný z WWW: <http://www.enviweb.cz/?secpart=havarie_archiv_fhded>.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail